Подхождаме с индивидуалност към всеки проект

Европейски програми и проекти
Бизнес консултиране
Управление и мониторинг

Консулт Хъб чрез своя добър експертен потенциал предлага консултации за идентифициране на подходящи донори и програми, както и цялостно проектно документално обслужване на бенефициентите от разработване на проектно предложение до окончателното отчитане на проектите пред донорите.

Запази БЕЗПЛАТНА първа консултация

За малки бизнеси
Опитът ни се базира в изброените направления

Услуги

Консултация по проекти

Идентифицираме и реализираме устойчиви решения за нашите клиенти. Предоставяме информация за актуални и предстоящи възможности за предоставяне на безвъзмездна помощ.

Зелената сделка на ЕС

Европейският зелен пакт е новата стратегическа визия за развитие на ЕС. Основната цел е ЕС да стане неутрален по отношение на климата до 2050 г.

Управленско консултиране

Анализираме и оптимизираме работните процеси и комуникационни потоци в организацията. Разработваме стратегически документи в областта на регионалното развитие.

Мониторинг ориентиран към резултатите

Мониторингът е системата за външен мониторинг на DG DEVCO и DG NEAR, насочена към повишаване на вътрешния контрол, отчетност и управленски капацитет на Европейската комисия .

Оценка на въздействието

Външна и безпристрастна оценка на текущата интервенция, насочена към подобряване на управлението, основано на резултатите

Други специфични казуси

Компанията е специализирана и в разрешаването на специфични казуси , свързани с процеса на кандидатстване и изпълнение на проекти, както и с изпълнението на Европейската Зелена Сделка (European Green Deal).

Индивидуалният подход стои в основата на нашите партньорства!

Стремим се отлично да познаваме и разбираме бизнеса на всяка компания, с която работим, за да сме максимално полезни в перспектива.

По този начин успяваме да предложим изключително фокусирана и персонализирана услуга на всеки клиент.

Ивайла Илиева

Собственик, Консултант

Често задавани въпроси

Ще се радваме да отговорим на всички въпроси, които имате!

Допустимостта на Вашето предприятие зависи от различни фактори, като например инвестиционната идея, основната икономическа дейност и размера на компанията, както и много други. Определянето на допустимостта е тема, която можете да обсъдите с наш експерт.

Размерът на безвъзмездната помощ (грант) се определя от финансирането, фиксирано за всяка една отделна процедура, вида и размера на разходите, статута на Вашата компания и мястото й на дейност. Повечето ОП изискват задължително съфинансиране на проекта, а в много случаи и префинансиране на по-голямата част от разходите по изпълнението му.

За определяне на местоположението на фирмата се използват кумулативно два критерия: място на регистрация на компанията и място на изпълнение на основната дейност на компанията (къде се намира физически предприятието). Районите на планиране (NUTS 2) са: Югозападен район за планиране (ЮЗРП) – включващ: 1. София-град; 2. Софийска област; 3. Област Кюстендил; 4. Област Благоевград; 5. Област Перник
Южен централен район за планиране (ЮЦРП)- включващ: 1. Област Пазарджик; 2. Област Пловдив; 3. Област Смолян; 4. Област Хасково; 5. Област Кърджали;
Североизточен район за планиране (СИРП) – включващ: 1. Област Варна; 2. Област Добрич; 3. Област Търговище; 4. Област Шумен;
Югоизточен (ЮИРП)- включващ: 1. Област Стара Загора; 2. Област Сливен; 3. Област Ямбол; 4. Област Бургас
Северен централен район за планиране (СЦРП)- включващ: 1. Област Велико Търново; 2. Област Габрово; 3. Област Русе; 4. Област Разград; 5. Област Силистра;
Северозападен район за планиране (СЗРП) – включващ: 1. Област Видин; 2. Област Враца; 3. Област Монтана; 4. Област Плевен; 5. Област Ловеч

Кодът на основната икономическа дейност се определя всяка година от Националният статистически институт въз основа на подадените от предприятието Ви годишни финансови отчети. За да бъде определен един код като основен е необходимо да имате над 50% от приходите от конкретната дейност.

Критериите, според които едно предприятие се определя като микро, малко или средно, са формулирани в чл.3 и 4 от Закона за малки и средни предприятия, като се вземат под внимание следните показатели: средносписъчен брой на персонала, годишен оборот и стойност на активите, за последната приключена година. При определяне на статута на фирмата се взема под внимание и партньорства и свързаности – т.е. дяловото участие на Вашето предприятие в други стопански субекти и/или участието на други фирми или физически лица във фирмата Ви.

Един и същи проект не може да се финансира от повече от една програма. Една фирма може да изпълнява едновременно повече от един проект стига да няма допълнителни ограничителни условия от страна на финансиращата институция (напр. да има ограничени за размера на получена безвъзмездна помощ) , както и да има капацитет и ресурси да обезпечи безпроблемното и навременно изпълнение на проектите.

Изборът на подизпълнител за извършване на дадена услуга или доставка на оборудване по проект, финансиран по някоя от ОП, се подчинява на правила подобни на Закона за обществени поръчки. В преобладаващата част от случаите, компанията трябва да проведе публичен избор на доставчик, чрез обявяване на процедура и да сключи договор с последния. Неспазването на правилата за избор на доставчици ли неправилно проведените процедури могат да доведат до последващо налагане на финансови корекции на проекта и дори в някои случаи, до цялостно неизплащане на помощта.

След приключване на проекта имате следните общи задълженията за: запазване на резултатите от проекта за период, определен в договора за безвъзмездна помощ, непродаване или отдаване под наем на закупеното оборудване за определен период от време, както и възможността оторизираните национални и европейски контролни органи да Ви дойдат на проверка по всяко време за период от 7 години след приключване на програмния период. В допълнение, редица процедури имат специфични изисквания за резултати след края на проекта, които трябва да бъдат изпълнени. В противен случай, фирмата ще подлежи на финансова санкция.

Текущи проекти

Мерки за справяне с пандемията

01.

НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-9.001 „МЕРКИ ЗА СПРАВЯНЕ С ПАНДЕМИЯТА“

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува за кандидатстване Насоки и приложенията към тях по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ по приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Процедурата е чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в съответствие с чл.25, ал.1, т.2 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Инвестиции в земеделски стопанства

02.

G06RDNP001-4.012 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г. има за цел повишаване конкурентоспособността на земеделието в Република България чрез:

а) преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата; …

0 +
успешни проекта
0 +
млн.лв.

Ние сме пълноправни членове на БАКЕП (Българската Асоциация на Консултантите по Европейски Програми)

Новини & събития

Новини и информация

Контакти

Свържете се с нас!

Напишете запитване

Ако имате въпроси или искате да работим заедно, не се колебайте да ни пишете!

Телефони за връзка

+ 359 878 998 625
+ 359 888 663 578

Email

Адрес

гр. София

Работно време

  • Понеделник 09:00 - 18:00
  • Вторник 09:00 - 18:00
  • Сряда 09:00 - 18:00
  • Четвъртък 09:00 - 18:00
  • Петък 09:00 - 18:00
  • Събота почивен ден
  • Неделя почивен ден

сОЦИАЛНИ МРЕЖИ