16/07/2021

Европроекти и европейски програми за периода 2021 – 2027 г.

Програма за конкурентоспособност и иновации в предприятията (ПКИП) за програмния период 2021–2027 г.

ПКИП е пряко насочена към постигането на интелигентен и устойчив растеж на българската икономика и осъществяването на индустриална и цифрова трансформация. В изминалия период програмата се наричаше Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”(накратко ОПИК)

Като инструмент за прилагане на Европейската политика за сближаване за периода 2021-2027 г. и на Европейския фонд за регионално развитие, ПКИП 2021-2027 г.(преди оперативна програма за иновации и конкурентоспособност) е предвидено да допринася за постигането на следните цели на политиката, определени на европейско ниво.

Целите са поставени. Европроекти към „Програма за конкурентоспособност и иновации в предприятията“ ПКИП могат да се подават за следните направления:

Пълната документация вижте тук

Оперативна програма за развитие на човешките ресурси за периода 2021-2027 г.

Наблюдава се спад в активността на младежите на пазара на труда в цяла Европа, заради кризата причинена от корона вируса. Затова специалните мерки за тях, свързани с обучения, придобиване на умения, включване в стажуване и други, които дават повече шансове за работа, ще бъдат подкрепени със финансови средства.

Може да се кандидатства за финансиране по европроекти в изброените посоки:

Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация 2021-2027 г.

Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за икономическа трансформация е един от инструментите в отговор на стратегическите нужди и приоритети на страната за изпълнение на обща политика за развитие на научните изследвания и иновациите в полза на ускореното икономическо развитие на страната.

Тя е отговор и на необходимостта от ускоряване на процесите на дигитализация на публичния сектор и изграждане на благоприятна цифрова среда, която осигурява висококачествен и сигурен обмен на информация между различните сфери на живот и засилване на ефектите от тяхното взаимодействие.

Проектът има следните приоритети:

  1. Устойчиво развитие на българската научно-изследователска и иновационна екосистема – засилване на капацитета за научни изследвания и иновации и на въвеждането на модерни технологии.
  2. Цифрова трансформация на публичния сектор – усвояване на ползите от цифровизацията за гражданите, дружествата и правителствата.

Основните интервенции включват подкрепа за:

Програма за развитие на регионите за периода 2021-2027 г.

Основната цел на политиката за регионално развитие в България е да създаде жизнени, икономически силни и устойчиви региони като отговор на неблагоприятните демографски тенденции и задълбочаване на между- и вътрешнорегионалните различия.

Специфичните цели включват:

Кой може да кандидатства?

Всяка една Оперативна програма е насочена към специфична група получатели на помощта – т.нар. бенефициенти.

Предприятията (регистрирани по Търговския закон и Закона за кооперациите) – микро , малки и средни, могат да получат подкрепа по няколко ОП:

Общините са основен бенефициент по ОП Развитие на регионите.

Други юридически лица, научни организации, училища, неправителствени организации, сдружения, държавни административни органи и други, могат да кандидатстват по специализирани схеми в различните програми.

Безвъзмездната подкрепа покрива част от допустимите разходи по всеки един проект, като в повечето случаи, средствата се изплащат на траншове или в края на проекта, при вече извършени разходи.

При кандидатстването по различните програми е изключително важно да се проверяват всички критерии за допустимост и изисквания, за да са сигурни, че могат да кандидатстват за подкрепа по конкретната процедура.

Дългогодишният ни опит, придобит чрез участието в два програмни периода и значителния брой успешно изпълнени проекти ни дават предимството да гарантираме на нашите клиенти, че оценката за допустимостта на кандидата и на проекта ще бъде извършено професионално.  

 Част от стъпките, които трябва да се минат при процедура за кандидатстване, за да има одобрение на европроекти са:

Консултaция по проектите от Consult Hub

Какво можем да направим за Вас?

Поставяме фокус върху резултата, законосъобразността и ефекта

Свържете се с нас за повече информация и консултация по европейски програми!

актуални проекти и новини

Още полезни публикации