25/07/2022

Процедура „Технологична модернизация“ по НПВУ – Кандидатстване

технологична модернизация информация

Информация за процедура BG-RRP-3.004  „Технологична модернизация“ по НПВУ

Министерство на иновациите и растежа обяви процедура за подкрепа на предприятия за инвестиции в технологична модернизация. Основните критерии за допустимост (съгласно Указанията за кандидатстване) по тази процедура включват:

 1. Кой може да кандидатства (допустими кандидати):

– Микро, малки и средни предприятия, които имат минимум три приключени финансови години (2019, 2020 и 2021 г.);

– регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

Кандидатите трябва да имат нетни приходи от продажби общо за 2019, 2020 и 2021 г., както следва:

Микропредприятие ≥ 210 000 лева

Малко предприятие ≥ 750 000 лева

Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева.

Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021-ва финансова година, както следва:

Микропредприятие ≥ 52 000 лева

Малко предприятие ≥ 187 000 лева

Средно предприятие ≥ 750 000 лева.

Да развиват своята основна икономическа дейност в определените национални и регионални приоритетни сектори съгласно Националната стратегия за малките и средни предприятия 2021-2027 г. (НСМСП 2021-2027), както следва:

Национални приоритетни  икономически дейности:

Код по КИД    Икономическа дейност

Високотехнологични производства:

C21      Производство на лекарствени вещества и продукти

C26      Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

Средно към високотехнологични производства:

C20      Производство на химични продукти

C27      Производство на електрически произведения

C28      Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

C29      Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

C30      Производство на превозни средства, без автомобили

Други производства:

Е38      Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

Е39      Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

Високотехнологични услуги с интензивно използване на знания:

J59       Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика

J60       Радио- и телевизионна дейност

J61       Далекосъобщения

J62       Дейности в областта на информационните технологии

J63       Информационни услуги

M71    Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

M72    Научно-изследователска и развойна дейност

Регионалните  приоритетни сектори (приложени в края на документа по области)

C10      Производство на хранителни продукти

C11      Производство на напитки

C13      Производство на тъкани

C14      Производство на облекло

C15      Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм

C16      Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене

C17      Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

C18      Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

C19      Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

C22      Производство на изделия от каучук и пластмаси

C23      Производство на изделия от други неметални минерални суровини

C24      Производство на основни метали

C25      Производство на метални изделия, без машини и оборудване

C31      Производство на мебели

C32      Производство, некласифицирано другаде

C33      Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

J58       Издателска дейност

 1. За какво може да се кандидатства (допустими дейности):

Придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет и/или разнообразяване на предлаганите продукти/услуги:

 • Закупване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи.
 • Придобиване на софтуер, представляващ дълготраен нематериален актив:
  • придобиване на специализиран софтуер;
  • придобиване на ERP системи, CRM системи и/или MOM/MES системи (макс. 50 000 лв.).
 1. За колко може да се кандидатства (размер на помощта):

Минимален размер на финансиране: 35 000 лв.

Максималният размер на безвъзмездно финансиране по режим регионална помощ е:

 • Микропредприятие – до 180 000 лева, но не повече от 100 % от средногодишните нетни приходи от продажби общо за 2019, 2020 и 2021.
 • Малко предприятие – до 350 000 лева, но не повече от 60 % от средногодишните нетни приходи от продажби общо за 2019, 2020 и 2021.
 • Средно предприятие – 700 000 лева, но не повече от 25 % от средногодишните нетни приходи от продажби общо за 2019, 2020 и 2021.

Процент на съфинансиране при режим регионална инвестиционна помощ:

Категория на предприятието

Максимален интензитет на помощта за дейности

извън ЮЗР (NUTS2)

Максимален интензитет на помощта за дейности

в ЮЗР (NUTS-2)

Микро и малки предприятия

50 %

София град (столица): 40%

София област: 50%

Област Благоевград: 50%

Област Перник: 40%

Област Кюстендил: 45%

Средни предприятия

50 %

София град (столица): 30%

София област: 50%

Област Благоевград: 50%

Област Перник: 30%

Област Кюстендил: 35%

Процент на съфинансиране на предложенията за изпълнение на инвестиция, изпълнявани при условията на режим „de minimis“ съгласно  Регламент (ЕС) № 1407/2013:

 

 

Категория на предприятието

 

Максимален интензитет на помощта

Микро, малки и средни предприятия

50 %

 1. Максимална продължителност на проектите:

  12 месеца.

 2. Необходими документи за кандидатстване и за предварителна оценка:
 • Оферта за всяка отделна инвестиция на кандидата в активи (ДМА и ДНА), с предложена цена.
 • Отчет за приходите и разходите – във формат, подаван към НСИ – за 2019, 2020, 2021;
 • Счетоводен баланс – във формат, подаван към НСИ – за 2019, 2020, 2021;
 • Отчет за заетите лица – – във формат, подаван към НСИ – за 2019, 2020, 2021;
 • Справката за нетекущите (дълготрайните) активи за 2019 г., 2020 г. и 2021 г – формат, подаван към НСИ
 • Счетоводна политика на предприятието за 2021 г.
 • Код на основна икономическа дейност за 2021 г. съгл. НСИ;
 1. Кандидатстване

  Електронно през ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП) на името на фирмата, с посочено официално представляващо лице или на официално представляващия, като физическо лице.

 

 1. Краен срок за подаване на проектните предложения – 21. 09.2022, 16.30 ч.

Регионална специализация съгласно НСМСП 2021-2027

 

Район

Регионална специализация във високотехнологични производства и интензивни на знания услуги

Регионална специализация в други сектори от преработващата промишленост

Северозападен

 

 

Видин

C30 Производство на превозни средства, без автомобили
M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
J62 Дейности в областта на информационните технологии

C14 Производство на облекло
C10 Производство на хранителни продукти
C22 Производство на изделия от каучук и пластмаси

Враца

C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
C26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

C14 Производство на облекло
C10 Производство на хранителни продукти
C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване

Ловеч

C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
C27 Производство на електрически произведения
M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

C31 Производство на мебели
C10 Производство на хранителни продукти
C16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене

Монтана

C27 Производство на електрически произведения
C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
J58 Издателска дейност

C14 Производство на облекло
C10 Производство на хранителни продукти
C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване

Плевен

C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
C27 Производство на електрически произведения
M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

C14 Производство на облекло
C10 Производство на хранителни продукти
C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване

Северен централен

 

 

Велико Търново

C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
C27 Производство на електрически произведения
M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

C10 Производство на хранителни продукти
C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване
C14 Производство на облекло

Габрово

 

C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
C27 Производство на електрически произведения
M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

C14 Производство на облекло
C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване
C10 Производство на хранителни продукти

Разград

C30 Производство на превозни средства, без автомобили
M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
J62 Дейности в областта на информационните технологии

C10 Производство на хранителни продукти
C14 Производство на облекло
C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване

Русе

C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
C27 Производство на електрически произведения
C20 Производство на химични продукти

C14 Производство на облекло
C10 Производство на хранителни продукти
C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване

Силистра

C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
C27 Производство на електрически произведения
M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

C10 Производство на хранителни продукти
C14 Производство на облекло
C16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене

Североизточен

 

 

Варна

C26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
C27 Производство на електрически произведения
C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

C10 Производство на хранителни продукти
C22 Производство на изделия от каучук и пластмаси
C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване

Добрич

C20 Производство на химични продукти
C27 Производство на електрически произведения
M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

C10 Производство на хранителни продукти
C14 Производство на облекло
C22 Производство на изделия от каучук и пластмаси

Търговище

C27 Производство на електрически произведения
M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
J62 Дейности в областта на информационните технологии

C10 Производство на хранителни продукти
C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване
C14 Производство на облекло

Шумен

C20 Производство на химични продукти
M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
J62 Дейности в областта на информационните технологии

C10 Производство на хранителни продукти
C14 Производство на облекло
C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване

Югоизточен

 

 

Бургас

M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
J62 Дейности в областта на информационните технологии
J63 Информационни услуги

C10 Производство на хранителни продукти
C22 Производство на изделия от каучук и пластмаси
C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване

Сливен

C20 Производство на химични продукти
M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
J62 Дейности в областта на информационните технологии

C10 Производство на хранителни продукти
C13 Производство на тъкани
C14 Производство на облекло

Стара Загора

C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение; C20 Производство на химични продукти
M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

C10 Производство на хранителни продукти
C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване
C22 Производство на изделия от каучук и пластмаси

Ямбол

C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
C27 Производство на електрически произведения
M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

C10 Производство на хранителни продукти
C31 Производство на мебели
C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване

Южен централен

 

 

Кърджали

C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
C27 Производство на електрически произведения
M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

C14 Производство на облекло
C10 Производство на хранителни продукти
C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване

Пазарджик

C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
C27 Производство на електрически произведения
M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

C16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене
C10 Производство на хранителни продукти
C14 Производство на облекло

Пловдив

C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
C20 Производство на химични продукти
C26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

C10 Производство на хранителни продукти
C14 Производство на облекло
C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване

Смолян

C27 Производство на електрически произведения
C20 Производство на химични продукти
C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

C14 Производство на облекло
C16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене
C10 Производство на хранителни продукти

Хасково

C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
C27 Производство на електрически произведения
M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

C14 Производство на облекло
C10 Производство на хранителни продукти
C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване

Югозападен

 

 

Благоевград

J62 Дейности в областта на информационните технологии
M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
J63 Информационни услуги

C14 Производство на облекло
C10 Производство на хранителни продукти
C15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм

Кюстендил

C27 Производство на електрически произведения
J58 Издателска дейност
C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

C15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм
C14 Производство на облекло
C10 Производство на хранителни продукти

Перник

C27 Производство на електрически произведения
C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

C10 Производство на хранителни продукти
C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване
C14 Производство на облекло

София област

C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
C20 Производство на химични продукти
C27 Производство на електрически произведения

C10 Производство на хранителни продукти
C22 Производство на изделия от каучук и пластмаси
C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване

София град

C26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
C27 Производство на електрически произведения
C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

C10 Производство на хранителни продукти
C11 Производство на напитки

Консултaция по проектите от Consult Hub

Какво можем да направим за Вас?

Поставяме фокус върху резултата, законосъобразността и ефекта

Свържете се с нас за повече информация и консултация по европейски програми!

актуални проекти и новини

Още полезни публикации