07/09/2021

Програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 г.

ПРЧР - Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" за периода 2021-2027 г.

Подкрепата от ПРЧР 2021 – 2027 е насочена към преодоляване на предизвикателствата в сферата на пазара на труда и на пречките пред социалното включване и равните възможности на уязвими групи от обществото.

Приоритет №1 – Насърчаване на заетостта и развитието на умения

 
Специфична цел №1 – подобряване на достъпа до трудова заетост и мерки за активиране на всички лица, търсещи работа, и най-вече за младите хора, по-специално чрез изпълнението на гаранцията за младежта, за дългосрочно безработните и групите в неравностойно положение на пазара на труда и за неактивните лица, както и чрез насърчаване на самостоятелната заетост и социалната икономика.

 

По тази специфична цел ПРЧР ще подкрепя активни мерки за достъп до пазара на труда, вкл. чрез съвместни действия на социалните партньори чрез следните примерни дейности/направления:

 • Включване на безработни в стажуване и чиракуване, субсидирана заетост, включително за първа работа, с цел устойчива интеграция на пазара на труда.
 • Предоставяне на пакети от обучения, включително обучение чрез работа; развитие на интегрирани пакети за обучение, включващи функционална грамотност, професионални умения, ключови компетентности, дигитална компетентност, др.
 • Идентифициране, активиране, оценка на способностите и стимулиране на неактивни лица за включване на пазара на труда, регистрация в ДБТ.
 • Подкрепа за предоставяне на услугата “Менторство” чрез включване на действия по „джоб карвинг” за групи в неравностойно положение, усилване ролята на работодателя, наставник и обучител на работното място.
 • Въвеждане на иновативни, нови подходи и методи за професионално ориентиране, трудово консултиране и професионално ориентиране, профилиране, активиране на потенциала на работната сила, персонализирани услуги.
 • Подкрепа за самостоятелна заетост, вкл. в областта на социалната икономика:
  • стимулиране на предприемачеството на желаещи да стартират стопанска дейност, развитие и преценка на бизнес идеи, обучения за предприемачески умения, подкрепа за регистрация на бизнес дейности;
  • мерки за развитие на умения в областта на социалното предприемачество, в т.ч. за безработни; c. мерки за подкрепа и развитие на начинаещи предприемачи;
  • достъп до финансиране за стартиращи предприемачи;
  • специфична подкрепа за самостоятелна заетост на младежи и други групи в неравностойно положение на пазара на труда;
  • подкрепа за социално предприемачество.
 • Обучения за придобиване на професионална квалификация/преквалификация за безработни и неактивни лица, завършили образование без квалификация или с квалификация, неотговаряща на потребностите на работодателите.
 • Обучения за придобиване на базови умения по различни професии, които не са обвързани с придобиване на квалификация, с цел включване на пазара на труда на лица с начално или без образование и с ниска грамотност;
 • Обучения за придобиване и развитие на умения и компетентности, необходими във връзка с бъдещето на труда (тип „soft skills“)– организационни умения, вкл. работа в екип, дигитални умения, STEM, преносими умения, разрешаване на проблеми, умения за учене, управление на времето и др.
 • Пакет от мерки насочени към дългосрочно безработни лица за преодоляване на липсата на квалификация, образование, навици, мотивация и работа, в т.ч. мотивиране, обучение за придобиване на умения за учене, професионално ориентиране, професионално обучение, ключова компетентност, чиракуване, др.
 • Осигуряване на „пакети“, стимули и мерки за мобилност на лица, вкл. лица от чужбина, с цел включването им в пазара на труда в страната, в т.ч. възможност за развитие на предприемаческа дейност за лица в малките населени места, според профила на лицето;
 • Съпътстващи мерки за трудова мобилност, в т.ч. осигуряване на целевите групи и работодателите допълваща подкрепа за транспортиране в населени места, в които липсва ежедневен обществен транспорт с цел преодоляване на географските пречки за развитието на пазара на труда.
 • Валидиране на умения, придобити по неформален и формален начин извън сферата на формалното образование.
 • Предоставяне на обучения за придобиване и повишаване на квалификацията и уменията в т.ч. дигитални умения на безработни или неактивни лица с ниско или без образование, съобразно индивидуалните им характеристики, с цел улесняване достъпа им до пазара на труда.
 • Дейности в подкрепа на по-възрастните неактивни и безработни лица, за адаптиране към промените, чрез преквалификация, придобиване на нови умения и предоставяне на нови възможности за заетост.
 • Стимулиране на работодателите за разкриване на работни места на първичния пазар и предоставяне на субсидии за насърчаване и включване в заетост на целеви групи, с особен акцент към тези, които се намират в неравностойно положение на пазара на труда, в т.ч., лица с увреждания със специфични потребности, вкл. чрез финансиране на менторство и наставничество.
 • Дейности за подкрепа за развитието на социални предприятия на местно ниво за създаване на устойчиви работни места за лица от уязвимите групи, с акцент върху жените, хора с намалена работоспособност и продължително безработни.
 • Подкрепа за развитие на социалните предприятия, вкл. и на дигитални умения на работещите в тях.
 • Създаване на партньорства и мрежи, клъстери в социалната икономика.
 • Подкрепа за провеждане на обучения на служителите и работниците в социалните предприятия; валидиране на придобитите умения на работното място в социалното предприятие (особено за лица с увреждания) с цел интегриране на пазара на труда.
 • Стимулиране формите на сътрудничество между социалните предприятия за споделено производство и разпространение на продукти. Подкрепа на дейности за повишаване информираността, разпознаваемостта на продуктите на социални предприятия на пазара.

Основни целеви групи

 • безработни, вкл. продължително безработни
 • неактивни лица;
 • младите хора, вкл. онези които не работят;
 • лица в неравностойно положение, хора с увреждания, лица с основно и по-ниско образование и/или без квалификация;
 • желаещи да стартират стопанска дейност, вкл. и социални предприятия;
 • търсещи работа лица, вкл. в социалната сфера.
 • лица, заети в предприятия, субекти на социалната икономика.
Специфична цел №2 – модернизиране на институциите и службите, занимаващи се с пазара на труда, с цел оценяване и предвиждане на потребностите от умения и осигуряване на своевременна и съобразена с нуждите помощ, а така също и подпомагане на съответствието между търсенето и предлагането на пазара на труда, на преходите и на мобилността.

Финансиране ще бъде предоставено в подкрепа на:

 • Цифрова трансформация на институциите и службите на пазара на труда, включваща и въвеждането на нови дигитални инструменти и услуги. Подобряване на системата за разпространение на информация и комуникация между структурните звена.
 • Повишаване на капацитета и качеството на предоставяните услуги от институциите/службите в сферата на пазара на труда.
 • Повишаване на капацитета и експертизата на служителите, работещи в службите на пазара на труда, в т.ч. работещи с уязвими групи на пазара на труда, включително чрез придобиване и доразвиване на меки умения.
 • Създаване на център за валидиране /сертифициране/ на неформално и информално придобити умения и компетентности извън съществуващите в сферата на формалното образование.
 • Разработване на мерки, които подпомагат трудовата мобилност.
 • Предоставяне на посреднически и подкрепящи услуги за търсещите работа лица и работодатели за транснационална мобилност, включително за чиракуване и стажуване, организиране и участие в информационни събития, трудови борси и др. в България и останалите страни от мрежата EURES.
 • Прилагане на нови подходи и методи за професионално ориентиране на възрастни търсещи работа за подпомагане осъществяването на зелен и дигитален преход, ориентиран към кръгова икономика с ефективно използване на ресурсите, чрез модернизиране на центровете “Работа”, разширяване на обхвата на кариерните центрове и внедряване на уеб базирано приложение „Професионален компас“.
 • Предоставяне на услуги за достъп до пазара на труда на търсещи работа лица, кандидатстващи за работа в България.
 • Подобряване и адаптиране към промените на дейностите по планиране, изпълнение, мониторинг, оценка и контрол на политики и услуги в институциите в сферата на пазара на труда.
 • Подобряване дизайна на услугите с акцент върху индивидуализирана и интегрирана подкрепа, отговарящи и насочени към нуждите на целевите групи, с особен акцент към уязвимите групи на пазара на труда.
 • Изграждане на ефективни системи за обмен на информация и свързаност между институциите по въпроси, свързани с пазара на труда, в т.ч. чрез системи за електронен обмен на данни.
 • Осигуряване на адекватно прогнозиране на потребностите на участниците на пазара на труда и предоставянето на услуги за тях и по-активно въвличане и участие на работодателите в различните процеси.
 • Анализ и разработване на мерки за насърчаване на подкрепа за местни политики – по отношение на „дефицит на работни места“-завръщане в населеното място, след завършване на образование /приоритизиране, напр. за учители, лекари, мед. сестри и др/. Прогнозиране и планиране на тенденциите и развитието на пазара на труда.
 • Провеждане на специализирани изследвания, проучвания и анализи, като напр. наличие на съответствие между търсенето и предлагането на работна сила, вкл. в регионите с най-висока безработица, определяне на проблемите и търсене на решения за преодоляване на регионалния дисбаланс, сектори с недостиг на работна сила, др.
 • Подобряване на координацията между МОН и АЗ по отношение на учащите, завършващи 10 клас, 12 клас, както и завършващите университетите, в контекста на интеграцията им в трудовия пазар.
 • Реализиране на съвместни дейности на социалните партньори с цел укрепване на социалния диалог на всички равнища в контекста на Европейския стълб на социалните права. Повишаване на капацитета и експертизата на социалните партньори с оглед включването им във всички етапи на цикъла на Европейския семестър и развитието на нови индустриални отношения в контекста на Индустрия 4.0.
 • Обмен на най-добри практики относно начините за задържане и привличане на таланти от и към страната.
 • Изграждане на система за оценка на ефективността и ефикасността на предлаганите от АЗ /службите по заетост/ услуги, базирана на данни от свързани административни регистри.
 • Изграждане на автоматизиран съветник за трудово посредничество, базиран на оценка на уменията на търсещите работа лица, предлагащ алтернативни сценарии за преходи в заетост. Профилиране (сегментиране) на търсещите работа лица. Разграничаване на различни видове профилиране с помощта на анализи на придобитите данни. Съпоставяне на търсещите работа лица с наличните работни места. Определяне на „Портфейл“ за обучение на различните целеви групи.
 • Въвеждане на изкуствен интелект в помощ на предоставяните посреднически услуги, чрез който да се определят алтернативи за възможностите за заетост на дадения човек в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план.

Заложените дейности по програмата ще спомогнат за модернизиране на институциите на пазара на труда. Ще бъде подкрепена дейността на Европейския портал за трудова мобилност /EURES/.

Основни целеви групи

Служители в институции и администрации, работещи в сферата на пазара на труда; безработни; търсещи работа лица; неактивни; други

Специфична цел №3 – насърчаване на балансирано участие на половете на пазара на труда, на равни условия на труд и на равновесие между професионалния и личния живот, включително чрез финансово достъпни грижи за деца и зависими лица.“

За насърчаването на балансираното участие на пазара на труда, вкл. активното участие на жените чрез комплексни мерки, ще се подкрепят следните примерни дейности. Мерките за осигуряване на грижи за зависимите и услуги за интегриране на пазара на труда за тези, които полагат грижи (напр. посреднически услуги, услуги за активиране или търсене /предоставяне на работа или възможности за запазване на работа или услуги за кариерно развитие) ще бъдат комбинирани, когато е уместно.

 • Подкрепа и насърчаване използването на гъвкави форми на работа и въвеждането на иновативни форми на организация на труда с оглед осигуряване на достъп до равни условия на труд.
 • Осигуряването на по-добър баланс между професионален и личен живот, включително чрез услуги и улесняване достъпа до заетост, ре/интеграция на пазара на труда на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства.
 • Практики, насърчаващи професионалната и географската мобилност на родителите.
 • Насърчаване на участието на жените на пазара на труда чрез комплексни мерки, вкл. улесняванe на достъпа до услуги за отглеждане и грижи за деца.
 • Мерки за професионално ориентиране и насърчаване придобиването на квалификация и участието на жените в технологичните и дигитално-базираните индустрии
 • Насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете, недискриминацията и ненасилието на работното място в корпоративните/бизнес политики на предприятията и организациите, включително чрез реализирането на съвместни дейности на социалните партньори.
 • Практики за подкрепа на самотните и многодетни родители и улесняване достъпа им до пазара на труда и кариерното им развитие, вкл. чрез предоставяне на грижи за деца.
Специфична цел №4 – насърчаване на адаптирането на работниците, предприятията и предприемачите към промените, на активен живот за възрастните хора и остаряване в добро здраве, както и на здравословна и добре приспособена.

За по-добрата адаптация на предприятията и работещите към промените и подобряване на работната среда ще се подкрепят следните дейности:

 • Адаптиране на работната среда за справяне с рисковете за здравето.
 • Адаптиране на работниците, предприятията и предприемачите към промените, за реакция при криза/пандемии.
 • Апробиране и въвеждане на превантивни мерки, вкл. чрез повишаване на квалификацията и преквалификация на заети лица в риск от загуба на работа вследствие на преструктуриране на икономиката.
 • Създаване, тестване и внедряване на инструменти и модели на секторно и фирмено ниво за стратегическа оценка на потребностите от работна сила, в т.ч. от нови умения и квалификации. Инструменти за изследване и оценка на качествата и стратегическия потенциал на човешкия капитал по сектори и региони.
 • Разработване и реализиране на секторни и регионални стратегии, програми и модели за адаптация към промените и развитие на човешките ресурси по сектори и региони, вкл. фондове и клъстери за развитие на умения на работната сила.
 • Разработване и внедряване на системи за изследване и оптимизация на работните процеси и повишаване на организационната и екипна ефективност.
 • Развитие на секторни, регионални и фирмени стратегии и мерки за управление във връзка с възрастта (активно остаряване). Осигуряване и поддържане на здравословна, безопасна и продуктивна работна среда, съобразена с възрастовите потребности на работната сила. Насърчаване на иновативни подходи за участие на възрастните в съвременните работни проси и да поддържат своите умения, продуктивност и работоспособност.
 • Разработване и внедряване на инструменти, модели и програми за изследване и управление на стреса на работното място и за превенция и профилактика на прегряването в работата /“бърнаут“/.
 • Разработване и внедряване на инструменти и модели за адаптиране на работните места и организацията на процесите към хора с хронични заболявания и трайни увреждания.
 • Разработване на мерки за подкрепа на трудовата мобилност като допълващи към мерките за подпомагане активното участие на пазара на труда.
 • Насърчаване на работодателите да подобряват работната среда, да въвеждат гъвкави и/или иновативни форми на организация на работното време, вкл. за работещите над 54 г.
 • Обучение на работодателите в подкрепа на развитие на дейности за корпоративна социална отговорност.
 • Изследване на новите форми на заетост и повишаване привлекателността на новите професии.
 • Съвместни действия на социалните партньори за провеждане на социален диалог и постигане на договорености на национално и секторно ниво по въпроси, насочени към подобряване на условията и организацията на труд, както и адаптирането на предприятията и работниците към промените.
 • Мерки за насърчаване участието на комитетите и групите по условия на труд и представителите на работниците и служителите по информиране и консултиране за превенция и преодоляване на последиците от епидемии, както и за подобряване условията на труд и работната среда в предприятията.

Мерки за активен живот на възрастните хора в пенсионна възраст и остаряване в добро здраве:

 • Мерки за насърчаване на възрастните хора за по-дълго участие на пазара на труда (мотивиране за работа, разясняване на възможностите за различни форми на труд, подпомагане за започване на надомна работа или работа от разстояние и др.), насочване към работодатели и помощ при кандидатстване за работа и др.
 • Активиране на възрастните хора чрез насърчаване на активно социално поведение и доброволчество, включване в различни форми на участие в местни инициативи и инициативи за взаимопомощ.
 • Мерки за осигуряване опазване на здравето чрез превенция на заболяванията и грижа за здравето, в т.ч. провеждане на информационни събития, обучение по първа помощ, бедствена готовност, психо-социална подкрепа и др., вкл. с активното участие на самите възрастни хора в организацията и провеждането.

Дейности за подкрепа на човешките ресурси в сферата на здравеопазването:

 • Мерки за повишаване на компетенциите и уменията на медицински и не-медицински специалисти от сферата на здравеопазването чрез обучения по специфични проблеми и/или на целеви групи (напр. на персонала в областта на спешната, психиатричната и педиатричната помощ; по въпросите на дългосрочните здравни грижи и др.)
 • Обучения за повишаване на професионалната подготовка на високоспециализиран персонал в ключови области от здравната система: донорство и трансплантология, спешна медицинска помощ, първична здравна помощ, педиатрия и др.
 • Подкрепа за повишаване на професионалния капацитет на обучаващите се специализанти в системата на здравеопазването;
 • Стимули за започването на работа на медицински сестри и на лица с придобита специалност в системата на здравеопазването в райони с установен недостиг на съответния вид специалисти .
Специфична цел №5 – насърчаване на ученето през целия живот, по-специално гъвкавите възможности за повишаване на квалификацията и за преквалификация за всички, като се вземат предвид предприемаческите и цифровите умения, по-доброто предвиждане на промените и изискванията за нови умения в зависимост от нуждите на пазара, улесняването на преходите в професионалното развитие и насърчаването на професионалната мобилност.

Примерни дейности за подкрепа на преодоляването на дисбаланса между наличните и необходимите за работодателите умения:

 • Предоставяне на подкрепа за професионално развитие и гъвкави възможности за обучение и преквалификация на служители, включително обучение на работното място.
 • Валидиране на знания, умения и компетенции, постигнати чрез неформално и самостоятелно обучение, вкл. ключови компетенции и други „меки“ умения.
 • Инвестиране в умения, съобразени с нуждите на пазара на труда, с фокус върху общи и специфични цифрови умения.
 • Мерки за обучение за намаляване на разликите в компетенциите между различните възрастови групи по отношение на ИКТ умения и STEM умения.
 • За управленски персонал на различни нива – обучение за придобиване на бизнес умения за оперативно управление, организация и оптимизация на бизнес процеси, финанси, маркетинг и продажби на иновативни продукти, в контекста на кръговата икономика и зеления преход, въвеждането на нисковъглеродни, ресурсно ефективни и безотпадни процеси и технологии, както и лидерство и екипно управление на човешките ресурси.
 • Съвместни дейности на социалните партньори за реализирането на социален диалог и постигане на договорености на национално и секторни ниво по въпроси, свързани с процесите на учене през целия живот, преодоляване на дисбалансите между наличните и необходимите за работодателите умения, в т.ч. дигитални.

Примерни дейности за подкрепа на преодоляването на дисбаланса между наличните и необходимите за работодателите умения:

 • Предоставяне на подкрепа за професионално развитие и гъвкави възможности за обучение и преквалификация на служители, включително обучение на работното място.
 • Валидиране на знания, умения и компетенции, постигнати чрез неформално и самостоятелно обучение, вкл. ключови компетенции и други „меки“ умения.
 • Инвестиране в умения, съобразени с нуждите на пазара на труда, с фокус върху общи и специфични цифрови умения.
 • Мерки за обучение за намаляване на разликите в компетенциите между различните възрастови групи по отношение на ИКТ умения и STEM умения.
 • За управленски персонал на различни нива – обучение за придобиване на бизнес умения за оперативно управление, организация и оптимизация на бизнес процеси, финанси, маркетинг и продажби на иновативни продукти, в контекста на кръговата икономика и зеления преход, въвеждането на нисковъглеродни, ресурсно ефективни и безотпадни процеси и технологии, както и лидерство и екипно управление на човешките ресурси.
 • Съвместни дейности на социалните партньори за реализирането на социален диалог и постигане на договорености на национално и секторни ниво по въпроси, свързани с процесите на учене през целия живот, преодоляване на дисбалансите между наличните и необходимите за работодателите умения, в т.ч. дигитални.

Приоритет 2 – социално включване и равни възможности

 

Специфична цел №1 – поощряване на активното приобщаване с оглед на насърчаването на равните възможности, недискриминацията и активното участие и по-добрата пригодност за работа, по-специално за групите в неравностойно положение.

  Примерни дейности:

 • Разработване на мерки за активно включване с цел подобряване на пригодността за заетост и достъпа до пазара на труда на хора в неравностойно положение чрез интегрирана подкрепа и индивидуализиран подход.
 • Подкрепящи мерки за активиране, професионално ориентиране и кариерно консултиране на хора в неравностойно положение.
 • Предоставяне на междусекторни услуги за подкрепа в общността и в дома според индивидуалните нужди на целевите групи, с цел подобряване на достъпа до заетост.
 • Мотивационна и/или психологическа или друг вид подкрепа за целевите групи, според техните индивидуални нужди.
 • Специализирани подкрепящи мерки на работните места за хората от уязвимите групи, вкл. хора с увреждания, чрез компенсация в случаите на по-ниска производителност на труда и/или изключително натоварване на работодателя, вкл. менторство, наставничество; предоставяне на средства за адаптивност и други с оглед постигане на устойчивост на заетостта на лицето.
 • Надграждане на капацитета и нагласите на работодателите за работа с хора от уязвимите групи, вкл. хора с увреждания, чрез информационни кампании, обучения за приемственост и насърчаване на активното участие в работния процес.

Основни целеви групи

Лица в неравностойно положение, вкл. хора с увреждания и техните семейства, деца в риск, работодатели.

Специфична цел №2 – насърчаване на социално-икономическата интеграция на маргинализираните общности като ромите.

Примерни дейности:

 • Идентифициране, активиране, оценка на възможностите и стимулиране на неактивни лица за включване на пазара на труда, регистрация в Бюрата по труда.
 • Включване в заетост на безработни и неактивни лица, вкл. субсидирана заетост с оглед устойчива интеграция на пазара на труда.
 • Целенасочени мерки за младежи – наемане на първа работа, стажуване, чиракуване, субсидирана заетост, дуално обучение, обучение по време на работа, развитие на умения, менторство, придобиване на професионална квалификация.
 • Предоставяне на обучения, включително обучение чрез работа, чиракуване, обучения за придобиване на функционална грамотност, професионални умения, ключови компетентности.
 • Предоставяне на трудово консултиране, трудова медиация и професионално ориентиране.
 • Обучения за придобиване на базови умения по различни професии, които не са обвързани с придобиване на квалификация, с цел включване на пазара на труда на лица с начално или без образование и с ниска грамотност.
 • Подкрепа на самотните и многодетни родители и улесняване достъпа им до услуги, вкл. и до пазара на труда и кариерното им развитие.
 • Предоставяне на услуги за семейства с деца, вкл. с увреждания, чрез интегрирани услуги като семейно консултиране, семейното планиране и отговорно родителство, услуги за ранно детско развитие, формиране на родителски умения; превенция на изоставянето на деца и други.
 • Предоставяне на подкрепа с цел подобряване достъпа до здравни услуги, обществено здравеопазване и здравна профилактика, в т.ч. информираност за здравното обслужване на гражданите и достъпа до здравни грижи.
 • Мерки за повишаване на здравната култура по отношение на репродуктивно здраве на жените, превенция на болести при децата и социално-значими болести при възрастните, необходимостта от профилактика на здравето.
 • Засилване на здравната промоция и превенция, включително популяризиране на здравната култура, особено в случаи на епидемии и / или пандемии.
 • Достъп до социални и интегрирани услуги в общността и в домашна среда за хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност за самообслужване и други уязвими групи
 • Развитие на социални умения и граждански компетенции.
 • Мерки за повишаване на информираността за бедността като фактор за появата на негативни социални явления и етническата хетерогенност на зоните с концентрация на бедност.
 • Подкрепа за борба с дискриминацията, създаване на толерантност и благоприятна обществена среда за равнопоставеност, социално включване и възможности за участие на маргинализираните общности – напр. мерки за преодоляване на стереотипи, ограничаване на езика на омразата, преодоляване на дискриминационни практики, насърчаване на мулти-културните дейности и на положителните примери и ролеви модели , мерки за преодоляване на ограничителните патриархални стереотипи.
 • Разработване на мерки за преодоляване на предразсъдъците и дискриминацията при жилищното настаняване на маргинализираните общности;
 • Подобряване на мерките за защита на жертви на антиромската дискриминация, езика на омразата и престъпленията на омраза.

Основни целеви групи

Лица, представители на маргинализирани общности като ромите, уязвими групи.

Специфична цел №3 – подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги на достъпна цена, включително услуги, които стимулират достъпа до жилищно настаняване и ориентирани към индивида грижи, включително здравеопазване; модернизиране на системите за социална закрила, включително насърчаване на достъпа до социална закрила, като се обръща особено внимание на децата и групите в неравностойно положение; подобряване на достъпността, включително за хората с увреждания, ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване и на услугите за полагане на дългосрочни грижи.

Примерни дейности, в обхвата на Специфична цел 3:

 • Предоставяне на подкрепа в семейството и общността чрез, превантивни и подкрепящи услуги за деца, възрастни и групи в неравностойно положение, осигуряване на достъп до дългосрочни грижи и грижи, ориентирани към човека;
 • Модернизиране на системите за социална закрила, включително насърчаване на достъпа до социална закрила, подобряване на достъпността на хората с увреждания и повишаване на ефективността на системата за социални услуги/социални грижи:

Основни целеви групи

Лица в неравностойно положение и техните семейства, възрастни и хора с увреждания, вкл. деца с увреждания;

 • деца в риск и техните семейства;
 • деца, младежи и възрастни, включително с увреждания, ползващи социални услуги и техните семейства;
 • служители на доставчици на социални и здравни услуги; лица, заети в услуги в резидентна грижа;
 • служители от институции/организации/администрации, ангажирани с политиките в социалната сфера; работодатели.

Приоритет 3 – насърчаване на младежката заетост

 

Специфична цел 1 – подобряване на достъпа до трудова заетост и мерки за активизиране за всички лица, търсещи работа, и най-вече за младите хора, по-специално чрез изпълнението на гаранцията за младежта, за дългосрочно безработните и групите в неравностойно положение на пазара на труда и за неактивните лица, както и чрез насърчаване на самостоятелната заетост и социалната икономика.

Примерни дейности:

 • Включване на безработни младежи в стажове, обучение на работното място и субсидирана заетост, включително за първа работа, с цел устойчива интеграция на пазара на труда.
 • Подкрепа за предоставянето на наставничество при наемане на т.нар. „пригодени“ работни места (job carving) на групи в неравностойно положение, засилване на ролята на работодателя, наставника и обучителя на работното място.
 • Предоставяне на подкрепа за насърчаване на трудовата мобилност на младите хора.
 • Подобряване на конкурентоспособността на младежите, вкл. от уязвима група на пазара на труда чрез повишаване на уменията, компетентностите и професионалната квалификация. Участие на младите хора в обучения, специфични за работните места.
 • Предоставяне на пакети за обучение за младежи, отпадащи от училище, NEETs; разработване на интегрирани пакети за обучение, включително функционална грамотност, професионални умения, ключови компетенции и др.
 • Обучение за придобиване на основни умения по различни професии, които не са свързани с придобиването на квалификации, с цел включване на пазара на труда на млади хора с основно или без образование и ниска грамотност.
 • Валидиране на умения, придобити по неформален и неформален начин извън сферата на формалното образование.
 • Придобиване и надграждане на цифрови умения и компетенции; преквалификация и обучение за работа със специфичен софтуер, програмни продукти, тестване на софтуер, управление на бази данни и др.
 • Обучения за придобиване и развитие на умения и компетенции, необходими във връзка с бъдещето на работата (тип „меки умения“) – организационни умения, вкл. работа в екип, дигитални умения, STEM, трансверсални умения, умения за решаване на проблеми, за учене, за управление на времето и др.
 • Идентифициране, активиране и мотивиране на младите хора от групата NEETs, за включване на пазара на труда, вкл. осигуряване на обучение и регистрация в Бюрото по труда.
 • Оценка на способностите, профилиране, идентифициране на потребностите, професионално ориентиране, психологическа подкрепа, консултиране при заетост и кариерно ориентиране за придобиване на активно поведение на пазара на труда
 • Организиране на събития, информационни кампании, вкл. в социалните мрежи, трудови борси, работилници за търсене на работа, формиране на мобилни екипи с цел информиране, активиране и установяване на връзки с млади хора от групата на NEETs.
 • Тестване на нови модели за активиране и професионална интеграция на неактивни и/или отпаднали млади хора, вкл. чрез възможности за създаване на интеграционни центрове (на принципа „едно гише“).
 • Активиране на младите хора чрез развиване на мрежа от младежки медиатори.

Основни целеви групи

 • безработни младежи, вкл. продължително безработни, и младежи с основно и по-ниско образование и без квалификация;
 • неактивни младежи и младежи NEETs;
 • търсещи работа младжи, вкл. в социалната сфера.

Консултaция по проектите от Consult Hub

Какво можем да направим за Вас?

Поставяме фокус върху резултата, законосъобразността и ефекта

Свържете се с нас за повече информация и консултация по европейски програми!

актуални проекти и новини

Още полезни публикации