Управленско консултиране

Стратегическо консултиране, бизнес анализ и планиране

Извършваме оценки на въздействието и мониторинг на политики, програми, стратегически документи и проекти
Предоставяме консултации за оптимизиране на структури на администрации на национално, регионално и местно ниво, подобряваме ефективността и ефикасността в дейността им чрез прилагане на функционален анализ
Анализираме и оптимизираме работните процеси и комуникационни потоци в организацията
Разработваме стратегически документи в областта на регионалното развитие
Изготвяме анализи и проучвания във връзка с подготовката на проект за безвъзмездно финансиране (прединвестиционни проучвания, анализ разходи-ползи и други)
Попълваме формуляра за кандидатстване и други, необходими съпътстващи документи
Анализираме и консултираме за възможностите за осигуряване на съфинансиране
Оказваме консултантска помощ при подготовка на тръжните документи за избор на подизпълнители и доставчици по проектите спрямо приложимата нормативната уредба и изискванията на съответната програма
Други услуги