21/09/2021

ПНИИДИТ 2021-2027 г.

ПНИИДИТ - Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за икономическа трансформация 2021-2027 г.

Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за икономическа трансформация е един от инструментите в отговор на стратегическите нужди и приоритети на страната за изпълнение на обща политика за развитие на научните изследвания и иновациите в полза на ускореното икономическо развитие на страната. Тя е отговор и на необходимостта от ускоряване на процесите на дигитализация на публичния сектор и изграждане на благоприятна цифрова среда, която осигурява висококачествен и сигурен обмен на информация между различните сфери на живот и засилване на ефектите от тяхното взаимодействие.

Специфична цел 1 – засилване на капацитета за научни изследвания и иновации и на въвеждането на модерни технологии.

Приоритетно направление 1: Развитие на ключови звена на екосистемата

Основните интервенции са:

 • Развитие на изградените в периода 2014-2020 г. центрове за върхови постижения и центровете за компетентност.
  Финансирането се предоставя на програмно проектен принцип, като за изходна база ще бъдат използвани препоръките на Съвместния изследователски център (JRC), приносът към изпълнението на целите и приоритетите на ИСИС и пътната карта за развитие на научно-изследователската и иновационна екосистема. Ще бъдат подкрепени дейности за оптимално натоварване на вече изградените мощности и капацитет на центровете, дейности по разработване и внедряване на знания и разработки в индустрията, мерки за доразвиване на човешкия капацитет, подкрепа за интернационализация на дейността, както и нужното допълнително оборудване, модернизиране и разширяване на вече изградената инфраструктурата. В основата на оценката на проектите ще бъде ефективността и обосноваността на предвидените дейности и разходи спрямо целите и задачите на съответния център.
 • Развитие на други ключови звена от научно-изследователската и иновационна екосистема.
  Подкрепата обхваща развитие на инфраструктурни обекти извън центровете за компетентност и върхови постижения, които попадат в обхвата на политиките, залегнали в ИСИС и са идентифицирани като ключови за развитие на националната екосистема в пътната карта – изследователски инфраструктури, лабораторни комплекси, в това число такива, които не са включени в Националната пътна карта за изследователска инфраструктура. Звената ще кандидатстват за подкрепа с програми за развитие и бизнес план, включващи конкретни задачи, свързани с икономиката и обществото и принос към изпълнението на ИСИС. Средствата ще се ще са обвързани с постигане на ключови резултати. Финансирани ще бъдат дейности, свързани с развитие на капацитета на тези звена (човешки, технически, инвестиционен) – обоснована нужда от оборудване и модернизиране, въвеждане на бизнес модели за осигуряване на бъдещо устойчиво функциониране, създаване на механизми за достъп от страна на бизнеса, конкретни ангажименти, свързани с развитието на индустрията на регионално или национално ниво, дейности по интернационализация и други.
 • Създаване на липсващи звена от регионалната научно-изследователската и иновационна екосистема в съответствие с националната политика и регионалната специализация – например регионални иновационни центрове, прилежаща изследователска инфраструктура към индустриалните паркове. Подкрепата ще бъде реализирана чрез подхода интегрирани териториални инвестиции и ще осигури финансиране за тяхното изграждане след задълбочено изследване на нуждата от подобна подкрепа. Финансирането ще бъде предоставено на базата на стратегия за развитие, включваща принос към ИСИС и развитието на индустрията на съответния регион. Дейностите ще включват инвестиции в инфраструктура и оборудване, развитие на капацитет, привличане на учени и таланти, съвместни проекти с други звена от екосистемата и др.
 • Осигуряване на проектно-програмно финансиране за развитие на модела на функциониране на подкрепените научно-изследователските и иновационни звена.
  Финансирането ще бъде предоставено на база на заключенията и препоръките на Съвместния изследователски център (JRC). Ще се търси осигуряване на средства за пълния цикъл на разработване и внедряване на конкретни научни разработки с ясно дефиниран икономически и/или обществен ефект чрез обезпечаване на необходимия научен капацитет, оборудване, консумативи, възможностите за тяхното превръщане в иновации, трансфер на технологии и тяхната комерсиализация.
 • Изграждане на свързаност чрез създаване на дигитални платформи за сътрудничество между основните участници в екосистемата за обмен на знания и информация; включване в международни мрежи за обмен на знания, практики и технологии; продължаване на дейностите по развитие на наличните инфраструктури с хоризонтално значение и дигитализация на услугите на научните центрове и научните инфраструктури;
 • Насърчаване на пазарната ориентация и бизнес уменията в публичните висши училища и научни организации, провеждащи научни изследвания. Интервенциите в тази сфера ще бъдат насочени към устойчиво развитие на 29 капацитета за бизнес планиране, управление на научната инфраструктура и развитие на връзката с бизнеса за достъп и споделено използване на капацитета, въвеждането на елементи на оценка и наблюдение на ефективността и приноса на съответните организации към развитието на научно-изследователската екосистема и сферата, в която оперират.
Приоритетно направление 2: Технологичен трансфер и комерсиализация

Основна цел на интервенциите в това приоритетно направление е осигуряване на подкрепа за изграждане на функционираща система за технологичен и иновационен трансфер, която да подпомогне процеса на пазарна реализация на резултатите от научните изследвания и иновациите в индустрията.

Основните интервенции са:

 • Партньорства за трансфер на технологии и знания (научните звена, индустрията, държавната, местната власт) в тематични области на интелигентна специализация на регионално и национално ниво. Ще бъде осигурена подкрепа за създаване на нов модел на партньорства за технологичен трансфер, който ползва за основа успешни европейски модели, отчита работещите национални практики и осигурява баланс между: (1) резултатно ориентирано финансиране на научните изследвания; (2) приносът на индустрията при формиране на научно-изследователския дневен ред; (3) съответствие между предлагането на знания и технологии и тяхното търсене от страна на бизнеса и обществото; (4) съответствие на финансовите и нефинансови стимули и (5) новата рамка за интелектуалните права и технологичния трансфер. Ефективността на трансфера за целите на развитието на индустрията, производителността и икономиката в определените на регионално ниво области на интелигентна специализация ще бъде в основата на преценката за стойността на един проект;
 • Подкрепа за свързващи звена – новосъздаващи се и съществуващи офиси за технологичен трансфер към висшите училища и други структури, изпълняващи посредническа функция в процеса на разпространение на информация и технологичен трансфер. Ще бъдат подкрепени дейности за подкрепа за тяхното устойчиво функциониране, увеличаване на броя на експертите (където е необходимо), осигуряване на възможности за обучения и специализации във водещи европейски офиси за технологичен трансфер, разширяване на портфолиото от предоставяни услуги, дигитализиране на дейността и др;
 • Свързване в мрежа на звената с функции в технологичен трансфер и улесняване на взаимодействието с другите звена от екосистемата, надграждане на он-лайн платформата за публикуване на резултати от научни изследвания с приложен потенциал, създадени от научните организации и висшите училища и трансфера на нови и усъвършенствани технологични решения по сектори и индустрии, улесняващ връзката на предприятията с тези звена; създаване и развитие на мрежа от експерти по трансфер на технологии, която осигурява възможност за възползване на предприятията и индустрията от експертни консултации в тази сфера на регионално и национално ниво;
 • Подкрепа за технологични и интензивни на знания spin-offs. Интервенциите допълват мерките, заложени в Националния план за възстановяване и 30 устойчивост за създаване на мрежа от изследователски университети и развитието на регионалната икономиката на страната. Подкрепата ще бъде предоставяна чрез финансов инструмент за трансфер и комерсиализация на технологии който ще включва продукти и услуги както за ранния стадии на развитие на spin-off компаниите, така и инструменти в подкрепа на техните планове за комерсиализация на разработените технологии.
 • Стимулиране създаването и развитието на индустриални стартъп системи, насочени към разгръщане високи нива на НИРД. Целта на подкрепата е стимулиране за разгръщане и акселерация на стартъп компании около развити индустрии и клъстери, за високоефективно споделяне на ползите в НИРД областта и в полза на икономическото развитие на сектора и регионите в страната.
 • Подкрепа за мобилност на изследователи, академичен персонал, докторанти и студенти между научноизследователските организации, висшите училища и бизнеса. Ще бъдат подкрепени програми за мобилност за работа по конкретни практически ориентирани задачив тематични области на ИСИС, с ефект върху повишаване на капацитета за технологичен трансфер на научните организации и за развитие на иновационния и технологичен потенциал на съответното предприятие. Целта на подкрепата е да бъде скъсен пътят на знанието от научната сфера към индустриалната и намирането на гъвкави и неопосредствени механизми за устойчивост на това партньорство.
 • Подобряване на капацитета за прилагане на правилата за защита на интелектуалната собственост. Подкрепата в рамките на тази интервенция ще бъде в изпълнение на нова национална рамка на политиката за защита на интелектуалната собственост и права. Основните дейности, които ще бъдат финансирани са за: развитие на капацитет в сферата на защита на интелектуална собственост и комерсиализация на предприятията, научните организации и висши училища и патентна активност на европейско ниво; подкрепа на научни колективи за защита на интелектуална собственост, вкл. чрез осигуряване на средства за подготовка и заявяване на патенти и други форми на интелектуална собственост (разходи за такси, адвокати и други присъщи разходи) до тяхната защита; въвеждането на нови модели и форми за развитие и защита на интелектуалната собственост и повишаване на ефективността на услугите,, предоставени от Патентно ведомство, сътрудничество с Европейското патентно ведомство по отношение на политиката в тази сфера.
Приоритетно направление 3: Европейска интеграция и интернационализация

Увеличаване на дела на участие на страната в Рамковата програма на ЕС „Хоризонт Европа“ чрез осигуряване на набор от мерки за подкрепа:

 • Укрепване на националната координационна мрежа по РП „Хоризонт Европа“ чрез въвеждане на допълнителни промоционални дейности и разширяване на обхвата и ефективността на предоставяните информационни услуги. Дейностите ще включват: назначаване на експерти в областта на европейските политики, мрежи и рамкови програми за подкрепа в областта на науката, технологиите и иновациите, включване в обучения и специализации, провеждане на мисии в европейски университети с цел сключване на 31 партньорства и трансфер на знания , подготовка на казуси и добри практики на основата на националния и европейския опит, подготовка на насоки и информационни материали и др.;
 • Създаване на цифрова платформа (национален информационен и колаборационен портал) България в Хоризонт Европа за обмен на информация по всички настоящи и бъдещи конкурси на Програмата, внедряване и поддръжка на база данни за всички български бенефициенти, портал за представяне на технологии и намиране на партньорства за бъдещи покани за проектни предложения, портал за комуникация и взаимодействие между различните заинтересовани страни, достъп до експертна подкрепа при подготовка, изпълнение и отчитане на проекти, портал за комуникиране на публични проектни резултати; Разработване на национален механизъм за участие в мисиите на РП „Хоризонт Европа“, популяризиране и трансфериране на резултатите от тези участия, вкл. дейности за популяризиране на постиженията на български учени с особени заслуги в приоритетните мисии на „Хоризонт Европа“;
 • Допълващо финансиране за проекти, получили „Печат за високи постижения“ от Европейския съвет по иновациите в тематичните области на ИСИС. Подкрепата допълва инвестициите заложени в тази сфера в Националния план за възстановяване и устойчивост.
 • Осигуряване на национално съфинансиране за участие на български колективи в партньорства, в международни събития и срещи за намиране на партньорста и/или срещи на консорциуми за подготовка на проектни предложения в рамките на програма Хоризонт Европа в тематичните области на ИСИС.
 • Засилване на интеграцията и ефективно участие на българските научни организации и иновативни предприятия в европейски и глобални мрежи и програми за научноизследователска и развойна дейност:
 • Засилване на сътрудничеството с Европейския институт за иновации и технологии, Европейския съвет за иновации;
 • Финансиране на участие в европейски партньорства за съвместни научни изследвания, трансфер на ноу-хау и други съвместни инициативи, покриване на членски вноски в съответните европейски и/или глобални мрежи.

Специфична цел 2 – усвояване на ползите от цифровизация на гражданите, дружествата и правителствата.

Приоритетно направление 1: Данните, като ключов капитал на обществото
В рамките на приоритета ще бъде осигурена подкрепа за следните мерки:
 • повишаване на оперативната съвместимост и качеството на данните в публичния сектор и бизнеса, в т.ч. чрез разработване на оперативно съвместими модели на данни и модели на свързани данни, които са от ключово значение за развитието на обществото в цифрова среда;
 • предоставяне на информация от публични сектор – разширяване на обема и подобряване на качеството на отворените и пространствените данни в машиннo-четим формат с цел преизползването им от бизнеса, научната 9 С изключение на специфичната цел, посочена в член 4, параграф 1, буква в), точка vii) от регламента за ЕСФ + . 41 общност и гражданите за създаване на иновативни услуги и продукти и добавяне на стойност за икономиката и обществото;
 • изграждане на нови модели на взаимодействие и споделяне на данни между гражданите, бизнеса и администрацията в дигитална среда, както и развитие на съществуващи такива релевантни решения – трансформация на моделите, разширяване на каналите и осигуряване на необходимите централизирани, аналитични и интелигентни технологични решения за обезпечаване на взаимодействието между цифровата администрация и обществото в дигитална среда;
 • прилагане на съвременни решения като: математически модели за прогнозиране и оценка на обстановката; експертни системи и системи с изкуствен интелект за подпомагане вземането на решения; системи за координирано планиране и др.;
 • развитие на технологични средства за сигурно съхранение и обработка на персонални и публични данни и предоставянето им за ползване от гражданите, бизнеса и администрацията;
 • създаване на аналитични и интелигентни инструменти за обработка на големи масиви от данни и оптимизация на процеси – разширяване на функционалните възможности и осъвременяване на технологичните средства на хоризонталните и централизираните системи на електронното управление, в това число разработване и внедряване на съвременни инструменти за последващо агрегиране на данни, анализиране на големи информационни масиви, оптимизация на процеси, изкуствен интелект, машинно обучение, Интернет на нещата, виртуална и добавена реалност, вкл. чрез използване на възможностите на създадените в рамките на програмен период 2014-2020 г. центрове за върхови постижения, центрове за компетентност и София Тех Парк;
 • изграждане на централизирана инфраструктура и технологични инструменти за деперсонализиране на чувствителни данни и създаване на условия за преизползването им от гражданите и бизнеса, с оглед изграждане на сигурни връзки и ограничаване на възможностите за неправомерен достъп и повишаване на доверието на гражданите и бизнеса при взаимодействие в дигитална среда;
 • развитие на модели и интелигентни технологични решения за предоставяне на проактивни и иновативни услуги и реализация на ключови услуги от типа „епизоди от живота/бизнеса“;
 • развитие на системи и иновации в е-управление по ключови области на политики (е-здравеопазване; е-осигуряване; е-финанси и др.);
 • развитие на трансграничните услуги за улесняване на трансграничното използване на данни в съответствие с изискванията на европейското законодателство и инициативите на европейско ниво;
 • развитие на надеждна, функционална и достъпна облачна инфраструктура и облачни услуги (Инфраструктура като услуга (IaaS), Платформа като услуга (PaaS) и Софтуер като услуга (SaaS));
 • интеграция с други публични облаци и Европейска облачна инфраструктура за използване на налични високотехнологични продукти и услуги;
 • провеждане на широкомащабни информационни и образователни кампании за насърчаване на културата за споделяне на данни и повишаване ползването на електронните публични услуги;
Приоритетно направление 2: Киберсигурност

В областта на мрежовата и информационна сигурност като част от националната система за киберсигурност, се предвижда подкрепа за:

 • укрепване на капацитета на националния и на секторните екипи за реагиране при компютърни инциденти на национално и на секторно ниво и съответните оперативни центрове за киберсигурност чрез изграждане и интегриране на инструментариум за мониторинг на киберпространството, анализ на събития и потоци от данни както и координирана реакция на кибер инциденти;
 • подпомагане на административните органи, операторите на съществени услуги и доставчиците на цифрови услуги за повишаване нивото на тяхната мрежова и информационна сигурност чрез секторен подход, базиран на капацитета и компетентностите на националните компетентни органи в ключовите сектори като енергетика, транспорт, околна среда, и др. съгласно изискванията и 43 препоръките на координираните от ЕК групи за сътрудничество в областта на мрежовата и информационната сигурност;
 • надграждане на системи за киберзащита на споделените информационни ресурси и интегрирането им в националната екосистема за кибесигурност;
 • подпомагане на организациите от публичния сектор за защита на крайни станции чрез централизирани системи и решения за поведенчески анализ;
 • развитие на експертни и технически умения и компетентности под формата на специализирани обучения и кибер учения близки до реалността;
 • изграждане на национален капацитет за изпълняване задълженията на Национален орган за сертифициране на киберсигурността, включително изграждане на експертиза в сферата на сертификацията и стандартизацията;
 • разработване на система за анализ на риска по отношение на киберсигурноста за организации и техните информационни ресурси;
 • изграждане на национална електронна платформа за симулации на събития и инциденти в киберпространството;
 • изграждане на автоматизирана среда за споделяне на информация за уязвимости с български и международни партньори;
 • развитие на колаборативна среда за повишаване на партньорското доверие и сътрудничество в областта на киберсигурността на национално ниво;
 • изграждане на устойчиви навици за киберхигиена на индивидуално и организационно ниво, налагане принципите на кибер етиката и повишаване на осведомеността чрез разработване и разпространение на информационни материали и организиране на широкомащабни информационни кампании.

Консултaция по проектите от Consult Hub

Какво можем да направим за Вас?

Поставяме фокус върху резултата, законосъобразността и ефекта

Свържете се с нас за повече информация и консултация по европейски програми!

актуални проекти и новини

Още полезни публикации