18/03/2022

Национален план за възстановяване и устойчивост

Реформи и инвестиции

Планът е структуриран в 4 стълба:

26.9% от ресурсите по ПВУ

Иновативна България

Цели повишаването на конкурентоспособността на икономиката и трансформирането ѝ в икономика, базирана на знанието и интелигентния растеж чрез мерки в сферата на образованието, цифровите умения, науката, иновациите, технологиите и взаимовръзките между тях.

38.1% от ресурсите по ПВУ

Зелена България

С фокус върху устойчивото управление на природните ресурси, позволяващо задоволяване на текущите нужди на икономиката и обществото, при запазване на екологичната устойчивост, така че тези потребности да могат да продължат да бъдат удовлетворявани и в дългосрочен план.

17.4% от ресурсите по ПВУ

Свързана България

Акцентира върху повишаването на конкурентоспособността и устойчивото развитие на районите на страната, каквито са подобряването на транспортната и цифрова свързаност, както и насърчаването на местното развитие, стъпвайки на специфичния местен потенциал.

17.7% от ресурсите по ПВУ

Справедлива България

С фокус върху хората в неравностойно положение за постигане на по-включващ и по-устойчив растеж и споделен просперитет за всички, както и с акцент върху изграждането на ефективни и отговорни публични институции, чувствителни към нуждите на бизнеса и потребностите на гражданите.

Финансиране по НПВУ компоненти и стълбове, хил. лв.

 

Стълб/КомпонентМВУДял, %Национално съфинансиране
ЧастноОбщо
Иновативна България3 474 35226.9%1 760 0002 071 149
Образование и умения1 434 66811.1%0270 938
Научни изследвания и иновации423 1843.3%040 210
Интелигентна индустрия1 616 50012.5%1 760 0001 760 000
Зелена България4 918 35938.1%4 121 1654 592 964
Ниско-въглеродна икономика4 368 01933.8%3 683 7824 052 705
Биоразнообразие93 0070.7%011 475
Устойчиво земеделие457 3323.5%437 383528 785
Свързана България2 242 56017.4%892 7941 030 240
Дигитална свързаност527 2714.1%300 000404 906
Транспортна свързаност1 307 94810.1%499 955505 004
Местно развитие407 3403.2%92 839120 330
Справедлива България2 283 86117.7%17 121469 129
Бизнес среда717 5935.6%0178 487
Социално включване860 1306.7%17 121149 626
Здравеопазване706 1375.5%0141 015
Хоризонтална техническа помощ717 5935.6%0178 487
ОБЩО12 919 131100.0%6 791 0808 163 481

Иновативна България

Компоненти

 • Образование и умения;
 • Научни изследвания и иновации;
 • Интелигентна индустрия.

Реформи

 • Комплексна образователна реформа в предучилищното, училищното образование и ученето през целия живот;
 • Реформа във висшето образование;
 • Изпълнение на обща политика за развитие на научните изследвания, иновациите и технологиите в полза на ускорено икономическо и обществено развитие на страната;
 • Изграждане на механизъм за привличане на индустриални инвестиции и развитие на индустриални екосистеми.

Зелена България

Компоненти

 • Нисковъглеродна икономика;
 • Биоразнообразие;
 • Устойчиво селско стопанство.

Реформи

 • Създаване на Национален фонд за декарбонизация;
 • Улесняване и повишаване ефективността на инвестиции в енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради;
 • Разработване на дефиниция и критерии за “енергийна бедност” за домакинствата в Закона за енергетиката за целите на либерализацията на пазара и финансирането на проекти за енергийна ефективност;
 • Механизъм за финансиране на проекти за енергийна ефективност и възобновяеми източници заедно със сметките за енергия;
 • Обслужване на едно гише;
 • Стимулиране на производството на електроенергия от ВЕИ и подпомагане на процеса по декарбонизация и намаляване на административната тежест при присъединяването и оперирането на ВЕИ;
 • Изготвяне и приемане на Национална пътна карта за подобряване на условията за разгръщане на потенциала за развитие на водородните технологии и механизмите за производство и доставка на водород;
 • Либерализация на пазара на електрическа енергия;
 • Създаване на Комисия за енергиен преход за изработването на Пътна карта към климатична неутралност;
 • Създаване на държавно предприятие „Конверсия на въглищни региони“;
 • Изграждане на структура за управление на Националната екологична мрежа;
 • Актуализиране на стратегическата рамка на аграрния сектор.

Свързана България

Компоненти

 • Цифрова свързаност;
 • Транспортна свързаност;
 • Местно развитие.

Реформи

 • Разработване и прилагане на ефективна политическа и регулаторна рамка;
 • Ефективно използване на радиочестотния спектър;
 • Създаване на благоприятна инвестиционна среда;
 • Актуализиране на стратегическата рамка на транспортния сектор;
 • Концептуално ново управление на безопасността на движението по пътищата в единна интегрирана стратегическа рамка за периода 2021-2030 г.;
 • Интегриране на устойчивата градска мобилност в стратегическото планиране на регионалното и пространственото развитие;
 • Осигуряване на ефективен достъп до интегриран обществен транспорт;
 • Електрическа мобилност;
 • Нов регионален подход с пряко въвличане на местните общности в управлението на средствата от европейските фондове и инструменти;
 • Продължаване на реформата във водния сектор.

Справедлива България

Компоненти

 • Бизнес среда;
 • Социално включване;
 • Здравеопазване.

Реформи

 • Достъпно, ефективно и предвидимо правосъдие;
 • Противодействие на корупцията;
 • Разширяване на използването на алтернативни способи за разрешаване на спорове и въвеждане на медиация, задължителна по някои видове дела;
 • Укрепване на търговския оборот и стопанска стабилност;
 • Цифрова реформа на българския строителен сектор;
 • Регистрова реформа за разгръщане потенциала на електронното управление за подобряване на бизнес средата;
 • Подобряване на рамката за управление на държавните предприятия;
 • Подобряване на рамката за борба с изпирането на пари;
 • Реформи в публичната администрация;
 • Обществени поръчки;
 • Разрастване България;
 • Съвет за икономически анализи;
 • Усъвършенстване на цялостната система за социална подкрепа чрез извършване на оценка на въздействието на действащата нормативна уредба за схемите за минимален доход и приемане на Кодекс за социална подкрепа и подзаконова нормативна уредба;
 • Продължаване на реформата в областта на социалните услуги;
 • Актуализиране на стратегическата рамка на сектор „Здравеопазване“;
 • Цялостно внедряване на Национална здравно информационна система;
 • Създаване на механизми за привличане и задържане на кадри в системата на здравеопазването и професионалната им реализация в определени райони на страната;
 • Създаване на условия и механизми за увеличаване на достъпа до здравна грижа чрез развитие на здравно-социални услуги и развитие на консултирането като промотивно-профилактичен метод за подобряване на общественото здраве;
 • Създаване на условия и механизми за провеждане на пренатален и неонатален скрининг, и скрининг на социално-значимите заболявания;
 • Създаване на механизми за прилагане на съвременно здравно образование в българското училище.

Консултaция по проектите от Consult Hub

Какво можем да направим за Вас?

Поставяме фокус върху резултата, законосъобразността и ефекта

Свържете се с нас за повече информация и консултация по европейски програми!

актуални проекти и новини

Още полезни публикации