21/02/2022

Програма „Интелигентна индустрия”

В този материал ще намерите синтезирана информация за поставените цели и възможностите за финансиране по програма “Интелигентна индустрия”.

Съдържание:

Общо описание на компонента

Реформи и инвестиции

Таблица на финансирани суми по фондовете

>>> Кандидатстване с помощта на Consult Hub

 

Програма "Интелигентна индустрия"

Описание на компонента

 

Област на политиката: Индустрия 4.0. 

 

Цел: Компонентът цели подпомагане на индустриалния сектор в двойния преход и осигуряването на благоприятна среда за реализиране на нови инвестиции. Очакваните ефекти от интервенциите предвиждат нарастване на производителността на българските предприятия, което да рефлектира в по-висок темп на икономически растеж, по-висока заетост и доходи от труд.

Реформи и/или инвестиции:

 • Изграждане на механизъм за привличане на индустриални инвестиции и развитие на индустриални екосистеми;
 • Програма за публична подкрепа за развитие на индустриални зони, паркове и сходни територии и привличане на инвестиции (AttractInvestBG);
 • Програма за икономическа трансформация.

Оценка на разходите: Индикативните разчети за разходите, необходими за реализация на целите на компонента, възлизат на общо 3 376.5 милиона лева, от които 1 616.5 милиона лева за сметка на Механизма за възстановяване и устойчивост и 1 760.0 милиона лева – национално (частно) съфинансиране.

Реформи и инвестиции

 

Реформа 1: Изграждане на механизъм за привличане на индустриални инвестиции и развитие на индустриални екосистеми

Реформата предвижда промени в нормативната рамка на страната, като в нарочен закон се регламентира възможната правителствена подкрепа за привличане на инвестиции и развитие на индустриални екосистеми: 

 1. Закон за индустриалните паркове (Q1/2021) 

Инвестиция 1: Програма за публична подкрепа за развитие на индустриални зони, паркове и сходни територии и привличане на инвестиции (AttractInvestBG)

Настоящата програма предвижда създаване на условия по привличане и установяване на стратегически инвеститори в индустрията (anchor investors) посредством подготовка на терени за инвестиции, изграждане на довеждаща, зелена, специализирана и/или социална инфраструктура, осигуряване на мерки съгласно Закона за индустриалните паркове и подпомагане на инвестиционни проекти във връзка с приоритетите на МВУ по отношение на климатичните промени и дигитализацията, които не биха намерили икономическа обоснованост.

Общият планиран ресурс е 836.5 милиона лева (416.5 милиона лева за сметка на Инструмента за възстановяване и устойчивост и 420 милиона лева частно съфинансиране) с период на изпълнение 2021-2026г.

Специфични цели

 

 • Специфична цел 1. Привличане и задържане на стратегически инвеститори за спомагане реиндустриализацията на България с аспект на иновативна и/или зелена индустрия;
 • Специфична цел 2. Осъвременяване и създаване на индустриални зони, паркове и сходни територии с необходимата инфраструктура, свързаност и услуги, за скъсяване на веригите на доставки в ЕС, както и конкурентоспособност в международен мащаб;
 • Специфична цел 3. Осигуряване на необходимите предпоставки за развитие на НИРД, иновациите и технологичния трансфер за създаване на работни места, развитие на човешкия капитал и икономически дейности с висока добавена стойност.

Финансов механизъм

Механизмът, по който се предвижда е съчетание от безвъзмездни финансови средства и заеми.

Бюджет: 416,5 млн. лв. от МВУ, както и допълнително привлечен заемен и инвестиционен капитал на различни етапи от изпълнение на проекта.

Предложеното разделение на ресурсите между финансовите продукти и безвъзмездната финансова помощ ще бъде определено след прилагане на пазарни тестове. Предвижда се до 50% от ресурсите да бъдат използвани под формата на безвъзмездни средства под управлението на МВУ (при спазване на ограниченията на държавната помощ).

Размерите на средствата от МВУ, използвани за подпомагане на финансовия инструмент, включително чрез гаранции, обезпечения и лихвени субсидии, ще бъдат валидирани след проучване на пазара, проведено от ЕИБ. Първоначално се изчислява, че ресурсите, необходими за подобряване на кредита, могат да достигнат до 50%.

Предвид кратките срокове за изпълнение на проекта, в случай, че до края на първото тримесечие на 2023 г. има свободен ресурс за финансови инструменти, той може да бъде разходван за безвъзмездна финансова помощ.

Обхват

В обхвата на програмата могат да бъдат включени следните елементи.

 

1/ Изграждане на инфраструктура

 

Този компонент създава условия за насърчаване на частните инвестиции, чрез публични инвестиции за изграждане на необходимата инфраструктура на индустриалните зони, паркове и сходни територии и създава условия за развитие на дейността на различни икономически субекти в парковете при равни условия.

1.1/ Довеждаща инфраструктура

Довеждащата инфраструктура включва изграждане на елементи на външна техническата инфраструктура до границите на парка, зоната, сходна територия.

1.2/ Зелена и иновативна инфраструктура

Зелената и иновативна инфраструктура включва създаване на иновативни, устойчиви и екологични възможности за индустриалните производства в индустриалните зони, паркове, сходни територии.

В синхрон с принципите на NextGenerationEU, в настоящия проект предвиждаме зелен елемент. Той може да се изразява в различни аспекти в проектните предложения на индустриалните паркове, зони, сходни територии и инвеститори, например:

 • Минимум 30% от използваната електроенергия да е от ВЕИ за новообособените паркове, както и минимум 30% от използваната електроенергия да е от ВЕИ за новоизграждащите се производства в съществуващите паркове;
 • Поставяне на фотоволтаици за собствена консумация;
 • Изграждане на свързаност между индустриалните производства, която им позволява да търгуват в реално време с излишна енергия от ВЕИ;
 • Рециклиране на водата посредством съвременни методи за намаляване на замърсяването – 100% за новообособените и 100% за всички новоизграждащи се производства в съществуващите паркове;
 • Създаване на зарядни станции за електромобили.

1.3/ Специализирана инфраструктура

Специализираната инфраструктура  е необходима за създаване на центрове за обучение на служители в началните фази на квалификация, осъществяване на научно-изследователска и развойна дейност, иновации и технологичен трансфер, лаборатории за изпитвания и тестове, свързани с дейността на предприятията.

По отношение на специализираната инфраструктура, изграждането й ще бъде предвидено само в случай, че предприятията в парка имат необходимост от нея.

1.4/ Социална инфраструктура

Социалната инфраструктура може да включва детска градина или дневен център за деца, общежития за работници в предприятията в парка;

 

2/ Скъсяване на веригите за доставка и реиндустриализация

 

Дейности по привличане, осигуряване на условия и задържане на стратегически инвеститори. Очаква се този компонент да не надвишава 15% от стойността на бюджета по програмата.

Този компонент на програмата включва мерки и механизми, различни от инфраструктурните, за привличане на инвеститори, които да адресират техните преки необходимости и фактори за инвестиция.

 

3/ Подготовка на терени за инвестиция или прилежащи терени за достъп до площадката

 

4/ Индустриални инвестиционни проекти, свързани с дейности по опазване на околната среда, ВЕИ и дигитализация, приоритет на МВУ, които са необходими за изпълнението на проекта, но имат ниска или никаква финансова възвръщаемост

 

За кого

 
 • Индустриални инвеститори (чуждестранни и местни, както и партньорства между тях)
 • Съществуващи и новообособени индустриални зони, паркове и сходни територии – частни, държавни, общински или със смесено участие, както и техни оператори
 • Както и всички съществуващи и потенциални ползватели
 • Други, при необходимост, спрямо TIER II или в следствие на пазарния анализ.
В срок:Договаряне – до 2023 г., Изпълнение – до 2026 г., Разплащане – до 2028 г., при необходимост.

 

 

Основни дейности

Основните дейности на високо ниво, които следва да бъдат извършени са както следва:

 • Пазарни тестове и предпроектна работа;
 • Анализ и експертна оценка за идентифициране на потенциални проекти на стратегически инвеститори (anchor investors) за осъществяване на инвестиции в РБ;
 • Идентифициране на приложима схема за държавна помощ и/или разработване и изпълнение на нова схема за държавна помощ (при необходимост);
 • Сключване на оперативно споразумение/споразумение за финансиране с ЕИБ;
 • Формиране на Инвестиционен съвет, разработване и одобрение на Инвестиционна стратегия и Бизнес план за изпълнение от Фонд мениджъра;
 • Учредяване на т.нар. „Фонд на фондовете“, който ще бъде управляван от ЕИБ в изпълнение на предвидените дейности, както и въвличане на допълнителен заемен капитал;
 • Подбор на финансови посредници, при необходимост;
 • Подбор и договаряне на проекти в съответствие с приетите Инвестиционна стратегия и Бизнес план;
 • Управление на изпълнението на договорените проекти;
 • Организация и управление изпълнението на програмата (включително осигуряване на мерки за информация и публичност).

Инвестиция 2: Програма за икономическа трансформация

Програмата предвижда предоставяне на целева подкрепа под формата на финансови инструменти и грантове на българските малки и средни предприятия в основните проблемни области, които забавят трансформацията към цифрова, нисковъглеродна и ресурсно ефективна икономика.

Програмата се състои от два фонда:

Фонд 1 – „Растеж и иновации“, Фонд 2 – „Зелен преход и кръгова икономика“.

 

Фонд 1 – Растеж и иновации

 

Основната цел на подкрепата по настоящия фонд е свързана с предоставяне на финансиране чрез безвъзмездна финансова помощ и финансови инструменти (дялови и дългови инструменти) на фирмите в посока подобряване на конкурентоспособността им и създаване на потенциал за запазване на съществуващи и навлизане на нови пазари (регионални, национален, международни) и като резултат подобряване на пазарното присъствие и експортния потенциал на българските фирми в посока възстановяване и растеж.

 

Направление 1 – Възстановяване и растеж

 

Предвидено е направлението да се реализира посредством структурирането на два финансови инструменти, една грантова процедура на конкурентен подбор и една ваучерна схема:

1. Гаранционен инструмент за растеж

Гаранционният инструмент ще бъде насочен към МСП и малки дружества със средна пазарна капитализация и е предвидено да обхваща широка гама от финансови продукти (напр. оборотни средства, включително револвиращи кредитни линии, инвестиционни заеми, лизинг). Икономическите сектори за подкрепа и условията за допустимост ще бъдат определени след пазарно проучване на Европейския инвестиционен фонд, което ще вземе в предвид и критериите на InvestEU (на етап изработване в момента).

2. Дялови инструменти за растеж (Growth & Impact Pillar).

Дяловите инструменти за растеж ще бъдат насочени към МСП и малки дружества със средна пазарна капитализация (Small Mid-Caps) . Предвидено е изпълнението на мярката да бъде осъществено чрез инвестиране във фондове за рисков капитал, фондове за растеж, мецанин фондове, фондове за изкупуване и за частен дълг.

3. Tехнологична модернизация чрез безвъзмездно финансиране на конкурентен подбор.

Основната цел на подкрепата по тази мярка е свързана с предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на МСП с цел повишаване на ефективността на производствените процеси, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига.

Предприятията ще получат подкрепа за закупуване на ново технологично оборудване с акцент върху дигитализацията на производствените процеси, за да постигнат пазарно предимство, продуктова персонализация, гъвкавост, ефективност и оригиналност за разширяване или диверсификация на своето производство.

Разходи на ниво краен получател – МСП

 • Физически капитал (закупване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи)
 • Технология (разходи за придобиване на НМДА (закупуване на специализиран софтуер, представляващ дълготраен нематериален актив)

Недопустими ще са разходи за закупуване на дълготрайни активи втора употреба, закупуване на земя и сгради, закупуване или наемане на транспортни средства и съоръжения.

4. Ваучерна схема за ИКТ решения и киберсигурност в МСП

Мярката е насочена към предприятия от всички сектори и цели по бърз и ефективен начин да се подпомогне достъпа им до информационни и комуникационни технологии и услуги.

Предвидено е механизмът на изпълнение да е под формата на ваучери, насочени към внедряване на цифрови технологии в предприятията, постигайки първо ниво „Компютризация“ и второ ниво „Свързаност“ на дигитализация на МСП. Компютризацията и свързаността са основни изисквания за внедряване на Индустрия 4.0 и преминаване към по-високите нива на цифрова трансформация.

Обхватът на ваучерите ще включва подкрепа за дейности като предоставяне на услуги за ИКТ дигитален маркетинг, уеб-базирани ИКТ услуги за платформи, уебсайтове, мобилни приложения и др., придобиване на софтуер за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси, въвеждане на мерки за осигуряване на информационна и киберсигурност като важен елемент от процеса на дигитализация на предприятията, закупуване на хардуер, необходим за работата на новите приложения и софтуер. Важен елемент към всички ИКТ ваучери е предоставянето на консултантски услуги за формиране на умения за работа и прилагане на съвременни ИКТ чрез обучение на служители на получателите на ваучерите.

Разходи на ниво краен получател – МСП

 • Физически капитал (закупуване на компютри, хардуер)
 • Труд (разходи за ИКТ дигитален маркетинг, уеб-базирани ИКТ услуги за платформи, уебсайтове, мобилни приложения и др. подобни)
 • Технология (разходи за придобиване на НМДА – софтуер за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси, информационна и кибер сигурност и др.)

Очакваният ефект e чрез подкрепата предприятията да повишават нивото на интеграция на дигиталните технологии в своята дейност и да станат по-подготвени за възприемане на технологии от Индустрия 4.0.

Направление 2 – Иновации

Дялови инструменти за иновации (Innovation Pillar)

С използването на рисков капитал за млади и стартиращи компании ще се ускорят инвестициите в човешки капитал, технологии и активи в областта на дигиталната трансформация и зелените политики. Фокусът ще бъде съобразен с направленията на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 (ИСИС) и насочен към следните сектори: ИКТ, индустриална автоматизация, изкуствен интелект, роботика, блокчейн, финтех, науки за живота, киберсигурност, квантови технологии, интернет на нещата, облачни изчисления, чисти и устойчиви технологии и ИКТ за социално въздействие, биотехнологии. Този финансов инструмент ще предвиди създаването на tech transfer / venture build компонент, които могат да бъдат реализирани самостоятелно в самите структури на изпълнителя на инструмента или в партньорство с подходящи организации, като ще се търсят и насърчават партньорства с университети.

Предвидено е изпълнението на направлението да бъде осъществено чрез дялово финансиране (Innovation pillar) чрез инвестирането във фондове за рисков капитал, фондове за технологичен трансфер, фондове за начално финансиране и за социално въздействие.

Насоченост на подкрепата с финансови инструменти:

 • МСП, малки дружества със средна пазарна капитализация, предприятия, осъществяващи дейности със социален ефект.

Насоченост на подкрепата чрез безвъзмездни средства:

 • процедура на конкурентен подбор – МСП, както и малки дружества със средна пазарна капитализация от приоритетните икономически дейности, идентифицирани и изведени на национално и регионално ниво съгласно Националната стратегия за малките и средни предприятия 2021-2027 (НСМСП) (Приложение 1);
 • ваучерна схема – МСП от всички сектори на българската икономика, с изключение на: сектор А Селско, горско и рибно стопанство, сектор В Добивна промишленост, сектор F Строителство, сектори Образование и Социална дейност, които се финансират чрез други програми или мерки.

Целта на подкрепата по този фонд е да създаде стимули за МСП за осъществяване на инвестиционните си намерения и проекти чрез предоставяне на необходимото инвестиционно финансиране.

Фонд 2 – Зелен преход и кръгова икономика

Направление 1: Декарбонизация чрез инвестиции във възобновяема енергия Основната цел на направлението е да подпомогне прехода към климатична неутралност чрез подобряване на енергийна независимост на ниво предприятие. Посоченото ще бъде постигнато чрез: Грантова схема за инвестиции за комбиниране на възобновяеми източници за електрическа енергия за собствено потребление със съоръжения за локално съхранение. На МСП по настоящата мярка ще бъде осигурена възможност за придобиване на активи, свързани с инсталиране на системи за електрическа енергия от ВИ за собствено потребление, в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия с прекъсваем и неравноморен режим на работа. Очаква се кандидатите да бъдат компании, които въвеждат съоръжения за производство на ВЕ за собствено потребление с неравен и периодичен режим на производство на електроенергия (слънчева фотоволтаична енергия, вятър и др.), като се има предвид, че такива проекти имат конкурентно предимство по отношение на инвестициите, насочени към продажби на пазара на електроенергия на едро. От схемата са изключени акумулатори за съхранение на електроенергия за превозни средства (електромобили и др.), които се предвижда да бъдат подкрепени по други проекти. Подкрепата на ниво отделно предприятие за изграждане на електрически мощности от ВИ за собствено потребление не може да надхвърля 1 МW. Насоченост на подкрепата: МСП, малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация от всички сектори с изключение на предприятията от сектор D “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ и сектор А Селско, горско и рибно стопанство. Разходи на ниво краен получател – МСП
 • Изграждане/рехабилитация на инфраструктура (СМР)
 • Физически капитал (закупване на машини и съоръжения)
 • Труд (разходи за трудови възнаграждения, консултантски услуги)
 • Технология (разходи за придобиване на НМДА – патенти, софтуер)
Направление 2: Преход към кръгова икономика (конкурентна процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ) Основната цел на настоящото направление е подпомагане на предприятията за преход към кръгова икономика чрез въвеждане на кръгови модели на производство и потребление, стандартизиране в областта на околната среда и насърчаване на технологии, свързани с рециклиране и повторна употреба на отпадъци, ремонт и използване на продукти на биологична основа. Фокусът на подкрепа са предприятията (МСП и големи) от сектор С Преработваща промишленост, който се характеризира с висока въглеродна и енергийна интензивност. По данни на Евростат за 2019 г. всички икономически дейности в сектор С Преработваща промишленост генерират емисии на парникови газове: Дейностите, финансирани по това направление, включват:
 • Проекти, свързани с технология за преработка на отпадъци в предприятията, образувани от собствената им дейност, включително текстил, полимерни и каучукови отпадъци, електроуреди и др.
 • Дейности, свързани с ограничаване и намаляване на пластмасовите опаковки и пластмасовите изделия за еднократна употреба, внедряване на технологии за осигуряване на съответствие на пластмасовите изделия с европейските изисквания за пластмасите за еднократна употреба, внедряване на многократни и алтернативни продукти и материали, вкл. биоразградими/рециклируеми/зелени опаковки.
 • Дейности, свързани с намаляване на използваните суровини и материали, използване на алтернативни такива, както и на естествени и възобновяеми биоресурси вместо синтетични суровини в производството с цел намаляване на отпадъчния отпечатък върху природните ресурси и преход към биоикономика, в това число дейности по преработка на етерични масла и масла от растения в лекарства, хранителни добавки и др.; заместване на материали на фосилна основа с такива на биологична основа, рециклируеми и морски биоразградими материали; методи за биорегенерация в съответните вериги за създаване на стойност. Не е допустимо финансиране на производители на биоресурси като етерични масленодайни растения, дървесина и т.н.
 • Дейности, свързани с подобряване качеството на продуктите и тяхната устойчивост, в това число подпомагане на предприятията за въвеждане на екологични стандарти спрямо входящи материални потоци, схеми за намаляване на химичните консерванти в храните, премахване на опасни вещества, удължаване на живота на продуктите.
 • Подобрения в информираността на крайния потребител за веригата на производство, в това число етикетиране с ключови характеристики – CO2, вложен в производството, използвана вода, наличие на биобазирани продукти и др.
Насоченост на подкрепата: 1. МСП и големи предприятия от сектор C “Преработваща промишленост“, вкл. партньорство между тях за целите на постигане на промишлена симбиоза. Разходи на ниво краен получател – МСП и големи предприятия
 • Физически капитал (закупуване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи)
 • Труд (разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер, изготвяне на анализ ресурсната ефективност и въглеродната интензивност на предприятието и възможните решения за подобряването им)
 • Технология (разходи за придобиване на НМДА – специализиран софтуер и компютърни приложения)
Индикативен финансов ресурс по дейности, вкл. източници на финансиране (ДБ, европейско финансиране, частно финансиране, МФИ).

Таблица

 

ДейностЕСЧастноМФИОбщо 
Фонд 1 – Растеж и иновации                                       700 000 000880 000 000 1 580 000 000 

Направление 1 Растеж

1. Гаранционен инструмент за растеж

2. Дялови инс­­трументи за растеж

3.Технологична модернизация чрез безвъзмездно финансиране на конкурентен подбор

4. Ваучерна схема за ИКТ решения и киберсигурност в МСП

120 000 000

140 000 000

280 000 000

60 000 000

360 000 000

140 000 000

280 000 000

0

 

480 000 000

280 000 000

560 000 000

60 000 000

 

Направление 2 Иновации

1. Дялови инструменти за иновации

100 000 000100 000 000  200 000 000 
Фонд 2 – Зелен преход и кръгова икономика460 000 000460 000 0000920 000 000 

Направление 1: Декарбонизация чрез инвестиции във възобновяема енергия

1. Реализирана на грантова схема за инсталиране на системи за ВИ за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия

220 000 000220 000 000 440 000 000 
Направление 2: Преход към кръгова икономика240 000 000240 000 000 480 000 000 
Организация и управление (5%) за схемите за безвъзмездна помощ40 000 0000 40 000 000 
Всичко Програма1 200 000 0001 340 000 000 2 540 000 000 

Консултaция по проектите от Consult Hub

Какво можем да направим за Вас?

Поставяме фокус върху резултата, законосъобразността и ефекта

Свържете се с нас за повече информация и консултация по европейски програми!

актуални проекти и новини

Още полезни публикации