09/11/2023

Какво предстои за бизнеса през 2024

Директна подкрепа за бизнеса за инвестиции. Какво е планирано за 2024 година?

 Министерство на иновациите и растежа планира да обяви две инвестиционни процедури за директна подкрепа на бизнеса през предстоящата 2024 г.

Предвидени са следните мерки за директна подкрепа на бизнеса.

 

  1. Защита на права по индустриална собственост в предприятията)

Кой може да кандидатства: Микро, малки, средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация, регистрирани по Търговския закон  и Закона за Кооперациите;

Дейности: Подкрепа за защита на права по индустриална собственост в предприятията на национално, европейско и международно равнище;

Разходи: Разходи за защита на права по индустриална собственост на национално, европейско и международно равнище: защита на патенти за изобретения, полезни

модели, марки и промишлени дизайни

Кога ще бъде обявена: април 2024 г.

Размер на безвъзмездна помощ: мин. 3 000 лв. макс. 50 000 лв.

Процент на безвъзмездна помощ: 100%

 

  1. Въвеждане на технологии от областта на Индустрия 4.0 в предприятията

NB: Мярката е предвидено да се изпълнява в комбинация с дългови финансови инструменти в две отделни операции

Кой може да кандидатства: Микро, малки и средни предприятия

Дейности: Насърчаване въвеждането на технологии от Индустрия 4.0; Въвеждане на стандарти в областта на Индустрия 4.0; Осигуряване на киберсигурност и поверителност на данните; Повишаване на дигиталните умения на персонала.

Разходи: Инвестицион ни разходи (ДМА и ДНА); Разходи за услуги;  

Кога ще бъде обявена: ноември  2024 г.

Размер на безвъзмездна помощ: мин. 35 000 лв. – макс.  500 000 лв.

Процент на безвъзмездна помощ: 50%

Консултaция по проектите от Consult Hub

Какво можем да направим за Вас?

Поставяме фокус върху резултата, законосъобразността и ефекта

Свържете се с нас за повече информация и консултация по европейски програми!

актуални проекти и новини

Още полезни публикации