27/02/2024

Предварителна информация за процедура „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите”

Основни критерии за допустимост (съгласно Указанията публикувани за обществено обсъждане) по тази процедура ще включват:

 1. Кой може да кандидатства (допустими кандидати):

1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.

2) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.


3) Да са микро или малки предприятия

4) Да имат средносписъчен брой на персонала за 2022 г., който е ≥ 2 заети лица.

 

5) Да отговарят на едно от следните изисквания /по подт. 5.1) до подт.5.3)/:

 

5.1) Да са семейно предприятие през последните 3 (три) календарни години към датата на обявяване на процедурата, в което:

– повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието се притежава от физическото лице, създало предприятието или придобило капитала (собствеността) му И минимум едно друго (различно) физическо лице участва официално в управлението на предприятието, като между двете лица съществува роднинска връзка,

или

– повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието се притежава от две или повече физически лица, създали предприятието или придобили капитала (собствеността) му, като между тях съществува роднинска връзка И минимум едно от тези лица или минимум едно друго (различно) физическо лице, с което лицата, притежаващи повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието имат роднинска връзка, участва официално в управлението на предприятието.

Не се считат за „семейни предприятия” тези предприятия, в които повече от половината от капитала (собствеността) се притежава от друго юридическо лице и/или едноличен търговец.

 

И/ИЛИ

 

5.2) Да са предприятия с основна икономическа дейност (четиризначен цифров код съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008 въз основа на данни за 2022 г.) в областта на творческите индустрии, както следва:

Печатна дейност (група 18.1 съгласно КИД-2008), в т. ч.:

18.11 – Печатане на вестници

18.12 – Печатане на други издания и печатни продукти

18.13 – Предпечатна подготовка

18.14 – Подвързване и подобни дейности, свързани с печатането

Възпроизвеждане на записани носители (група 18.2 съгласно КИД-2008), в т.ч.:

18.20 – Възпроизвеждане на записани носители

Издаване на книги, периодични издания и друга издателска дейност (група 58.1 съгласно КИД-2008), в т. ч.:

58.11 – Издаване на книги

58.12 – Издаване на указатели, справочници и адресни списъци

58.13 – Издаване на вестници

58.14 – Издаване на списания и други периодични издания

58.19 – Друга издателска дейност

Издаване на програмни продукти (група 58.2 съгласно КИД-2008), в т. ч.:

58.21 – Издаване на компютърни игри

58.29 – Издаване на други програмни продукти

Производство и разпространение на филми и телевизионни предавания (група 59.1 съгласно КИД-2008), в т. ч.:

59.11 – Производство на филми и телевизионни предавания

59.12 – Технически дейности, свързани с производство на филми и телевизионни предавания (постпродукция)

59.13 – Разпространение на филми и телевизионни предавания

59.14 – Прожектиране на филми

Звукозаписване и издаване на музика (група 59.2 съгласно КИД-2008), в т. ч.:

59.20 – Звукозаписване и издаване на музика

Създаване и излъчване на радиопрограми (група 60.1 съгласно КИД – 2008), в т. ч.:

60.10 – Създаване и излъчване на радиопрограми

Създаване и излъчване на телевизионни програми (група 60.2 съгласно КИД – 2008), в т. ч:

60.20 – Създаване и излъчване на телевизионни програми

Архитектурни и инженерни дейности (група 71.1 съгласно КИД-2008), в т. ч.:

71.11 – Архитектурни дейности

Рекламна дейност (група 73.1 съгласно КИД-2008), в т. ч.:

73.11 – Дейност на рекламни агенции

Специализирани дейности в областта на дизайна (група 74.1 съгласно КИД-2008), в т. ч.:

74.10 – Специализирани дейности в областта на дизайна

Дейности в областта на фотографията (група 74.2 съгласно КИД-2008), в т. ч.:

74.20 – Дейности в областта на фотографията

Артистична и творческа дейност (група 90.0 съгласно КИД-2008), в т. ч.:

90.01 – Изпълнителско изкуство

90.02 – Спомагателни дейности, свързани с изпълнителско изкуство

90.03 – Творческа дейност в областта на литературата и изкуствата

90.04 – Експлоатация на зали за представления

Други дейности в областта на културата (група 91.0 съгласно КИД-2008), в т. ч.:

91.01 – Дейност на библиотеки и архиви

91.02 – Дейност на музеи

91.03 – Опазване и стопанисване на културно-исторически паметници и места

 

И/ИЛИ

 

5.3) Да са предприятия, осъществяващи дейност, включена в Списъка на занаятите съгласно Приложение № 1 към Закона за занаятите, чиито собственик/ци е/са вписан/и със същата дейност в Националния регистър на занаятчиите, поддържан от Национална занаятчийска камара.

Списъкът на занаятите съгласно Приложение № 1 към Закона за занаятите е представен в Приложение 17 към Условията за кандидатстване.

6) Да са реализирали нетни приходи от продажби ОБЩО за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.  финансови години в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Категория на предприятието

Минимален размер на нетните приходи от продажби общо за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

Максимален размер на нетните приходи от продажби общо за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

Микропредприятие

≥ 50 000 лева

≤ 450 000

Малко предприятие

≥ 75 000 лева

≤ 800 000

 

7) Да са заявили подкрепа само за основната си икономическа дейност съгласно КИД-2008 въз основа на данни за 2022 г.  – приложимо за семейните предприятия съгласно подт. 5.1) и за предприятията с основна икономическа дейност в областта на творческите индустрии съгласно подт. 5.2), по-горе,

ИЛИ

Да са заявили подкрепа за дейност съгласно Списъка на занаятите – Приложение № 1 към Закона за занаятите, с която собственикът/ците на предприятието е/са вписан/и в Националния регистър на занаятчиите, поддържан от Национална занаятчийска камара  – приложимо за предприятията, отговарящи на изискването по подт. 5.3) по-горе.

 1. За какво може да се кандидатства (допустими дейности):

Дейност 1. Подобряване на производствения капацитет на семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии и занаятите (задължителна дейност).

 

В рамките на Дейност 1 е допустимо придобиването на машини, съоръжения, инструменти, оборудване за производствения процес, както и специализиран софтуер, осигуряващи подобряване на производствения капацитет на предприятието.

 • Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), представляващи машини, съоръжения, оборудване за производствения процес, които осигуряват подобряване на производствения капацитет на предприятието.
 • Разходи за придобиване на инструменти и оборудване за производствения процес под стойностния праг на същественост за ДМА, които осигуряват подобряване на производствения капацитет на предприятието.
 • Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – специализиран софтуер, осигуряващ подобряване на производствения капацитет на предприятието.

Дейност 2. Подобряване на пазарното представяне на семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии и занаятите (незадължителна).

 

В рамките на Дейност 2 е допустимо само създаването на нов онлайн магазин за продуктите/услугите от дейността на предприятието, за която е заявена подкрепа по процедурата.

 • Разходи за създаване на онлайн магазин за продуктите/услугите от дейността, за която е заявена подкрепа. – макс. 10 000 лв.

 

 1. За колко може да се кандидатства (размер на помощта):

Общ бюджет по процедурата:

117 514 155 лв.

Разпредения на бюджета по региони:

 

Категория регион

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ

Средства от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)

Национално съфинансиране

Регион в преход – ЮРЗ

13 970 214,30 лв.

9 779 150,00 лв.

4 191 064,30 лв.

По-слабо развити региони – всички останали

103 543 940,70 лв.

88 012 349,60 лв.

15 531 591,10 лв.

–          от тях Група 1: Северозападен (СЗР), Северен централен (СЦР) и Североизточен район (СИР)

72 480 758,49 лв.

–          Група 2: Югоизточен район (ЮИР) и Южен централен район (ЮЦР)

31 063 182,21 лв.

Общо

117 514 155,00 лв.

97 791 499,60 лв.

19 722 655,40 лв.

ВАЖНО: Кандидатите по процедурата е допустимо да планират и заявят САМО едно място на изпълнение на проекта.

Минимален размер на помощта

Максимален размер на помощта

25 000 лева

150 000 лева

Категория на предприятието

Максимален интензитет на помощта

Микро и малки предприятия

60%

 

 1. Максимална продължителност на проектите: 12 месеца.

 

 1. Необходими документи за кандидатстване и за предварителна оценка:

 

 • Оферта за всяка отделна инвестиция на кандидата в активи (ДМА и ДНА), с предложена цена.
 • Отчет за приходите и разходите – във формат, подаван към НСИ –за 2020, 2021 и 2022 г. ;
 • Счетоводен баланс – във формат, подаван към НСИ – за 2020, 2021 и 2022 г.;
 • Отчет за заетите лица – – във формат, подаван към НСИ – за 2020, 2021 и 2022 г.
 • Справката за нетекущите (дълготрайните) активи за 2020, 2021 и 2022 г. г
 • Код на основна икономическа дейност за 2022 г. или Справка за предприятието, част от ГФО за 2022 г.

За удостоверяване на принадлежност към някоя от целевите групи:

 • Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки, издадено съгласно Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. – за доказване на семейно положение и съществуващо родство по права и съребрена линия (ако е приложимо за съответния кандидат).
 • Удостоверение за наследници, издадено съгласно Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. на лице общ родоначалник, чрез което може да се проследи съответната родствена връзка – за доказване на роднински връзки от друга степен (различни от връзките по права линия от първа степен и по съребрена линия от втора степен – ако е приложимо за съответния кандидат).
 • За доказване на роднински връзки, основани на родство по сватовство (ако е приложимо), кандидатът следва да представи за всеки от съпрузите: Удостоверения за съпруг/а и родствени връзки и Удостоверение/я за наследници (Удостоверение/я за наследници се представя/т при необходимост от доказване на роднински връзки, които не са обхванати от Удостоверението за съпруг/а и родствени връзки).
 • Удостоверение за сключен граждански брак, издадено съгласно Закона за гражданската регистрация – приложимо в случай на роднински връзки, основани на брак и на родство по сватовство. Удостоверението е изискуемо с цел установяване на датата на сключване на брак, съответно датата на възникване на родството по сватовство.

Удостоверения за лица, вписани само в регистрите на населението, поддържани до внедряване на Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН) се издават от общината, от района или от кметството, където тези регистри се съхраняват.

Удостоверения за наследници се издават от общината, от района или от кметството по последен постоянен адрес на починалото лице.

 

 

6. Очакван старт на процедурата – края на месец април  2024

Консултaция по проектите от Consult Hub

Какво можем да направим за Вас?

Поставяме фокус върху резултата, законосъобразността и ефекта

Свържете се с нас за повече информация и консултация по европейски програми!

актуални проекти и новини

Още полезни публикации