Кои сме ние? Консулт Хъб ЕООД

Стремим се отлично да познаваме и разбираме бизнеса на всяка компания, с която работим. Затова смятаме за необходимо да ви разкажем и за нас!

Накратко за нас

Консулт Хъб ЕООД е бутикова консултантска компания, която предоставя услуги в областта на разработването и управлението на програми и проекти финансирани от ЕС и други донорски програми. Основният ни опит и експертиза са в предоставяне на консултантски услуги за бизнеса за достъп до публично финансиране, оценка и наблюдение на различни програми и проекти в страната и чужбина, както и предоставяне на техническа помощ на структури на държавната администрация на местно, регионално и централно ниво.  Компанията е специализирана и в разрешаването на специфични казуси , свързани с процеса на кандидатстване и изпълнение на проекти, както и с изпълнението на Европейската Зелена Сделка (European Green Deal).

Стремим се отлично да познаваме и разбираме бизнеса на всяка компания, с която работим, за да сме максимално полезни в перспектива. По този начин успяваме да предложим изключително фокусирана и персонализирана услуга на всеки клиент.

Ние сме пълноправни членове на БАКЕП (Българската Асоциация на Консултантите по Европейски Програми)

Нашите принципи

В отношението си към вас екипът ни следва неотлъчно някои основни принципи

“Консулт Хъб“ ЕООД  разполага с екип от високо квалифицирани консултанти с богат практически опит в областта на бизнес развитието, оценка и наблюдение на програми и проекти, проектното консултиране, разработване и управление на проекти в рамките на различни програми и донорски инструменти за финансиране.

Лично отношение

Доверие, коректност и взаимоизгодни отношения.

Постоянство

Висока ефективност и системен подход.

Разбиране

Максимална ангажираност на компанията.

Амбициозност

Непрекъснато подобрение и сътрудничество.

Резултат

Измерими, достижими и определени във времето резултати.

Опит
Богат професионален опит

От изключителна важност е специфичният опит на екипа, а нашият включва:

Разработването на анализи за изготвянето на териториалните планове за справедлив преход (European Green Deal)

Оценка на Национални програми, стратегически документи и проекти – експертно участие в:

 • Последваща оценка на инфраструктурни проекти, финансирани със средства на Структурните и/или предприсъединителните програми на ЕС – Проучване за Комитета за Регионално Развитие на тема „Взаимодействие между Структурните фондове и предоставянето на услуги от общ интерес и услуги от общ икономически интерес, и възможности за транс-гранично сътрудничество”, възложител Европейският парламент, Главна дирекция Вътрешна политика,  дирекция В – Структурна и Кохезионна политика.
 • Текуща оценка на ефекта на проект „ECVET дигитална платформа” по програма Life Long Learning – Leonardo da Vinci Programme;
 • Междинна оценка на ОП „Регионално развитие” 2007-2013;
 • Оценка на въздействието на проект „Онлайн психологически услуги за хора в затруднено положение”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”;
 • Мониторинг и оценка на Комуникационния план и дейностите за публичност и информираност по ОП „Техническа помощ” 2007-2013;
 • Участие в подготовката на предварителната оценка на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013;

Професионални постижения

Разработване и управление на над 150 проекта на обща стойност над 300 млн.лв. по различни програми: ОП Конкурентоспособност, ОП Развитие на човешките ресурси, ОПАК, ОПРР, НИФ, Норвежка програма, ФМ на ЕИФ.

години опит
0 +
млн.лв. финансиране
0
спечелени проекти
0

Тематични оценки и мониторинг на резултатите (Result-Oriented monitoring) на подкрепата на ЕС за Западните Балкани и Турция в сферата на:

 • Регионално развитие
 • Развитие на МСП, търговия и частния сектор
 • Укрепване на законодателството, политиките и координационния капацитет
 • Добро управление – демокрация, върховенство на закона и човешки права
 • Публична администрация, вкл. децентрализация
 • Образование

Индивидуалният подход стои в основата на нашите партньорства!

Стремим се отлично да познаваме и разбираме бизнеса на всяка компания, с която работим, за да сме максимално полезни в перспектива.

По този начин успяваме да предложим изключително фокусирана и персонализирана услуга на всеки клиент.

Ивайла Илиева

Собственик, Консултант

Други услуги