05/08/2021

Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ ПКИП за периода 2021-2027 г.

ПКИП

В този материал ще намерите синтезирана информация за поставените цели и възможностите за финансиране по програма “Конкурентоспособност и иновации в предприятията”.

Съдържание:

Цел на политиката 1 :

  1. Специфична цел „Развитие и засилване на капацитета за научни изследвания и иновации и на въвеждането на модерни технологии“

  2. Специфична цел „Усвояване на ползите от цифровизацията за гражданите, дружествата, изследователските организации и публичните органи“

  3. Специфична цел „Насърчаване на устойчивия растеж и конкурентоспособността на МСП и създаване на работни места, включително чрез производствени инвестиции“

Цел на политиката 2 :

  1. Специфична цел „Насърчаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите парникови газове“

  2. Специфична цел „Насърчаване на прехода към кръгова и ресурсоефективна икономика“

ПКИП - Програма " Конкурентоспособност и иновации в предприятията за периода 2021-2027 г.

Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията за периода 2021-2027 г. (ПКИП 2021-2027 г.) е пряко насочена към постигането на интелигентен и устойчив растеж на българската икономика, както и осъществяването на индустриална и цифрова трансформация.

Цел на политиката 1 „По-конкурентоспособна и по-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативна и интелигентна икономическа трансформация и регионална свързаност на ИКТ“ чрез следните специфични цели:

Специфична цел „Развитие и засилване на капацитета за научни изследвания и иновации и на въвеждането на модерни технологии“

По тази специфична цел са предвидени за изпълнение следните индикативни групи дейности, свързани с повишаване на иновационната и инвестиционна активност на предприятията, както следва:

Приоритет ще се дава на предприятия, осъществяващи дейности, които са част от Стратегическите вериги на стойността на ЕС (Strategic Value chains): Чисти, свързани и автономни превозни средства; Интелигентно здраве; Индустриален Интернет на нещата; Кибер защита.

Специфична цел „Усвояване на ползите от цифровизацията за гражданите, дружествата, изследователските организации и публичните органи“

По тази специфична цел са предвидени за изпълнение следните индикативни групи дейности:

Специфична цел „Насърчаване на устойчивия растеж и конкурентоспособността на МСП и създаване на работни места, включително чрез производствени инвестиции“

По тази специфична цел са предвидени за изпълнение следните индикативни групи дейности:

Подкрепата с безвъзмездни средства по отношение на МСП ще бъде организирана приоритетно:

При осъществяването на индикативните дейности е предвидено да се прилагат следните водещи принципи:

Цел на политиката 2 „По-зелена, нисковъглеродна и устойчива Европа с икономика в преход към нулеви нетни въглеродни емисии чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяване към него, превенция и управление на риска и устойчива градска мобилност“ чрез следните цели:

Специфична цел „Насърчаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите парникови газове“

По тази специфична цел са предвидени за изпълнение следните индикативни групи дейности:

При осъществяването на индикативните дейности е предвидено да се прилагат следните водещи принципи:

Специфична цел „Насърчаване на прехода към кръгова и ресурсоефективна икономика“

По тази специфична цел са предвидени за изпълнение индикативни групи дейности в областта на проектирането на продуктите, производствените процеси и управлението на отпадъци, както следва:

Фокус при изпълнение на мерките ще бъде подкрепата за внедряване на цифрови технологии и разработване и внедряване на иновации в областта на кръговата икономика съгласно приоритетно направление “Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика” на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 – разработването и въвеждането на иновативни продукти, процеси и бизнес модели, ориентирани към трайно намаляване на ресурсната интензивност в промишлеността.

Приоритет ще се дава на предприятия, осъществяващи дейности, които са част от Стратегическите вериги на стойността на ЕС (Strategic Value chains): Чисти, свързани и автономни превозни средства; Индустрия с ниски емисии на CO2; Водородни технологии и системи.

Предвижда се също подкрепа за технологично развитие, иновации и ресурсна ефективност за предприятията за предварително третиране на отпадъци, като част от сектора на рециклирането. Предприятията, третиращи отпадъци допринасят за образуването на рециклирани материали/вторични суровини и въвеждането им отново в производствените вериги, като част от кръговата икономика. Производствените инвестиции и въвеждането на нови технологии е важно за дейността на предприятията от този сектор, както и за увеличаването на количествата вторични рециклирани материали, които да влязат обратно в икономиката.

Повече информация за останалите проекти от програмен период 2021-2027г. можете да намерите тук.

Консултaция по проектите от Consult Hub

Какво можем да направим за Вас?

Поставяме фокус върху резултата, законосъобразността и ефекта

Свържете се с нас за повече информация и консултация по европейски програми!

актуални проекти и новини

Още полезни публикации