10/06/2024

Информация за процедура „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите”

 1. Кой може да кандидатства (допустими кандидати):
  • търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.
  • регистрирани не по-късно от 31.12.2021 г.
  • микро или малки предприятия
  • мат средносписъчен брой на персонала за 2022 г., който е ≥ 1 (едно) заети лица.
  • семейно предприятия, ИЛИ
  • предприятие от творческата индустрия, ИЛИ
  • занаяти
  • Да са реализирали нетни приходи от продажби ОБЩО за 2020 г., 2021 г. и 2022 г
  • микро – мин. 30 000 – макс. 1 800 000 лв.
  • малки – мин. 75 000 – макс. 7 200 000 лв.

 

 1. За какво може да се кандидатства (допустими дейности):
  • придобиването на активи за производствения процес/ процеса на предоставяне на услуги (дълготрайни материални активи и дълготрайни нематериални активи), както и инструменти и оборудване под стойностния праг на същественост за ДМА, осигуряващи подобряване на производствения капацитет на предприятието.
  • На стойност под стойностния праг на същественост за ДМА съгласно чл. 50, ал. 1, т. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане (700 лв.) или под стойностния праг, определен в Счетоводната политика на предприятието – кандидат.
  • създаването на нов онлайн магазин за продуктите/услугите от дейността на предприятието, за която е заявена подкрепа по процедурата. – макс. 10 000 лв.
  • въвеждането на ИКТ системи/модули за подобряване на управленските, производствените и логистичните процеси в предприятието – макс. 15 000 лв.
  • Консултантски услуги за подготовка на проектното предложение по процедурата макс. 3000 лв.

 

 1. Размер на помощта:
  • Мин. помощ 15 000 лв.
  • макс. 150 000 лв.
  • Семейни предприятия и предприятия с основна икономическа дейност в областта на творческите индустрии 75%
  • занаяти 85%

 

 1. Краен срок за кандидатстване:
  • 16 септември 2024 г.

 

Консултaция по проектите от Consult Hub

Какво можем да направим за Вас?

Поставяме фокус върху резултата, законосъобразността и ефекта

Свържете се с нас за повече информация и консултация по европейски програми!

актуални проекти и новини

Още полезни публикации