Оценка на програми и Мониторинг

Подкрепа за проектиране на логически рамки и системи за мониторинг и оценка

Оценка на програми и Мониторинг ориентиран към резултатите.

Мониторингът, ориентиран към резултатите (Result-oriented monitoring), е системата за външен мониторинг на DG DEVCO и DG NEAR, насочена към повишаване на вътрешния контрол, отчетност и управленски капацитет на Европейската комисия със силен фокус върху резултатите.

Той подкрепя оперативните звена в щаба и делегациите на ЕС в техните функции за вътрешен мониторинг и докладване, като допълва работата им с независима и външна услуга за мониторинг, предоставяна през различните фази на интервенционния цикъл.

Нашият екип предоставя услуги в трите основни типа ROM услуги:

Подкрепа за проектиране на логически рамки и системи за мониторинг и оценка

Основната услуга тук е насочена към преглед на формулировката на интервенционната логика, свързаната логическа рамка и / или дизайна на системи за мониторинг и докладване на ниво интервенция, както е предложено или установено от партньорите по изпълнението.

Подкрепа за събиране на данни за отчитане на резултатите

Годишна подкрепа, предлагана на оперативните мениджъри и щаба за събиране и контрол на качеството на данните за наблюдение и докладване на резултатите на интервенционно и корпоративно ниво.

Мониторинг, ориентиран към резултатите (ROM)

Външна и безпристрастна оценка на текущата интервенция, насочена към подобряване на управлението, основано на резултатите.

Оценка на въздействието
Идентификация на основни проблеми, които да бъдат решавани чрез интервенцията
Формулиране на общи, специфични и оперативни цели
Идентифициране на съществуващи политики и възможности за постигане на целите
Идентифициране, приоритизиране и анализ на обхвата и въздействието на външни социално-икономически фактори
Сравнение и класиране на възможностите в съответствие с очаквания позитивен и негативен ефект, очаквани и неочаквани ползи и препоръчителни добри практики

Базирани на задълбочен и обстоен анализ и тълкуване на данни, нашите оценки създават стойност за клиентите ни по отношение на:

Принос към дизайна на интервенции и препоръки за формулиране на приоритети и политики
Помощ при ефективното разпределение на ресурсите
Подобряване на качеството и максимизиране на позитивния ефект от интервенцията
Подобряване на надеждността на система за докладване на постигнатите резултати
Други услуги