02/11/2021

Програма за развитие на регионите 2021-2027 г.

В този материал ще намерите синтезирана информация за поставените цели и възможностите за финансиране на ПРР.

Съдържание:

Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“

Специфична цел 1 – засилване на капацитета за научни изследвания и иновации и на въвеждането на модерни технологии.

Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“

Специфична цел 2 – Насърчаване на интегрираното и приобщаващо социално, икономическо и екологично развитие, култура, природно наследство, устойчив туризъм и сигурността в различни от градските райони

Приоритет 3 „Справедлив енергиен преход“

Специфична цел 3  Предоставяне на възможност на регионите и хората да се справят със социалните въздействия, заетостта, икономиката и въздействието върху околната среда от прехода към целта на Съюза за климата през 2030 г. и климатично неутрална икономика до 2050 г. въз основа на Парижкото споразумение

Програма за развитие на регионите (ПРР) за периода 2021-2027г.

Основната цел на политиката за регионално развитие в България е да създаде жизнени, икономически силни и устойчиви региони като отговор на неблагоприятните демографски тенденции и задълбочаване на между- и вътрешнорегионалните различия.

Финансиране ще бъде предоставено на база следните специфични цели:

Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“

 

Специфична цел 1 – засилване на капацитета за научни изследвания и иновации и на въвеждането на модерни технологии.

 

В рамките на Приоритет 1 ще бъдат подкрепени 10 градски общини в България, основните центрове на растеж, съгласно актуализираната НКПР. Това са следните градски общини: Видин, Плевен, Русе, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив, Столична община и Благоевград. Всички 10 градски общини образуват общо 4 градски клъстера, разпределени по региони за планиране от ниво NUTS 2. Всеки градски клъстер разполага с отделен бюджет, в рамките на който включените градски общини изпълняват съвместни проекти и се кооперират, за да постигнат по-големи резултати и ефект на съответната територия. С цел развитие на функционални зони и засилване на функционалните връзки между големите градски общини и граничещите с тях селски общини инвестициите, насочени към индустриални зони/паркове, пътна инфраструктура и устойчива мобилност ще се финансират и за съседни селски територии, когато са включени в интегрирани проекти на градските общини.

Мерките, които ще бъдат финансирани по Приоритет 1, трябва да отговарят на следните две основни изисквания:

 1. Видовете дейности, които ще се подкрепят, трябва да бъдат предварително идентифицирани в плановете за интегрирано развитие на общините, разработени от местните общински власти (подход „отдолу-нагоре“).
 2. Мерките, свързани със секторите пътна инфраструктура, образование, здравеопазване, социална политика и култура трябва да се основават на предварително картиране на нуждите на национално ниво от държавните институции и агенции, отговорни за разработването на тези политики и надлежно отразени в плановете за интегрирано развитие на общините (подход „отгоре-надолу“).

Основните видове интервенции представляват подходяща синергийна комбинация между изброените по-долу области. Трябва да се има предвид, че посоченият списък от действия е ориентировъчен и неизчерпателен, имайки предвид възможните мерки, които могат да бъдат определени посредством подхода „отдолу-нагоре“:

 • Инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност: – техническа инфраструктура за бизнес и предприемачество; – инфраструктура (включително сгради) за развитие на бизнес и индустриални паркове.

ВАЖНО: Финансирането на мерки за насърчаване на икономическа активност ще бъде осъществявано при демаркация и допълняемост както с мерките, които ще бъдат финансирани в рамките на други програми по политиката за сближаване (Програма за конкурентоспособност и иновации в предприятията, Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация), така и с мерките, подкрепени по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.

 • Енергийна ефективност и обновяване на жилищни и обществени сгради: Обновяването на жилищните и обществени сгради ще бъде изпълнявано в съответствие с Дългосрочната стратегия за саниране на сградния фонд в Република България с хоризонт до 2050 г., като ще се финансират всички видове мерки за енергийна ефективност в сградите, включително:
  • Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност на сградите, в т.ч.:
   • По външните сградни ограждащи елементи: подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.), топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.);
   • По системите за поддържане на микроклимата: основен ремонт, модернизация или подмяна на локални източници на топлина/котелни стопанства или прилежащите им съоръжения; изграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници за енергийните потребности на сградата, ако това е технически възможно и икономически целесъобразно; ремонт или подмяна на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност; реконструкция на вертикалната система за отопление; ремонт или подмяна на електрическата инсталация и изпълнение на енергоспестяващо осветление; инсталиране на система за автоматично централизирано управление на топлоподаването при локални източници; инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението; мерки за повишаване на енергийната ефективност на асансьорите.

ВАЖНО: Програмата за развитие на регионите ще финансира мерки, свързани с ремонт или подмяна на системи за отопление и климатизация с изключение на такива, които са на твърдо гориво в общини с нарушено качество на атмосферния въздух. Програмата за околна среда ще финансира подмяната на отоплителни уреди и системи за отопление на твърдо гориво само в общини с нарушено качество на атмосферния въздух (включително в сградите, за които мерки за енергийна ефективност се финансират от Програмата за развитие на регионите). Демаркацията е на базата на фокуса на инвестициите по двете програми, а именно: Програмата за развитие на регионите се фокусира върху повишаване на енергийната ефектност на сградите, докато Програмата за околна среда съсредоточава усилия върхи постигане на целите за намаляване замърсяването с фини прахови частици.

  • Дейности по конструктивно възстановяване/усилване, които са предписани като задължителни в техническото обследване на сградите.
  • СМР по сградите, които обхващат: ремонт на покрив; подмяна на асансьори; ремонт на стълбищна клетка, площадки, коридори, асансьори и др.;
  • Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и възстановяване на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването.
  • Обследвания за енергийна ефективност и технически обследвания на съществуващи сгради.
  • Подобряване достъпа за лица с увреждания до гореспоменатите сгради.
  • В допълнение към останалите мерки могат да се подкрепят и инвестиции в:
  • интегрирани инсталации за възобновяема енергия на място, генерираща електричество и / или топлина;
  • оборудване за съхранение на енергията, генерирана от инсталациите за възобновяема енергия на място;
  • оборудване, вградено в сградите за зареждане на електрически превозни средства на ползвателите на сградата;
  • инвестиции за цифровизация на сградата, по-специално за повишаване на нейната интелигентна готовност.

ВАЖНО: Проекти, финансирани чрез подкрепа с финансови инструменти могат да се комбинират с техническа подкрепа за подготовка на проекта и обследвания за енергийна ефективност и технически обследвания на съществуващи сгради.

ВАЖНО: Изпълнението на мерки за енергийна ефективност ще бъде осъществявано при спазване на демаркация между различните фондове и инструменти, подкрепящи подобен тип мерки на национално ниво – Механизма за възстановяване и устойчивост на базата на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), Фонда за справедлив преход (ФСП) и ЕФРР. НПВУ има хоризонтален характер и се фокусира върху енергийната реформа и постигането на глобалните цели на Зелената сделка. Мерките за енергийна ефективност, които ще бъдат изпълнени по ФСП, стъпват изцяло на териториален подход, основавайки се на местните специфики и нужди и отразени в съответните териториални планове за справедлив преход, като мерките ще се фокусират върху възобновяеми източници, надграждане на съществуващите инвестиции за постигане на висок енергиен клас и използване на зелени технологии. Мерките за енергийна ефективност, финансирани в рамките на ПРР 2021-2027 през ЕФРР, ще включват проекти, идентифицирани на базата на подход „отдолу-нагоре“ и отразени в релевантните териториални стратегии на общинско и регионално ниво – ПИРО и ИТС за развитие на регионите за планиране от ниво 2.

 • Устойчива мобилност, вкл. градска мобилност:

ВАЖНО: Мерки за насърчаване на устойчива градска мобилност ще бъдат финансирани от ПРР само при наличие на ясно идентифицирани стратегия и мерки за развитие на устойчивата градска мобилност в съответните Планове за интегрирано развитие на общините, съдържащи всички елементи на плановете за устойчива градска мобилност. Същите следва да бъдат в съответствие с Пакета за устойчива градска мобилност на ЕК, съгласно Концепцията за планове за устойчива градска мобилност (Приложението към Съобщение на Комисията COM(2013) 913).

  • Разработване на планове за управление на движението и въвеждане на Интелигентни транспортни системи (ИТС), включващи автоматизирани системи за управление и контрол на движението, за откриване на МПС и за локализация и осигуряване на предимство на МПС от обществения градски транспорт, системи за информация на пътниците в реално време, автоматизирани системи за продажба на билети, подсистеми за връзка, системи за видеонаблюдение за центровете за градска мобилност и др.
  • Подобряване на достъпността на спирките на обществения градски транспорт и довеждащата до тях инфраструктура (подлези и надлези);
  • Обновяване на транспортната инфраструктура, включително инфраструктура за алтернативни горива за нуждите на обществения градски транспорт, в т.ч. гнездовата и контактна мрежа, подобряване на спирки, депа, бази за ремонт, поддръжка и оборудване, зарядни станции;

ВАЖНО: Програмата за развитие на регионите ще финансира мерки за изграждане на зарядни станции като елемент на устойчивата градска мобилност на териториите на градските общини в страната в съответствие с ПИРО. Всички останали мерки, свързани с изграждането на зарядни станции, включително за електромобили, ще се финансират от Програмата за транспортна свързаност.

  • Развитие на инфраструктурна маршрутна мрежа с нови дестинации до поотдалечени жилищни райони и населени места, попадащи в обхвата на градската община с цел развитие на функционални връзки и зони;
  • Осигуряване на системи за защита от шума;
  • Разработване и подобряване на системи за обществен градски транспорт, в това число закупуване на нов, екологично чист подвижен състав за нуждите на градския транспорт в съответствие с разпоредбите на ДИРЕКТИВА (ЕС) 2019/1161 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 юни 2019 година за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства.
  • Изграждане/обновяване/реконструкция на улични мрежи и транспортна инфраструктура и съоръженията към нея (мостове, тунели, надлези, подлези и др. елементи на техническата инфраструктура съгласно националното законодателство в сферата на устройството на територията) във връзка с развитието на интегрирана система за обществен транспорт;
  • Инфраструктура за развитие на велосипеден транспорт – велосипедни алеи, паркинги за велосипеди, специализирани пътни знаци, сигнализация и др.
  • Изграждане/обновяване/реконструкция на пешеходни алеи и тротоари, пешеходни зони, подлези, надлези, транспортна инфраструктура, включително свързани дейности, като поставяне на пътни знаци, информационни табели, маркировка и др., като част от интегрираната система за градски транспорт;
  • Подобряване на връзките между интегрирания градски транспорт, междуградския автобусен, железопътен, въздушен, вътрешноводен и морски транспорт, като част от реализиране на интермодални превози — обновяване на общински автогари и съответните предгарови пространства общинска собственост, автобусни спирки на градския транспорт, осигуряващи лесен трансфер към следващия по вид транспорт и логични връзки между елементите на инфраструктурата и други;
  • Изграждане/обновяване/реконструкция на зони за паркиране и други мерки по организация на паркирането в близост до ключови възли на обществения градски транспорт извън градския център.

Пътна инфраструктура, функционални връзки и пътна безопасност:

  • пътища от I, II и III клас от републиканската пътна мрежа на територията на 10-те градски общини извън TEN-T мрежата;
  • пътища IV клас на територията на 10-те градските общини (на базата на подход „отдолу-нагоре“, при солидна обосновка и при доказана нужда за постигане целите на социално включване и икономическо развитие);
  • всички видове мерки за пътна безопасност, включително интелигентни транспортни системи, превенция и повишаване на осведомеността.

ВАЖНО: Финансирането на пътната инфраструктура в страната ще се осъществява при следната демаркация между Програмата за развитие на регионите, Програмата за транспортна свързаност и Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони: ПРР ще финансира пътища I, II, III и IV клас на територията на градските общини в страната извън Трансевропейската пътна мрежа, ПТС ще финансира проекти за развитие на пътната инфраструктура по протежение на Трансевропейската пътна мрежа, а по линия на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони ще се финансират мерки за поддържане и изграждане на общинска пътна инфраструктура в селските общини в страната.

ВАЖНО: Мерките за пътна безопасност трябва да бъдат изпълнявани в съответствие с европейската и национална стратегическа рамка в сектора, а именно Работен документ на службите на Комисията „Политическата рамка на ЕС за пътна безопасност 2021-2030 – Следващи стъпки към „Визия нула“, както и Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България за периода 2021 – 2030 г. и Плана за действие 2021 – 2023 г.

 • Зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства, вкл.:
 • изграждане на обществени зони за отдих и зелени площи, включително физически елементи на градската среда и зелена инфраструктура за сгради;
 • мерки за повишаване на сигурността в градските обществени пространства, включително пътна безопасност и подобряването на готовността на институциите да реагират в случай на инциденти;
 • обновяване на квартали/специфични територии от градовете с неблагоприятни социално-икономически характеристики;
 • създаване на достъпна архитектурна среда.
 • Образователна инфраструктура:
 • инфраструктура за предучилищно, училищно и висше образование, включително детски градини;
 • доставка и монтаж на специфични и иновативни инструменти и оборудване за подкрепената инфраструктура. Инвестициите в обекти на образователни институции от предучилищното и училищното образование следва да отговарят на изискванията, регламентирани в националното законодателство и да включват следните мерки:
 • Осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания;
 • Изграждане на площадки за безопасност на движението по пътищата;
 • Изграждане на открита спортна площадка в детските градини за ползване от всички групи и по една самостоятелна открита площадка за игри за всяка група, както и изграждане на спортни площадки в училищата;
 • Оборудване и обзавеждане на кътове и кабинети в детските градини и училищата;
 • Доставка на дидактически материали за детските градини при отглеждане, възпитание, социализация и обучение на децата;
 • Доставка на уреди за пречистване на въздуха.
 • Общинско жилищно настаняване:
 • Подкрепа за осигуряването на модерни и достъпни общински жилища за настаняване на уязвими групи от население и други групи в неравностойно положение, включително роми, чрез изграждане, реконструкция, ремонт и разширяването на достъпни жилища за настаняване на представители на целевите групи и рехабилитация на прилежащите пространства;
 • подкрепа за прилагане на иновативни подходи за финансиране на жилищната политика в общините, включително експериментиране и връзки с устойчивото градско развитие;
 • насърчаване на архитектурния дизайн и изграждането на жилища, прилагащи принципи за устойчивост на околната среда, със специално внимание към смекчаването и адаптирането на изменението на климата;
 • обновяване на квартали/специфични територии от градовете с неблагоприятни социално-икономически характеристики като част от мерките по общинско жилищно настаняване.
 • Здравна и социална инфраструктура:
 • развитие на здравна и социална инфраструктура и оборудване за предоставяне на интегрирани здравно-социални и социални услуги в общността за уязвими групи, възрастни хора, хора с увреждания или деца, включително детски ясли;
 • Култура и спорт:
 • инфраструктура и оборудване за масов спорт;
 • инфраструктура и оборудване за културни организации и сгради, включително за създаване на ключови регистри и дигитализация на културни ценности; – разработване на планове за опазване и управление на обектите на недвижимото културно наследство.
 • Туризъм:
 • мерки, свързани с развитието, подобряването, разширяването и социализацията на туристическите зони и свързаната с тях инфраструктура. Хоризонтална и задължителна мярка за всички изброени по-горе видове интервенции ще бъде осигуряване на достъпна физическа среда за хората с увреждания в съответствие с изискванията на националното законодателство. В допълнение, в случай на ново строителство или обновяване на сграда, изпълнението на всички необходими мерки за енергийна ефективност също ще бъде задължително изискване.

ВАЖНО: При проекти, финансирани чрез подкрепа с финансови инструменти посочените дейности по групи дейности: Зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства; Култура и спорт и Туризъм могат да се комбинират с дребномащабни, приходогенериращи инвестиции, свързани с подкрепената инфраструктура.

ВАЖНО: Хоризонтално изискване към всички инфраструктурни инвестиции е осигуряването на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания. Хоризонтално изискване към всички инвестиции в сгради по ПРР е изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане най-малко клас на енергопотребление „B“ на сградата.

 

Целеви групи

 • Населението, живеещо на територията на 10-те градски общини – градските центрове и населените места, попадащи в обхвата на общината;
 • Населението на други населени места от съседни общини;
 • Уязвими социални групи като деца, възрастни хора, хора с увреждания, бедни хора, безработни, неграмотни, нискоквалифицирани и нискообразовани хора в трудоспособна възраст, бездомни, многодетни семейства, самотни родители, маргинализирани групи, включително роми; други уязвими социални групи от населението, посочени в законодателни документи на общинско или държавно ниво;
 • Ученици и студенти, получаващи образование в подкрепените градове;
 • Посетители и гости на подкрепените градски общини;
 • Потенциални инвеститори и икономически оператори;
 • Областни администрации, общински администрации и държавни институции;
 • Други целеви групи, идентифицирани от местните власти в разработените от тях териториални стратегии.

Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“

 

Специфична цел 2 Насърчаване на интегрираното и приобщаващо социално, икономическо и екологично развитие, култура, природно наследство, устойчив туризъм и сигурността в различни от градските райони

Видовете мерки, които могат да бъдат подкрепени по линия на ПРР, са в следните области:
 • Здравна и социална инфраструктура, включително детски ясли
 • Образователна инфраструктура за предучилищно, училищно и висше образование, включително детски градини и професионално обучение, включително и обучение по изкуства и култура Инвестициите в обекти на образователни институции от предучилищното и училищното образование следва да отговарят на изискванията, регламентирани в националното законодателство и да включват следните мерки:
  • Осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания;
  • Изграждане на площадки за безопасност на движението по пътищата;
  • Изграждане на открита спортна площадка в детските градини за ползване от всички групи и по една самостоятелна открита площадка за игри за всяка група, както и изграждане на спортни площадки в училищата;
  • Оборудване и обзавеждане на кътове и кабинети в детските градини и училищата;
  • Доставка на дидактически материали за детските градини при отглеждане, възпитание, социализация и обучение на децата;
  • Доставка на уреди за пречистване на въздуха.
 • Културна инфраструктура
 • Спортна инфраструктура
 • Жилищно настаняване, включително обновяване на квартали/специфични територии от градовете с неблагоприятни социално-икономически характеристики;
 • Енергийна ефективност и кръгова икономика, в т.ч.:
Обновяването на жилищните и обществени сгради ще бъде изпълнявано в съответствие с Дългосрочната стратегия за саниране на сградния фонд в Република България с хоризонт до 2050 г., като ще се финансират всички видове мерки за енергийна ефективност в сградите, включително:
 • Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност на сградите, в т.ч.:
  • По външните сградни ограждащи елементи: подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.), топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.);
  • По системите за поддържане на микроклимата: основен ремонт, модернизация или подмяна на локални източници на топлина/котелни стопанства или прилежащите им съоръжения; изграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници за енергийните потребности на сградата, ако това е технически възможно и икономически целесъобразно; ремонт или подмяна на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност; реконструкция на вертикалната система за отопление; ремонт или подмяна на електрическата инсталация и изпълнение на енергоспестяващо осветление; инсталиране на система за автоматично централизирано управление на топлоподаването при локални източници; инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението; мерки за повишаване на енергийната ефективност на асансьорите.
ВАЖНО: Програмата за развитие на регионите ще финансира мерки, свързани с ремонт или подмяна на системи за отопление и климатизация с изключение на такива, които са на твърдо гориво в общини с нарушено качество на атмосферния въздух. Програмата за околна среда ще финансира подмяната на отоплителни уреди и системи за отопление на твърдо гориво само в общини с нарушено качество на атмосферния въздух (включително в сградите, за които мерки за енергийна ефективност се финансират от Програмата за развитие на регионите). Демаркацията е на базата на фокусът на инвестициите по двете програми, а именно: Програмата за развитие на регионите се фокусира върху повишаване на енергийната ефектност на сградите, докато Програмата за околна среда съсредоточава усилия върхи постигане на целите за намаляване замърсяването с фини прахови частици.
 • Дейности по конструктивно възстановяване/усилване, които са предписани като задължителни в техническото обследване на сградите.
 • СМР по сградите, които обхващат: ремонт на покрив; подмяна на асансьори; ремонт на стълбищна клетка, площадки, коридори, асансьори и др.;
 • Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и възстановяване на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването.
 • Обследвания за енергийна ефективност и технически обследвания на съществуващи сгради.
 • Подобряване достъпа за лица с увреждания до гореспоменатите сгради.
 • В допълнение към останалите мерки могат да се подкрепят и инвестиции в:
 • интегрирани инсталации за възобновяема енергия на място, генерираща електричество и / или топлина;
 • оборудване за съхранение на енергията, генерирана от инсталациите за възобновяема енергия на място;
 • оборудване, вградено в сградите за зареждане на електрически превозни средства на ползвателите на сградата;
 • инвестиции за цифровизация на сградата, по-специално за повишаване на нейната интелигентна готовност.
ВАЖНО: Проекти, финансирани чрез подкрепа с финансови инструменти могат да се комбинират с техническа подкрепа за подготовка на проекта и обследвания за енергийна ефективност и технически обследвания на съществуващи сгради. ВАЖНО: Изпълнението на мерки за енергийна ефективност ще бъде осъществявано при спазване на демаркация между различните фондове и инструменти, подкрепящи подобен тип мерки на национално ниво – Механизма за възстановяване и устойчивост на базата на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), Фонда за справедлив преход (ФСП) и ЕФРР. НПВУ има хоризонтален характер и се фокусира върху енергийната реформа и постигането на глобалните цели на Зелената сделка. Мерките за енергийна ефективност, които ще бъдат изпълнени по ФСП, стъпват изцяло на териториален подход, основавайки се на местните специфики и нужди и отразени в съответните териториални планове за справедлив преход, като мерките ще се фокусират върху възобновяеми източници, надграждане на съществуващите инвестиции за постигане на висок енергиен клас и използване на зелени технологии. Мерките за енергийна ефективност, финансирани в рамките на ПРР 2021-2027 през ЕФРР, ще включват само такива, идентифицирани на базата на подход „отдолу-нагоре“ и отразени в релевантните териториални стратегии на общинско и регионално ниво – ПИРО и ИТС за развитие на регионите за планиране от ниво 2.
 • Инвестиции за устойчива мобилност, вкл. градска мобилност:
ВАЖНО: Мерки за насърчаване на устойчива градска мобилност ще бъдат финансирани от ПРР само при наличие на ясно идентифицирани стратегия и мерки за развитие на устойчивата градска мобилност в съответните Планове за интегрирано развитие на общините /ИТСР на регионите от ниво 2/, съдържащи всички елементи на плановете за устойчива градска мобилност. Същите следва да бъдат в съответствие с Пакета за устойчива градска мобилност на ЕК, съгласно Концепцията за планове за устойчива градска мобилност (Приложението към Съобщение на Комисията COM(2013) 913).
  • Разработване на планове за управление на движението и въвеждане на Интелигентни транспортни системи (ИТС), включващи автоматизирани системи за управление и контрол на движението, за откриване на МПС и за локализация и осигуряване на предимство на МПС от обществения градски транспорт, системи за информация на пътниците в реално време, автоматизирани системи за продажба на билети, подсистеми за връзка, системи за видеонаблюдение за центровете за градска мобилност и др.
  • Подобряване на достъпността на спирките на обществения градски транспорт и довеждащата до тях инфраструктура (подлези и надлези);
  • Обновяване на транспортната инфраструктура, включително инфраструктура за алтернативни горива за нуждите на обществения градски транспорт, в т.ч. гнездовата и контактна мрежа, подобряване на спирки, депа, бази за ремонт, поддръжка и оборудване, зарядни станции;
ВАЖНО: Програмата за развитие на регионите ще финансира мерки за изграждане на зарядни станции като елемент на устойчивата градска мобилност на териториите на градските общини в страната в съответствие с териториалните стратегии. Всички останали мерки, свързани с изграждането на зарядни станции, включително за електромобили, ще се финансират от Програмата за транспортна свързаност.
  • Развитие на инфраструктурна маршрутна мрежа с нови дестинации до поотдалечени жилищни райони и населени места, попадащи в обхвата на градската община с цел развитие на функционални връзки и зони;
  • Осигуряване на системи за защита от шума;
  • Разработване и подобряване на системи за обществен градски транспорт, в това число закупуване на нов, екологично чист подвижен състав за нуждите на градския транспорт в съответствие с разпоредбите в с разпоредбите на ДИРЕКТИВА (ЕС) 2019/1161 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 юни 2019 година за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства.
  • пътища от I, II и III клас от републиканската пътна мрежа извън TEN-T мрежата на територията на цялата страна;
  • пътища IV клас на територията на градските общини (на базата на подход „отдолу-нагоре“, при покриване на определени критерии и обосновка за необходимост);
  • всички видове мерки за пътна безопасност, включително интелигентни транспортни системи, превенция и повишаване на осведомеността и др.
ВАЖНО: Финансирането на пътната инфраструктура в страната ще се осъществява при следната демаркация между Програмата за развитие на регионите, Програмата за транспортна свързаност и Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони: ПРР ще финансира пътища I, II, III и IV клас на територията на градските общини в страната извън Трансевропейската пътна мрежа, ПТС ще финансира проекти за развитие на пътната инфраструктура по протежение на Трансевропейската пътна мрежа, а по линия на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони ще се финансират мерки за поддържане и изграждане на общинска пътна инфраструктура в селските общини в страната. ВАЖНО: Мерките за пътна безопасност трябва да бъдат изпълнявани в съответствие с европейската и национална стратегическа рамка в сектора, а именно Работен документ на службите на Комисията „Политическата рамка на ЕС за пътна безопасност 2021-2030 – Следващи стъпки към „Визия нула“, както и Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България за периода 2021 – 2030 г. и Плана за действие 2021 – 2023 г.
 • Качествена и безопасна среда, включително зелена инфраструктура
 • Мерки за насърчаване на икономическата активност (включително инвестиции в индустриални зони/паркове или друга инфраструктура за развитие на икономически дейности и подкрепа за иновации и развитие на МСП).
ВАЖНО: Финансирането на мерки за насърчаване на икономическа активност ще бъде осъществявано при демаркация и допълняемост с мерките, които ще бъдат финансирани в рамките на други програми по политиката за сближаване (Програма за конкурентоспособност и иновации в предприятията, Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация), така и с мерките, подкрепени по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.
 • Туризъм
 • Културно наследство
 • Други действия, допустими по ЕФРР и идентифицирани въз основа на подхода „отдолу-нагоре“, при спазване на ясна процедура за демаркация с други програми.
Хоризонтална и задължителна мярка за всички изброени по-горе видове интервенции ще бъде осигуряване на достъпна физическа среда за хората с увреждания в съответствие с изискванията на националното законодателство. В допълнение, в случай на ново строителство или обновяване на сграда, изпълнението на всички необходими мерки за енергийна ефективност също ще бъде задължително изискване. Подходящата демаркация и допълняемост между програмите и липсата на двойно финансиране ще бъде подсигурено на нивото на предварителен подбор на концепциите за ИТИ в регионалните съвети за развитие и допълнително по време на процеса на подбор на проекти, изпълняван от всеки един УО преди подписване на договорите за безвъзмездна финансова помощ с бенефициентите. ВАЖНО: При проекти, финансирани чрез подкрепа с финансови инструменти посочените дейности по групи дейности: Качествена и безопасна среда, включително зелена инфраструктура; Културна инфраструктура; Спортна инфраструктура; Културно-историческо наследство и Туризъм могат да се комбинират с дребномащабни, приходогенериращи инвестиции, свързани с подкрепената инфраструктура. ВАЖНО: Хоризонтално изискване към всички инфраструктурни инвестиции е осигуряването на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания. Хоризонтално изискване към всички инвестиции в сгради по ПРР е изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане най-малко клас на енергопотребление „B“ на сградата.

Приоритет 3 „Справедлив енергиен преход“

 

Специфична цел – Предоставяне на възможност на регионите и хората да се справят със социалните въздействия, заетостта, икономиката и въздействието върху околната среда от прехода към целта на Съюза за климата през 2030 г. и климатично неутрална икономика до 2050 г. въз основа на Парижкото споразумение

 

Допустимите дейности по Приоритет 3 са в следните направления:

 • Продуктивни инвестиции в МСП, включително микропредприятия и стартиращи предприятия, водещи до икономическа диверсификация, модернизация и реконверсия;
 • Инвестиции в създаването на нови фирми, включително чрез бизнес инкубатори и консултантски услуги, водещи до създаване на работни места;
 • Научноизследователски и иновационни дейности, включително от университети и публични изследователски институции, и насърчаване на трансфера на съвременни технологии;
 • Внедряване на технологии, както и системи и инфраструктури за достъпна чиста енергия, включително технологии за съхранение на енергия, и в намаляване на емисиите на парникови газове;
 • Инвестиции във възобновяема енергия в съответствие с Директивата за възобновяемите енергийни източници (ЕС) 2018/20016, включително критериите за устойчивост, посочени в нея, и в енергийна ефективност, включително за целите на намаляването на енергийната бедност;
 • Инвестиции в интелигентна и устойчива местна мобилност, включително декарбонизация на местния транспортен сектор и неговата инфраструктура;
 • Рехабилитация и модернизация на топлофикационни мрежи с оглед подобряване на енергийната ефективност на централните отоплителни системи и инвестиции в производството на топлинна енергия, при условие че те се доставят изключително от възобновяеми енергийни източници;
 • Инвестиции в цифровизация, цифрови иновации и цифрова свързаност;
 • Инвестиции в регенериране и обеззаразяване на изоставени терени, възстановяване на земи и включително, когато е необходимо, зелена инфраструктура и проекти за пренастройка, като се отчита принципът „замърсителят плаща“;
 • Повишаване на квалификацията и преквалификация на работници и търсещи работа;
 • Подобряване на кръговата икономика чрез предотвратяване на отпадъци, намаляване, ефективно използване на ресурсите, повторно използване, ремонт и рециклиране;
 • Помощ при търсене на работа на търсещите работа, подкрепа за активно стареене и подкрепа за доходите на работниците в преход между работни места;
 • Активно включване на търсещите работа, особено на жените, хората с увреждания и уязвимите групи;
 • Техническа помощ.
 • Други дейности в областта на образованието и социалното приобщаване, включително, когато това е надлежно обосновано, инфраструктура за целите на центрове за обучение, заведения за грижа за деца и възрастни хора, както е посочено в териториалните планове за преход.
 • Освен това ФСП може да подпомага в области, определени като подпомагани области в съответствие с член 107, параграф 3, букви а) и в) от ДФЕС, производствени инвестиции в предприятия, различни от МСП, при условие че такива инвестиции са одобрени като част от териториалния план за справедлив преход. Такива инвестиции са допустими само когато са необходими за изпълнението на териториалния план за справедлив преход, когато те допринасят за прехода към климатично неутрална икономика до 2050 г. и свързаните с тях екологични цели и когато тяхната подкрепа е необходима за създаване на работни места в идентифицираната територия;
 • ФСП може също да подкрепя инвестиции за постигане на намаляване на емисиите на парникови газове от дейности, изброени в приложение I към Директива 2003/87 / ЕО на Европейския парламент и на Съвета, при условие че такива инвестиции са одобрени като част от териториалния справедлив преход план. Такива инвестиции са допустими само когато са необходими за изпълнението на териториалния план за справедлив преход.

Основни целеви групи

Населението на областите на подкрепа – Перник, Кюстендил и Стара Загора;

Населението на други населени места от съседни области; Посетители и гости на подкрепените области;

Потенциални инвеститори, икономически оператори и МСП; Други целеви групи, идентифицирани в разработените териториални планове за справедлив преход.

Министерство на енергетиката е определено като отговорно ведомство за изпълнение на необходимите дейности, свързани с изготвянето на териториални планове за справедлив преход във връзка с реализацията на инвестициите от Механизма за справедлив преход. (Решение № 211 на МС от 26 март 2020 г.)

Министерство на регионалното развитие и благоустройството е определено за отговорно ведомство за осигуряване изпълнение на териториалните планове за справедлив преход чрез ФСП по „Програмата за развитие на регионите“ (2021-2027 г.). (Решение № 634 на МС от 8 септември 2020 г.)

Консултaция по проектите от Consult Hub

Какво можем да направим за Вас?

Поставяме фокус върху резултата, законосъобразността и ефекта

Свържете се с нас за повече информация и консултация по европейски програми!

актуални проекти и новини

Още полезни публикации