16/06/2022

Финансиране по европроекти – 2022г.

1. Технологична модернизация на МСП

Дата на стартиране

Очаква се да стартира юли, 2022г.

Бюджет

260 000 000 лв.

Бенефициент

микро, малки и средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация

Финансиране за:

Размер на помощта:

Предприятията ще получат подкрепа за закупуване на ново технологично оборудване с акцент върху дигитализацията на производствените процеси, за да постигнат пазарно предимство, продуктова персонализация, гъвкавост, ефективност и оригиналност за разширяване или диверсификация на своето производство.

Очакваният ефект е възстановяване на икономическия потенциал на предприятията от периода преди COVID пандемията и създаване на условия за растеж и развитие чрез увеличаване на добавената стойност от предлаганите продукти/услуги или преориентиране на дейността.

2. Грантова схема за ИКТ решения и киберсигурност в МСП

Дата на стартиране

Трето тримесечие 2022г.

Бюджет

30 600 000 лв.

Бенефициент

МСП от всички сектори на българската икономика, с изключение на сектор А Селско, горско и рибно стопанство, сектор В Добивна промишленост, сектор F Строителство, сектори Образование и Социална дейност

Финансиране за:

Размер на помощта:

Мярката е насочена към предприятия от всички сектори и цели по бърз и ефективен начин да се подпомогне достъпа им до информационни и комуникационни технологии и услуги.

Услугите са насочени към внедряване на цифрови технологии в предприятията, постигайки първо ниво „Компютризация“ и второ ниво „Свързаност“ на дигитализация на МСП. Компютризацията и свързаността са основни изисквания за внедряване на Индустрия 4.0 и преминаване към по-високите нива на цифрова трансформация.

3. Грантова схема за изграждане на фотоволтаични системи за електрическа енергия за собствено потребление

Дата на стартиране

четвърто тримесечие 2022г.

Бюджет

200 000 000 лв.

Бенефициент

Микро, малки и средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация. Всички сектори с изключение на предприятията от сектор D “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ и сектор А Селско, горско и рибно стопанство

Финансиране за:

Размер на помощта:

Изграждането на нови мощности за електрическа енергия от ВИ ще бъде съчетано с локалното съхранение на енергия. Отворена е към всякакъв вид ВЕИ технологии и има като задължителен елемент придобиването на технологии и съоръжения за съхранение, което допринася за баланса в произведената мощност и свежда до минимум един от недостатъците на възобновяемите източници, а именно непостоянното производство.

Проекти за въвеждане на съоръжения за производство на ВЕ за собствено потребление с неравен и периодичен режим на производство на електроенергия (слънчева фотоволтаична енергия, вятър и др.), ще имат конкурентно предимство по отношение на инвестициите, насочени към продажби на пазара на електроенергия на едро.

От схемата са изключени акумулатори за съхранение на електроенергия за превозни средства (електромобили и др.), които се предвижда да бъдат подкрепени по други проекти.

Подкрепата на ниво отделно предприятие за изграждане на електрически мощности от ВИ за собствено потребление не може да надхвърля 1 МW.

4. Преход към кръгова икономика
/конкурентна процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ/

Дата на стартиране

първо тримесечие 2023г.

Бюджет

180 000 000 лв.

Бенефициент

МСП и големи предприятия от сектор C “Преработваща промишленост“, вкл. партньорство между тях за целите на постигане на промишлена симбиоза

Финансиране за:

Размер на помощта:

Интензитет на помощта:

Основната цел е подпомагане на предприятията за преход към кръгова икономика чрез въвеждане на кръгови модели на производство и потребление, стандартизиране в областта на околната среда и насърчаване на технологии, свързани с рециклиране и повторна употреба на отпадъци, ремонт и използване на продукти на биологична основа.

Фокусът на подкрепа са предприятията (МСП и големи) от сектор С Преработваща промишленост, който се характеризира с висока въглеродна и енергийна интензивност. По данни на Евростат за 2019 г. всички икономически дейности в сектор С Преработваща промишленост генерират емисии на парникови газове.

В резултат от предоставената подкрепа предприятията от посочените сектори ще имат достъп до нови технологии и решения, които да подготвят техните производства да се трансформират и сменят модела от линеен на кръгов, с цел по-високи нива на ресурсна ефективност и с по-ниски нива на генерирани емисии, а оттук и да станат по-устойчиви и да запазят конкурентоспособността си в контекста на Зелената сделка.

Дейностите, финансирани по това направление, включват:

  • Проекти, свързани с технология за преработка на отпадъци в предприятията, образувани от собствената им дейност, включително текстил, полимерни и каучукови отпадъци, електроуреди и др.
  • Дейности, свързани с ограничаване и намаляване на пластмасовите опаковки и пластмасовите изделия за еднократна употреба, внедряване на технологии за осигуряване на съответствие на пластмасовите изделия с европейските изисквания за пластмасите за еднократна употреба, внедряване на многократни и алтернативни продукти и материали, вкл. биоразградими/рециклируеми/зелени опаковки.
  • Дейности, свързани с намаляване на използваните суровини и материали, използване на алтернативни такива, както и на естествени и възобновяеми биоресурси вместо синтетични суровини в производството с цел намаляване на отпадъчния отпечатък върху природните ресурси и преход към биоикономика, в това число дейности по преработка на етерични масла и масла от растения в лекарства, хранителни добавки и др.; заместване на материали на фосилна основа с такива на биологична основа, рециклируеми и морски биоразградими материали; методи за биорегенерация в съответните вериги за създаване на стойност. Не е допустимо финансиране на производители на биоресурси като етерични масленодайни растения, дървесина и т.н.
  • Дейности, свързани с подобряване качеството на продуктите и тяхната устойчивост, в това число подпомагане на предприятията за въвеждане на екологични стандарти спрямо входящи материални потоци, схеми за намаляване на химичните консерванти в храните, премахване на опасни вещества, удължаване на живота на продуктите.

Подобрения в информираността на крайния потребител за веригата на производство, в това число етикетиране с ключови характеристики – CO2, вложен в производството, използвана вода, наличие на биобазирани продукти и др.

Предвижда се около 80% от разходите по това направление да са за дълготрайни материални активи, 10% за консултантски услуги от инженерно-технически характер, изготвяне на анализ ресурсната ефективност и въглеродната интензивност на предприятието (труд) и 10% за специализиран софтуер и компютърни приложения (технология).

Консултaция по проектите от Consult Hub

Какво можем да направим за Вас?

Поставяме фокус върху резултата, законосъобразността и ефекта

Свържете се с нас за повече информация и консултация по европейски програми!

актуални проекти и новини

Още полезни публикации