13/04/2022

Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност – Кандидатстване

Около 1000 малки и средни производствени фирми ще могат да кандидатстват за субсидия за нови машини и съоръжения, които спестяват енергия. Срокът за подаване на проекти е с начална дата, 10:00 часа на 03.05.2022 г.  Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 23.05.2022 г.

Класирането ще се извършва по реда на подаване на проектните предложения.

Евросубсидията ще покрива 50% от разходите, сумата на гранта ще е максимум 150 хил. лв., а изпълнението на проектите трябва да е бързо – до 10 месеца. Това сбито са условията на новата порция пари за енергийната ефективност, които са общо 136.2 млн. лева и са по инструмента React-EU.

 

За преработващата промишленост

 

За финансиране могат да кандидатстват фирми от преработващата промишленост (код С според Класификацията на икономическите дейности на НСИ). Документи могат да подават юридически лица и еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или по Закона за кооперациите.

Освен да отговарят на критериите за микро-, малка и средна фирма, кандидатите трябва да имат приключени три финансови години – 2018, 2019, 2020, през които да са реализирали общо нетни приходи от продажби в зависимост от категорията на предприятието:

  • Микропредприятие – ≥ 210 000 лева
  • Малко предприятие – ≥ 750 000 лева
  • Средно предприятие – ≥ 3 000 000 лева.

Не се допускат за участие фирми, чиято дейност е свързана с производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия, както и предприятия от сектори, които се финансират от Програмата за развитие на селските райони.

 

Колко и за какво

 

Минималният размер на безвъзмездната помощ за един проект е 25 хил. лв., а максималният – 150 хил. лв. От кандидатите се изисква да осигурят 50% съфинансиране.

За първи път е изготвен предварителен списък за това какво може да се купи със средства по процедурата, който е част от пакета с документи за кандидатстване. Според него одобрените фирми ще могат да купят дълготрайни активи – машини, съоръжения, системи за подобряване на енергийната ефективност – термопомпи, слънчеви панели и бойлери, изолационни системи и т.н., както и да извършват строително-монтажни работи.

 

Класиране до есента

 

Проектните предложения ще се приемат изцяло онлайн – с електронен подпис в системата ИСУН 2020. Очаква се оценката на проектите да приключи до три месеца след крайния срок за кандидатстване. За финансиране ще бъдат предложени тези, които отговарят на критериите, по реда на тяхното постъпване.

Одобрените фирми трябва в рамките на 10 месеца след сключване на договора да завършат проектите си за подобряване на енергийната ефективност.

Консултaция по проектите от Consult Hub

Какво можем да направим за Вас?

Поставяме фокус върху резултата, законосъобразността и ефекта

Свържете се с нас за повече информация и консултация по европейски програми!

актуални проекти и новини

Още полезни публикации