18/10/2023

Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“

Директна подкрепа за бизнеса за наука, изследвания и развойна дейност. Какво е планирано за 2024 година?

Министерство на иновациите и растежа публикува за обществено обсъждане Индикативната годишна програма по „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ИНОВАЦИИ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ“ .

Предвидени са следните мерки за директна подкрепа на бизнеса.


  1. Малки иновативни грантове (ваучерна схема) за малки и средни предприятия (МСП)

Кой може да кандидатства: МСП в сътрудничеството с Центрове за върхови постижения, Центрове за Компетентност, обектите от Националната пътна карта за научна инфраструктура (НПКНИ), Лабораторен комплекс към София Тех Парк и други изследователски организации и лаборатории

Дейности: Подкрепа за въвеждане на иновативни решения, решаването на различни технологични проблеми на предприятията, извършване на една или набор от наукоемки услуги и др.

Разходи: Разходи за персонал;  Разходи за материали и консумативи; Други преки разходи;

Кога ще бъде обявена: Декември 2023 г.

Размер на безвъзмездна помощ: макс. 40 000 лв.

Процент на безвъзмездна помощ: 100%


  1. Зелени и цифрови партньорства за интелигентна трансформация

Кой може да кандидатства: МСП в сътрудничество с научните организации и висшите училища

Дейности: Подкрепа за предоставяне на зелени и/или цифрови услуги, създаване на пазарно предимство чрез въвеждането/разработването на „зелени и цифрови“ решения и екоиновации.

Разходи: Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА); Разходи за услуги;  Други преки разходи

Кога ще бъде обявена: май 2024 г.

Размер на безвъзмездна помощ: мин. 100 000 лв. – макс. 1 500 000 лв.

Процент на безвъзмездна помощ: 70%


  1. Програми за сътрудничество за иновации и трансфер на знания и технологии

Кой може да кандидатства: Индустрията, МСП и научните организации и висшите училища

Дейности: Създаване на партньорства за разработване на концепция

Разходи: Разходи за персонал;  Други преки разходи

Кога ще бъде обявена: февруари 2024 г.

Размер на безвъзмездна помощ: макс. 200 000 лв.

Процент на безвъзмездна помощ: 100%


  1. Програми за сътрудничество за иновации и трансфер на знания и технологии

Кой може да кандидатства: Индустрията, МСП и научните организации и висшите училища

Дейности: Насърчаване на междусекторното сътрудничество, развитие на партньорството чрез използване на съществуващия научен потенциал и създаване на устойчиви индустриални програми за технологично развитие и иновации

Разходи: Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА); Разходи за услуги;  Други преки разходи 

Кога ще бъде обявена: ноември 2024 г.

Размер на безвъзмездна помощ: макс. 30 000 000 лв.

Процент на безвъзмездна помощ: 70%

Консултaция по проектите от Consult Hub

Какво можем да направим за Вас?

Поставяме фокус върху резултата, законосъобразността и ефекта

Свържете се с нас за повече информация и консултация по европейски програми!

актуални проекти и новини

Още полезни публикации