02/06/2021

Процедура BG05SFOP001-2.021 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство”

    Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по Процедура BG05SFOP001-2.021 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство”.


    Процедурата е насочена към юридически лица с нестопанска цел в обществена полза и национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, признати от Министерския съвет. Целта на процедурата е да се повиши взаимодействието между администрацията и гражданите и бизнеса; да нарасне активността на НПО и СИП при изпълнението и мониторинга на политики и законодателство и да се отправят препоръки за подобряване на административното обслужване, за по-добра регулаторна среда, за подобряване на бизнес средата, за борба с корупцията, за предотвратяване на конфликта на интереси и злоупотреба със служебно положение, за спазване на етичните норми от държавните служители.

    Проектът на Насоки може да намерите на следния адрес: Проект на Насоки за кандидатстване по Процедура BG05SFOP001-2.021.
Предложения и възражения по проекта на Насоки за кандидатстване можете да се изпращат в срок до 14.06.2021 г. включително, на следната електронна поща: opgg-pc@government.bg.

    Очаквайте ни след 14 юни с подробна информация за какво и как може да кандидатствате, както и с какво ние можем да ви бъдем полезни.

актуални проекти и новини

Още полезни публикации