07/07/2022

Предварителна информация за процедура „Технологична модернизация“ по НПВУ

технологична модернизация предварителна информация

Предварителна информация за процедура „Технологична модернизация“ по НПВУ

Основни критерии за допустимост (съгласно Указанията публикувани за обществено обсъждане) по тази процедура ще включват:

За тази програма сме публикували актуален материал: вижте тук

 

 1. Кой може да кандидатства (допустими кандидати):

– Микро, малки и средни предприятия, които имат минимум три приключени финансови години (2019, 2020 и 2021 г.);

– регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

Кандидатите трябва да имат нетни приходи от продажби общо за 2019, 2020 и 2021 г., както следва:

Микропредприятие ≥ 210 000 лева

Малко предприятие ≥ 750 000 лева

Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева.

Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021-ва финансова година, както следва:

Микропредприятие ≥ 70 000 лева

Малко предприятие ≥ 250 000 лева

Средно предприятие ≥ 1 000 000 лева.

Да развиват своята основна икономическа дейност в определените национални и регионални приоритетни сектори съгласно Националната стратегия за малките и средни предприятия 2021-2027 г. (НСМСП 2021-2027), както следва:

 

Национални приоритетни  икономически дейности:

Код по КИД    Икономическа дейност

Високотехнологични производства:

C21      Производство на лекарствени вещества и продукти

C26      Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

Средно към високотехнологични производства:

C20      Производство на химични продукти

C27      Производство на електрически произведения

C28      Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

C29      Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

C30      Производство на превозни средства, без автомобили

Други производства:

Е38      Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

Е39      Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

Високотехнологични услуги с интензивно използване на знания:

J59       Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика

J60       Радио- и телевизионна дейност

J61       Далекосъобщения

J62       Дейности в областта на информационните технологии

J63       Информационни услуги

M71    Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

M72    Научно-изследователска и развойна дейност

 

Регионалните  приоритетни сектори (приложени в края на документа по области)

 1. За какво може да се кандидатства (допустими дейности):

Придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет и/или разнообразяване на предлаганите продукти/услуги:

 • Закупване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи.
 • Закупуване на софтуер, представляващ дълготраен нематериален актив (макс. 50 000 лв. общо):
  • придобиване на специализиран софтуер;
  • придобиване на ERP системи, CRM системи и/или MOM/MES системи.
  •  
 1. За колко може да се кандидатства (размер на помощта):

Минимален размер на финансиране: 50 000 лв.

Максималният размер на безвъзмездно финансиране по режим регионална помощ е:

 • Микропредприятие – до 200 000 лева, но не повече от 40 % от нетните приходи от продажби общо за 2019, 2020 и 2021.
 • Малко предприятие – до 350 000 лева, но не повече от 25 % от нетните приходи от продажби общо за 2019, 2020 и 2021.
 • Средно предприятие – 600 000 лева, но не повече от 10 % от нетните приходи от продажби общо за 2019, 2020 и 2021.

Процент на съфинансиране при режим регионална инвестиционна помощ:

Категория на предприятието

Максимален интензитет на помощта за дейности

извън ЮЗР (NUTS2)

Максимален интензитет на помощта за дейности

в ЮЗР (NUTS-2)

Микро и малки предприятия50 %

София град (столица): 40%

София област: 50%

Област Благоевград: 50%

Област Перник: 40%

Област Кюстендил: 45%

Средни предприятия50 %

София град (столица): 30%

София област: 50%

Област Благоевград: 50%

Област Перник: 30%

Област Кюстендил: 35%

Процент на съфинансиране на предложенията за изпълнение на инвестиция, изпълнявани при условията на режим „de minimis“ съгласно  Регламент (ЕС) № 1407/2013:

 

 

Категория на предприятието

 

Максимален интензитет на помощта

Микро, малки и средни предприятия50 %
 1. Максимална продължителност на проектите: 9 месеца
 2. Необходими документи за кандидатстване и за предварителна оценка:
 • Оферта за всяка отделна инвестиция на кандидата в активи (ДМА и ДНА), с предложена цена.
 • Отчет за приходите и разходите – във формат, подаван към НСИ – за 2019, 2020, 2021;
 • Счетоводен баланс – във формат, подаван към НСИ – за 2019, 2020, 2021;
 • Отчет за заетите лица – – във формат, подаван към НСИ – за 2019, 2020, 2021;
 • Счетоводна политика на предприятието за 2021 г.
 • Код на основна икономическа дейност за 2021 г.
 • При наличие на международно признати стандарти: БДС EN 62264, БДС EN ISO 9001, БДС EN ISO 14001, ISO/IEC 27001, БДС EN ISO 50001, EMAS – копие на сертификат, издаден преди 31.05.2022 и валиден към датата на кандидатстване.
 1. Очакван старт на процедурата – края на месец юли 2022

Приложение 13

Регионална специализация съгласно НСМСП 2021-2027

 

РайонРегионална специализация във високотехнологични производства и интензивни на знания услугиРегионална специализация в други сектори от преработващата промишленост
Северозападен  
ВидинC30 Производство на превозни средства, без автомобили
M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
J62 Дейности в областта на информационните технологии
C14 Производство на облекло
C10 Производство на хранителни продукти
C22 Производство на изделия от каучук и пластмаси
ВрацаC28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
C26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
C14 Производство на облекло
C10 Производство на хранителни продукти
C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване
ЛовечC28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
C27 Производство на електрически произведения
M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
C31 Производство на мебели
C10 Производство на хранителни продукти
C16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене
МонтанаC27 Производство на електрически произведения
C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
J58 Издателска дейност
C14 Производство на облекло
C10 Производство на хранителни продукти
C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване
ПлевенC28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
C27 Производство на електрически произведения
M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
C14 Производство на облекло
C10 Производство на хранителни продукти
C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване
Северен централен  
Велико ТърновоC28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
C27 Производство на електрически произведения
M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
C10 Производство на хранителни продукти
C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване
C14 Производство на облекло

Габрово

 

C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
C27 Производство на електрически произведения
M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
C14 Производство на облекло
C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване
C10 Производство на хранителни продукти
РазградC30 Производство на превозни средства, без автомобили
M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
J62 Дейности в областта на информационните технологии
C10 Производство на хранителни продукти
C14 Производство на облекло
C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване
РусеC28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
C27 Производство на електрически произведения
C20 Производство на химични продукти
C14 Производство на облекло
C10 Производство на хранителни продукти
C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване
СилистраC28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
C27 Производство на електрически произведения
M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
C10 Производство на хранителни продукти
C14 Производство на облекло
C16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене
Североизточен   
ВарнаC26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
C27 Производство на електрически произведения
C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
C10 Производство на хранителни продукти
C22 Производство на изделия от каучук и пластмаси
C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване
ДобричC20 Производство на химични продукти
C27 Производство на електрически произведения
M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
C10 Производство на хранителни продукти
C14 Производство на облекло
C22 Производство на изделия от каучук и пластмаси
ТърговищеC27 Производство на електрически произведения
M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
J62 Дейности в областта на информационните технологии
C10 Производство на хранителни продукти
C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване
C14 Производство на облекло
ШуменC20 Производство на химични продукти
M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
J62 Дейности в областта на информационните технологии
C10 Производство на хранителни продукти
C14 Производство на облекло
C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване
Югоизточен   
БургасM71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
J62 Дейности в областта на информационните технологии
J63 Информационни услуги
C10 Производство на хранителни продукти
C22 Производство на изделия от каучук и пластмаси
C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване
СливенC20 Производство на химични продукти
M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
J62 Дейности в областта на информационните технологии
C10 Производство на хранителни продукти
C13 Производство на тъкани
C14 Производство на облекло
Стара ЗагораC28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение; C20 Производство на химични продукти
M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
C10 Производство на хранителни продукти
C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване
C22 Производство на изделия от каучук и пластмаси
ЯмболC28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
C27 Производство на електрически произведения
M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
C10 Производство на хранителни продукти
C31 Производство на мебели
C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване
Южен централен  
КърджалиC28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
C27 Производство на електрически произведения
M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
C14 Производство на облекло
C10 Производство на хранителни продукти
C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване
ПазарджикC28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
C27 Производство на електрически произведения
M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
C16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене
C10 Производство на хранителни продукти
C14 Производство на облекло
ПловдивC28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
C20 Производство на химични продукти
C26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
C10 Производство на хранителни продукти
C14 Производство на облекло
C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване
СмолянC27 Производство на електрически произведения
C20 Производство на химични продукти
C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
C14 Производство на облекло
C16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене
C10 Производство на хранителни продукти
ХасковоC28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
C27 Производство на електрически произведения
M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
C14 Производство на облекло
C10 Производство на хранителни продукти
C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване
Югозападен  
БлагоевградJ62 Дейности в областта на информационните технологии
M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
J63 Информационни услуги
C14 Производство на облекло
C10 Производство на хранителни продукти
C15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм
КюстендилC27 Производство на електрически произведения
J58 Издателска дейност
C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
C15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм
C14 Производство на облекло
C10 Производство на хранителни продукти
ПерникC27 Производство на електрически произведения
C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
C10 Производство на хранителни продукти
C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване
C14 Производство на облекло
София областC28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
C20 Производство на химични продукти
C27 Производство на електрически произведения
C10 Производство на хранителни продукти
C22 Производство на изделия от каучук и пластмаси
C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване
София градC26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
C27 Производство на електрически произведения
C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
C10 Производство на хранителни продукти
C11 Производство на напитки

Консултaция по проектите от Consult Hub

Какво можем да направим за Вас?

Поставяме фокус върху резултата, законосъобразността и ефекта

Свържете се с нас за повече информация и консултация по европейски програми!

актуални проекти и новини

Още полезни публикации