02/02/2023

Отворена процедура за обновяване на производствени и търговски сгради

Отворена е нова процедура BG-RRP-4.021 “Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите” по НПВУ

Основни критерии за допустимост по тази процедура включват:

 

 1. Брой и вид сгради:

В едно предложение за изпълнение на инвестиция могат да бъдат включени до 3 (три) сгради, които са собственост на съответния кандидат или са с учредено право на строеж на кандидата.

Предложение за изпълнение на инвестиция не може да се подаде за сграда/и, която/които се ползва/т от кандидата чрез договор за наем или концесия.

 

 1. Кой може да кандидатства (допустими кандидати):

– Микро, малки, средни и големи предприятия;

– регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

 

Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022-ра финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

 

Категория на предприятието

Нетни приходи от продажби[1]

Микропредприятие

70 000 лева

Малко предприятие

150 000 лева

Средно предприятие

650 000 лева

Голямо предприятие

500 000 лева

 

 1. Кой НЕ може да кандидатства:
 • код 35 Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива, не са допустими за финансиране по процедурата;
 • Изгаряне на горива в инсталации с обща номинална топлинна мощност, превишаваща 20 MW (с изключение на изгарянето в инсталации за изгаряне на опасни или твърди битови отпадъци)
 • Рафиниране на минерални масла
 • Производство на кокс
 • Пържене и агломерация, включително гранулиране, на метална руда (включително сулфидна руда)
 • Производство на чугун или стомана (първично или вторично стапяне), включително непрекъснато леене с капацитет, превишаващ 2,5 тона за час
 • Производство или преработка на черни метали (включително феросплави) в случай на използване на горивни съоръжения с обща номинална топлинна мощност, превишаваща 20 MW. Преработката включва, inter alia, прокатни станове, междинни подгреватели, пещи за отвръщане, ковашки цехове, леярни, цехове за нанасяне на покритие и байцване
 • Производство на първичен алуминий
 • Производство на вторичен алуминий при използването на горивни съоръжения с обща номинална топлинна мощност, превишаваща 20 MW
 • Производство или преработка на цветни метали, включително производство на сплави, рафиниране, леене и др., в случай на използване на горивни съоръжения с обща номинална топлинна мощност (включително горива, използвани като редуциращи агенти), превишаваща 20 MW
 • Производство на циментен клинкер в ротационни пещи с производствен капацитет над 500 тона дневно или в други пещи с производствен капацитет над 50 тона дневно
 • Производство на варовик или калциниране на доломит и магнезит в ротационни пещи за изпичане или в други пещи с производствен капацитет над 50 тона дневно
 • Производство на стъкло, включително стъклени влакна, с топилен капацитет над 20 тона дневно
 • Изработване на керамични продукти чрез изпичане, по-конкретно покривни керемиди, тухли, огнеупорни тухли, плочи, каменинови или порцеланови изделия, с производствен капацитет над 75 тона дневно
 • Производство на изолационни материали от минерална вата с използване на стъкло, камък или шлака, с капацитет на топене над 20 тона дневно
 • Сушене или калциниране на гипс или производство на гипсови плоскости и други продукти от гипс, в случай на използване на горивни съоръжения с обща номинална топлинна мощност, превишаваща 20 MW
 • Производство на целулозен пулп от дървесина или сходни влакнести материали
 • Производство на хартия или картон с производствен капацитет над 20 тона дневно
 • Производство на сажди с карбонизиране на органични вещества. като масла, катран, остатъци от крекинг и дестилация, в случай на използване на съоръжения с обща номинална топлинна мощност, превишаваща 20 MW
 • Производство на азотна киселина
 • Производство на адипинова киселина
 • Производство на глиоксалова и глиоксилова киселина
 • Производство на амоняк
 • Производство на органични химически вещества в насипно или наливно състояние чрез крекинг, реформинг, частично или пълно окисляване или чрез подобни процеси, с производствен капацитет, превишаващ 100 тона дневно
 • Производство на водород (H2) и синтетичен газ чрез реформинг или частично окисляване, с производствен капацитет, превишаващ 25 тона дневно
 • Производство на калцинирана сода (Na2CO3) и на натриев бикарбонат (NaHCO3)
 • Улавяне на парникови газове от инсталации, попадащи в приложното поле на настоящата директива, с цел пренос и съхранение в геоложки формации на места за съхранение, за които е издадено разрешение за това в съответствие с Директива 2009/31/ЕО
 • Пренос на парникови газове чрез тръбопроводи с цел съхранение в геоложки формации на места за съхранение, за които е издадено разрешение за това в съответствие с Директива 2009/31/ЕО
 • Съхранение на парникови газове в геоложки формации на места за съхранение, за които е издадено разрешение за това в съответствие с Директива 2009/31/ЕО
 • Въздухоплаване
 • Сектора на рибарството и аквакултурите
 • сектора на преработка и продажба на селскостопански продукти

 

Когато кандидатът упражнява едновременно дейност в допустими и недопустими сектори по настоящата процедура, средства по тази процедура се предоставят само за сгради, в които се извършват дейности в допустимите сектори.

 

 

 1. За какво може да се кандидатства (допустими дейности):
 • Дейности за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране за ЕЕпървоначално обследване за енергийна ефективност за целите на подаване на предложение по настоящата процедура;
 • Дейности за изпълнение на СМР за прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, ако са посочени в енергийното обследване, в т. ч. всички съпътстващи СМР, необходими за изпълнение на мерките;
 • Дейности за изготвяне на инвестиционен проект и оценка на съответствието му съгласно ЗУТ;
 • Дейности за авторски надзор, съгласно ЗУТ;
 • Дейности за строителен надзор, съгласно ЗУТ;
 • Дейности, свързани с въвеждането на обектите в експлоатация;
 • Дейности за изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор след приключване на дейностите по изпълнение на СМРдопустими само за ПИИ в режим на минимална помощ.

 

Обследването за енергийна ефективност на съответната сграда е предварително условие за кандидатстване.

 

Задължително изискване е след изпълнение на препоръчаните в обследванията за енергийна ефективност мерки, във всяка сграда, включена в ПИИ, да се постигне минимум 30% спестяване на първична енергия.

 

За сградите на предприятия в сферата на производството, които попадат в обхвата на Kомпонент 1 не се изисква постигане на клас на енергопотребление.  В тази връзка не се издава сертификат за енергийни характеристики на промишлена система, както и не се издава сертификат за енергийни характеристики на производствена сграда, която е част от промишлената система.

 

По настоящата процедура ще бъдат подкрепени само производствени сгради, за които избраният за изпълнение пакет от енергоспестяващи мерки ще осигури най-малко 30 % спестяване на първична енергия спрямо базова линия на енергопотребление на производствената сграда.

 

За сгради на предприятия в сферата на търговията и услугите, включително в сектор „Туризъм“ (Kомпонент 2) следва да се спазват изискванията за изготвяне на обследване за енергийна ефективност и сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, определени в Наредба № Е-РД-04-2 от 16.12.2022 г. и Наредба № РД-02-20-3 от 09.11.2022 г.

 

За целите на процедурата, сертификатът за енергийни характеристики на всяка сграда, която кандидатства за получаване на средства трябва да се издаде/актуализира в съответствие с изискванията към енергийните характеристики, определени в Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за технически изисквания към енергийните характеристики на сгради (обн. ДВ, бр. 92 от 2022 г.) и Наредба № Е-РД-04-2 от 16.12.2022 г.за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради.

 

За сградите на предприятията в сферата на търговията и услугите (Kомпонент 2) след изпълнение на предвидените в изготвеното обследване за енергийна ефективност енергоспестяващи мерки (ЕСМ), се изисква постигане на клас на енергопотребление „В”и минимум 30% спестяване на първична енергия.

 

Проекта следва да включват изпълнение на енергоспестяващи мерки в цялата сграда (обследването следва да обхваща всички нива и помещения в сградата).

 

В случай, че мерките в предложението за изпълнение на инвестиция включват изграждане на съоръжения/системи за производство на енергия от възобновяеми източници (ВИ) в сградата (или в близост до сградата), допустими за финансиране са само такива за собствено потребление, с цел осигуряване на сградата с енергията от ВИ за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода за битови нужди, осветление и др.

 

ВАЖНО: По настоящата процедура не са допустими дейности и не са допустими разходите за тях за изпълнение на енергоспестяващи мерки и мерки за внедряване на ВИ, с които се постига намаляване на енергопотреблението на индустриалните процеси в производството и обслужващите ги енергийни системи, и на технологично оборудване в промишлената система, към която принадлежи производствената сграда, обект на интервенция.

 

 1. Допустими разходи: разходи, които се признават при отпускане на средствата
 • разходи за строително-монтажни работи (СМР)/инженеринг за прилагане на мерки за ЕЕ и мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, ако са посочени в енергийното обследване, в т. ч. всички съпътстващи СМР, необходими за изпълнение на мерките. В рамките на общата стойност на СМР могат да се включат и непредвидени разходи за строително-монтажни работи до 10%; В случай на инженеринг непредвидени разходи за строително-монтажни работи не са допустими.
 • разходи за изготвяне на инвестиционни проекти, съгласно ЗУТ;
 • разходи за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на сертификат за енергийни характеристики на сгради в експлоатация;
 • разходи за изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор след приключване на дейностите по изпълнение на СМР – допустими само за ПИИ в режим на минимална помощ;
 • разходи за авторски надзор, съгласно ЗУТ;
 • разходи за строителен надзор, съгласно ЗУТ;
 • разходи за оценка на съответствието на проектите, съгласно ЗУТ;
 • разходи, свързани с въвеждането на обектите в експлоатация..

 

Период на допустимост на разходите:

 • след датата на подаване на предложението за изпълнение на инвестиция до 30 юни 2026 г. включително.
 • Разходите за изготвяне на обследване и сертификат за енергийна ефективност – направени от крайния получател и са платени от 1 февруари 2020 г. до 30 юни 2026 г. включително

 

 1. За колко може да се кандидатства (размер на помощта):

 

Категория предприятие

Минимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятие в лева

Максимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятие в лева

Микропредприятия

35 000,00

100 000,00

Mалки предприятия

300 000,00

Средни предприятия

100 000,00

500 000,00

Големи предприятия

1 500 000,00

 

 

Процент на съфинансиране при режим „Инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“:

 

Категория на предприятието

Максимален интензитет на помощта за дейности

извън ЮЗР (NUTS2)

Максимален интензитет на помощта за дейности в ЮЗР (NUTS-2)

Микро и малки предприятия

45% (+20%)

35% (+20%)

Средни предприятия

45% (+10%)

35% (+10%)

Големи предприятия

45%

35%

 

При режим минимална държавна помощ (de minimis) Максималния размер на помощта е 200 000 евро за период от 3 години с натрупване (в зависимост от ползваните помощи по същия режим).

 

Процента на съфинансиране при „минимална помощ“ за всички категории предприятия е 65%.

 

За място на изпълнение се приема местоположението на обекта на интервенция (сграда), която е включена в ппроекта.

 

 1. Максимална продължителност на проектите: 24 месеца, но не по-късно от 30.06.2026г.

 

 1. Общ размер на средствата по процедурата

 

Общият размер на средствата по настоящата процедура е в размер на 235 200 000,00 лева.

 

Компоненти

(по видове предприятия)

Компонент 1 Сгради на предприятия в сферата на производството (33%)

Компонент 2 Сгради на предприятия в сферата на търговията и услугите (67%)

Общ размер на финансовите средства, в лева

Микро/малки предприятия (25%)

19 404 000,00

39 396 000,00

58 800 000,00

Средни предприятия (35%)

27 165 600,00

55 154 400,00

82 320 000,00

Големи предприятия (40 %)

31 046 400,00

63 033 600,00

94 080 000,00

Общо:

77 616 000,00

157 584 000,00

235 200 000,00

 

 1. Степен на готовност при кандидатстване:

 

На етапа на кандидатстване, кандидатът следва да представи:

 • Доклад за резултатите от обследване за енергийна ефективност за сгради по компонент 1) ИЛИ доклад за резултатите от обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация за сгради по компонент 2), за сградата, включена в предложението за изпълнение на инвестиция.
 • Сертификатът за енергийни характеристики на всяка сграда по Компонент 2 трябва да се издаде/актуализира в съответствие с изискванията към енергийните характеристики, определени в Наредба №РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. и Наредба № Е-РД-04-2 от 16.12.2022 г..
 • КСС за предвидените за изпълнение енергоспестяващи мерки в обследванията за енергийна ефективност.
 • Писмо по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони от съответната компетентна институция – РИОСВ/МОСВ, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от същата наредба,
 • или
 • Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, съгласно чл. 8 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда с характер „да не се извършва ОВОС“ или Решение по ОВОС за одобряване, съгласно чл. 18 от същата наредба;
 • или
 • Решение по чл. 18 или чл. 28 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони за одобряване.
 • инвестиционен проект за изпълнението нна енергоспестяващите мерки съгласно ЗУТ (ако е приложимо).

 

8. Крайният срок за прием на предложения е до 15 юни 2023 г., 17:30 ч.

Отчет за приходите и разходите за 2022 г., стойността по ред „Нетни приходи от продажби“ от приходната част на отчета (код на реда 15100, колона 1).Консултaция по проектите от Consult Hub

Какво можем да направим за Вас?

Поставяме фокус върху резултата, законосъобразността и ефекта

Свържете се с нас за повече информация и консултация по европейски програми!

актуални проекти и новини

Още полезни публикации