02/08/2023

Процедура „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията” по НПВУ

Процедура „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията” по НПВУ

Министерство на иновациите и растежа обяви процедура за подкрепа на предприятия за подпомагане на кръговата икономика. Основните критерии за допустимост (съгласно Указанията за кандидатстване) по тази процедура включват:

 

 1. Кой може да кандидатства (допустими кандидати):

Микро, малки, средни и големи предприятия, които имат минимум три приключени финансови години (2020, 2021 и 2022 г.);

– регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.

 

Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022-ра финансова година, както следва:

Микропредприятие ≥ 170 000 лева

Малко предприятие ≥ 550 000 лева

Средно предприятие ≥ 950 000 лева.

Голямо предприятие: ≥ 3 000 000 лева

 

Да са заявили подкрепа за икономическа дейност, която попада в сектор С „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008

 

 • Да развиват основната си икономическа дейност или да осъществяват допълнителна икономическа дейност, която формира не по-малко от 20 % от нетните им приходи от продажби за 2022 г. в сектор С „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008.

 

 1. Партньорство

 

Може да се участва  индивидуално или съвместно с партньори. Партньорството НЕ е задължително.

 

В едно предложение може да участва САМО ЕДИН партньор .

 

В допълнение, едно предприятие е допустимо да участва само в едно предложение – или като кандидат или като партньор.

 

Партньорите трябва да отговарят на всички критерии за допустимост на кандидатите,

 

Не повече от 30% от общата стойност на безвъзмездното финансиране по предложението е допустимо да бъдат разходвани от партньора.

 

 

 1. За какво може да се кандидатства (допустими дейности):

 

Заявената подкрепа  е само за икономическа дейност, която попада в сектор С „Преработваща промишленост” съгласно КИД-2008.

 

В случай че предложенията се изпълняват в партньорство, същите следва задължително да осигуряват постигането на промишлена (индустриална) симбиоза.

 

 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА) ;
 • Придобиване на специализиран софтуер за производствения процес, представляващ дълготраен нематериален актив (ДНА)- до 50 % от общо допустимите разходи за съответния кандидат/партньор,

Които да изпълняват:

 

Дейност I. Придобиване на нови технологии за въвеждане на кръгови модели в предприятията.

Дейността следва да осигурява въвеждането на кръгови модели в едно или повече от следните направления:

 

1) Намаляване образуването на отпадъци  чрез внедряване на технологии за:

– подготовка за повторно използване и/или рециклиране и/или други дейности за преработка на отпадъците от производствената дейност (на кандидата и/или на партньора, в случай че предложението се изпълнява в партньорство) и последващото им влагане като суровина  в производствени процеси, и/или

– намаляване на количеството образувани отпадъци при производството на единица продукт от дейността, за която е заявена подкрепа, и/или

– намаляване на използваните суровини за производството на единица продукт (количеството суровини, влагани за производството на единица продукт и/или намаляване на видовете/броя суровини, влагани в крайния продукт), с което се постига намаляване на количеството образувани отпадъци при производството на единица продукт от дейността, за която е заявена подкрепа.

 

2) Ограничаване използването на пластмасови продукти за еднократна употреба  чрез внедряване на технологии за:

– заместване на пластмасови продукти (включително опаковки от пластмаса ) за еднократна употреба с алтернативни продукти и/или опаковки за многократна употреба , биоразградими, компостируеми, биобазирани изделия и опаковки, и/или

– намаляване употребата на пластмаса като суровина, влагана в продукти и/или опаковки за еднократна употреба,  и/или

– елиминиране или ограничаване използването на опаковки от пластмаса, или заместване на композитни опаковки  (включващи в състава си пластмаса) с по-екологични варианти (биоразградими, рециклируеми или друг вид „зелени” опаковки).

 

3) Използване на ресурси с биологичен произход чрез внедряване на технологии за:

– влагане на ресурси с биологичен произход (например заместване на синтетични суровини или ресурси на фосилна основа с такива с биологичен произход).

 

4) Подобряване на стандартите за екологосъобразност на продуктите чрез внедряване на технологии за:

– постигане на съответствие на произвежданите продукти с приложимите за тях екологични стандарти и/или продуктови изисквания (които към момента на кандидатстване не са постигнати), произтичащи от европейското и/или национално законодателство в областта на опазването на околната среда.

 

5) Подобряване на енергийната ефективност на продуктите чрез внедряване на технологии за:

– производство на продукти с по-висока енергийна ефективност при употребата им (в сравнение с енергийната ефективност на същия продукт от дейността, за която е заявена подкрепа преди внедряването на съответната технология).

 

Всяко проектно предложение трябва да попада задължително в една от 5-те точки.

 

Предложения, които включват всички 5 модела на Кръгова икономика, получават най-висок брой точки.

 

6) Въвеждане на други модели на кръговата икономика чрез внедряване на технологии за:

– използване на алтернативни суровини, включително рециклирани, и/или

– повишаване използването на рециклируеми суровини, и/или

– заместване или повишаване използването на суровини за многократна употреба и/или намаляване на използваните суровини за производството на единица продукт (количеството суровини, влагани за производството на единица продукт и/или намаляване на видовете/броя суровини, влагани в крайния продукт), и/или

– елиминиране на необходимостта от опаковки  (различни от пластмасовите опаковки) или заместване на композитни опаковки (които не включват в състава си пластмаса) с по-екологични варианти (биоразградими, рециклируеми или друг вид „зелени” опаковки), и/или

– заместване или намаляване употребата на опасни вещества , влагани в произвежданите продукти, и/или

– осигуряване на многократната или повторна употреба  на съществуващи и/или нови за предприятието продукти, и/или повишаване на дълготрайността им, и/или

– осигуряване на възможности за модернизация и поправка на продуктите – ремонт/подмяна на повредени части и/или компоненти с оглед увеличаване на дълготрайността на употреба на продуктите, и/или

– увеличаване на възможностите за рециклиране на продуктите след употребата им, включително възможностите за разглобяване в края на жизнения цикъл с оглед улесняване на рециклирането или оползотворяването на отпадъците от продуктите след извеждането им от употреба.

 

Дейностите от направлението по подт. 6) не са задължителни и могат да бъдат включени в предложенията за изпълнение на инвестиции по преценка на кандидатите/партньорите, в допълнение на дейностите от задължителните направления по подт. 1) до подт. 5), по-горе.

 

ВАЖНО: В случай че кандидат/партньор е голямо предприятие И мястото на изпълнение на инвестицията, предвидена от кандидата/партньора е в ЮЗР (NUTS-2), то е допустимо голямото предприятие да изпълнява единствено дейности, които имат за свой основен предмет осъществяването на първоначална инвестиция, която създава нова икономическа дейност , свързана с придобиването на материални и/или нематериални активи САМО за:

 • създаване на нов стопански обект;
 • диверсификация на дейността на даден стопански обект, при условие че новата дейност не е същата или сходна с дейността, извършвана преди това от него

 

 

 1. За колко може да се кандидатства (размер на помощта):

 

Общ бюджет на процедурата: 180 000 000 лв.

 

 

Минимален размер на безвъзмездно финансиране за предложение 

Максимален размер на безвъзмездното финансиране за предложение В ЗАВИСИМОСТ ОТ КАТЕГОРИЯТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО-КАНДИДАТ

 

 

 

70 000 лева

 

        Микро предприятия: 350 000 лева

 

 

        Mалки предприятия: 550 000 лева

 

 

        Средни предприятия: 750 000 лева

 

        Големи предприятия: 1 000 000 лева

ВАЖНО: Посочените максимални размери представляват максимално допустимата обща стойност на безвъзмездното финансиране по всяко индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция, която се определя САМО в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, независимо от това дали инвестицията се изпълнява самостоятелно или в партньорство.

ВАЖНО: В случай че инвестицията се изпълнява в партньорство, то общите допустими разходи на партньора следва да са до 30% от общите допустими разходи по предложението, но не повече от 273 816 лева.

Допълнително, максималният размер на безвъзмездното финансиране по индивидуалните предложения НЕ следва да надвишава:

Þ      за микро предприятия: 90 % от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието – кандидат за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

Þ      за малки предприятия: 60 % от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието – кандидат за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

Þ      за средни предприятия: 30 % от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието – кандидат за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

Þ      за големи предприятия: 20 % от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието – кандидат за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

 

 

 

Процент на съфинансиране при режим регионална инвестиционна помощ, съгласно мястото на изпълнение на инвестицията:

 

Категория на предприятието – кандидат/партньор

Максимален интензитет на помощта за дейности

извън ЮЗР (NUTS2)

Максимален интензитет на помощта за дейности

в ЮЗР (NUTS-2)

Микро и малки предприятия

50 %

София град (столица): 40%

София област: 50%

Област Благоевград: 50%

Област Перник: 40%

Област Кюстендил: 45%

Средни предприятия

50 %

София град (столица): 30%

София област: 50%

Област Благоевград: 50%

Област Перник: 30%

Област Кюстендил: 35%

 

Големи предприятия

 

 

35 %

София град (столица) и Област Перник: 20%

София област, Област Благоевград и Област Кюстендил: 25 %

 

Процент на съфинансиране на предложенията за изпълнение на инвестиция, изпълнявани при условията на режим „de minimis“ съгласно  Регламент (ЕС) № 1407/2013:

 

 

Категория на предприятието

 

Максимален интензитет на помощта

Микро, малки и средни предприятия

50 %

Големи предприятия

35%

 

 

 1. Максимална продължителност на проектите: 18 месеца.

 

 

 1. Необходими документи за кандидатстване и за предварителна оценка:

 

 • Оферта за всяка отделна инвестиция на кандидата в активи (ДМА и ДНА), с предложена цена.
 • Отчет за приходите и разходите – във формат, подаван към НСИ – за 2020, 2021 и 2022 г.
 • Счетоводен баланс – във формат, подаван към НСИ – за 2020, 2021 и 2022 г.
 • Отчет за заетите лица – – във формат, подаван към НСИ – за 2020, 2021 и 2022 г.
 • Справката за нетекущите (дълготрайните) активи за 2020, 2021 и 2022 г. – формат, подаван към НСИ
 • Счетоводна политика на предприятието за 2022 г.
 • Код на основна или допълнителна икономическа дейност за 2022 г. съгл. НСИ;
 1. Кандидатстване – електронно през ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП) на името на фирмата, с посочено официално представляващо лице или на официално представляващия, като физическо лице.

 

7. Краен срок процедурата – 16:30 часа на 03.10.2023 г.

Консултaция по проектите от Consult Hub

Какво можем да направим за Вас?

Поставяме фокус върху резултата, законосъобразността и ефекта

Свържете се с нас за повече информация и консултация по европейски програми!

актуални проекти и новини

Още полезни публикации