02/02/2023

Обществено обсъждане на процедура за Преход към кръгова икономика

Министерство на иновациите и растежа обявява за обществено обсъждане процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията” по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост.

Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към кръгова икономика чрез предоставянето на безвъзмездни средства на предприятията от производствения сектор за въвеждане на кръгови модели за използване на ресурсите и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство и потребление на продуктите от дейността им.

Общият размер на безвъзмездното финансиране по мярката е 180 000 000 лв. от Европейския съюз – NextGenerationEU.

 

Процедурата е насочена към микро, малки, средни и големи предприятия от сектор С „Преработваща промишленост“ съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008), които могат да кандидатстват самостоятелно или в партньорство за придобиване на нови технологии, осигуряващи въвеждането на кръгови модели в едно или повече от следните направления:

 

– предотвратяване или намаляване образуването на отпадъци;

– намаляване на количеството суровини, влагани в крайните продукти, използване на алтернативни суровини, включително рециклирани и/или рециклируеми суровини, както и материали с биологичен произход;

– ограничаване използването на опаковки от пластмаса и пластмасови продукти за еднократна употреба;

– производство на устойчиви продукти: продукти за повторна или многократна употреба, продукти с увеличени възможности за модернизация и поправка – ремонт/подмяна на повредени части и/или компоненти, продукти с възможност за рециклиране или оползотворяване на отпадъците от тях след извеждането им от употреба.

 

Минималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране по индивидуалните предложения е 70 000 лв., а максималният размер е в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

∙ Микро предприятия: 350 000 лева

∙ Mалки предприятия: 550 000 лева

∙ Средни предприятия: 750 000 лева

∙ Големи предприятия: 1 000 000 лева

Максималният процент на помощта е до 50% в зависимост от избрания режим на помощ, категорията на предприятието – кандидат/партньор и мястото на изпълнение на инвестицията.

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 02.03.2023 г. 23:59 ч.

 

Индикативна дата на обявяване на процедурата 10.03.2023 г.

Консултaция по проектите от Consult Hub

Какво можем да направим за Вас?

Поставяме фокус върху резултата, законосъобразността и ефекта

Свържете се с нас за повече информация и консултация по европейски програми!

актуални проекти и новини

Още полезни публикации