02/09/2022

Предварителна информация за “ИКТ”

Предварителна информация за процедура „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятияпо НПВУ

Основни критерии за допустимост (съгласно Указанията публикувани за обществено обсъждане) по тази процедура ще включват:

 1. Кой може да кандидатства (допустими кандидати):

– Микро, малки и средни предприятия, които имат минимум три приключени финансови години (2019, 2020 и 2021 г.);

– регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021-ва финансова година, както следва:

Микропредприятие ≥ 41 000 лева

Малко предприятие ≥ 82 000 лева

Средно предприятие ≥ 123 000 лева.

Да имат средносписъчен брой на персонала за 2021 г., който е ≥ 1 заето лице (Отчет за заетите лица, ред 1001 + 1400+ 1600).

 

Кой НЕ може да участва:

 

 1. НЕ могат да участват и да получат безвъзмездно финансиране предприятия, чиято основна икономическа дейност попада в следните сектори и раздели съгласно КИД-2008:

сектор А  „Селско, горско и рибно стопанство”;

– сектор В  „Добивна промишленост”;

– сектор С „Преработваща промишленост”, раздел 10 „Производство на хранителни продукти” и раздел 11 „Производство на напитки”, както следва:

 • 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
 • 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
 • 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
 • 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
 • 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;
 • 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
 • 10.81. „Производство на захар”;
 • 10.83. „Преработка на кафе и чай”;
 • 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“;
 • 10.91. „Производство на готови храни за животни”;
 • 11.02. „Производство на вина от грозде”;
 • 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;
 • 11.06. „Производство на малц”.

– сектор F  „Строителство”;

– сектор Р „Образование”;

– сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа”:

 • раздел 87 „Медико-социални грижи с настаняване”;
 • раздел 88 „Социална работа без настаняване” от сектор.

– сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения”:

 • раздел 62 „Дейности в областта на информационните технологии”;
 • раздел 63 „Информационни услуги”.

– сектора на рибарството и аквакултурите, уредени с Регламент  (ЕС) № 1379/2013 ;

– сектора на първичното производство на селскостопански продукти;

– преработката и продажбата на селскостопански продукти, в следните случаи:

 • когато размерът на помощта е определен въз основа на цената или количеството на тези продукти, които се изкупуват от първичните производители или се предлагат на пазара от съответните предприятия, или
 • когато помощта е обвързана със задължението да бъде прехвърлена частично или изцяло на първичните производители.

– преработката и/или маркетинга на горски продукти .

 

 1. За какво може да се кандидатства (допустими дейности):

– Група I. ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения:

– Създаване на онлайн магазин

– Създаване на корпоративен уебсайт

– Маркетинг в социални медии (social media marketing), включително управление на PPC (pay-per-click) реклама

– Група II. ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси:

 • Въвеждане на Система за управление на ресурсите (ERP система)
 • Въвеждане на Система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM система)
 • Въвеждане на Модул за управление на веригата за доставки на суровини/материали/компоненти/продукти за производствения процес
 • Въвеждане на Модул за управление на складовото стопанство (WMS модул)
 • Въвеждане на Модул за управление на складовото стопанство (WMS модул)
 • Въвеждане на Модул за управление на производството
 • Въвеждане на Система за управление на продажбите на дребно (Point-of-Sale система)
 • Въвеждане на Система за бизнес анализи (Business Intelligence система)
 • Въвеждане на Система/платформа за вътрешнофирмени обучения на служители от разстояние в електронна среда

 

– Група III. ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията:

 • Въвеждане и сертифициране на Система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на международния стандарт БДС ISO/IEC 27001
 • Изграждане на система за защита на информацията в локална мрежа
 • Изграждане на система за архивиране на информация
 • Изграждане на система за управление на съхранението и споделянето на информация

Пределни цени за всяка услуга/решение, ще бъдат публикувани при обявяването на процедурата

 

 1. За колко може да се кандидатства (размер на помощта):

Минимален размер на финансиране: 3 000 лв.

Максимален размер на финансиране: 20 000 лв.

 

Процент на съфинансиране: до 100%

 1. Максимална продължителност на проектите: 12 месеца.

 

 1. Необходими документи за кандидатстване и за предварителна оценка:

 

 • Отчет за приходите и разходите – във формат, подаван към НСИ – за 2019, 2020, 2021;
 • Счетоводен баланс – във формат, подаван към НСИ – за 2019, 2020, 2021;
 • Отчет за заетите лица – – във формат, подаван към НСИ – за 2019, 2020, 2021;
 • Справка за предприятието, част от ГФО за 2021 / Код на основна икономическа дейност за 2021 г. съгл. НСИ;

 

 

6. Очакван старт на процедурата – след 15 септември 2022

СПИСЪК НА ДОПУСТИМИТЕ УСЛУГИ И РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИПО ПРОЦЕДУРА „РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И КИБЕРСИГУРНОСТТА В МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”

ИКТ услуга/решениеМинимален обхват/функционалности
1.Създаване на онлайн магазин

• Администраторски панел за управление на съдържание/продукти/клиенти;

• Наличие на функционалност за продуктови филтри;

• Наличие на функционалност за свързани продукти;

• SSL сертификат за сигурност;

• Възможност за многоезичност – минимум 2 езика;

• Чат бот / Чат система за комуникация с клиенти;

• Адаптивен (responsive) дизайн, поддържащ различни размери на екраните на посетителите;

• Регистриран собствен домейн;• Регистрирана търговска марка в България и/или в Европейския съюз;

• Разработена интегрирана политика за поверителност на личните данни, включително политика за бисквитки в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR);

• Интегрирана система за картови плащания;

• Имплементирани инструменти за маркетинг и анализ на поведението на потребителите;

• Интегрирани базови възможности за SEO (Search Engine Optimization) – минимум SEF URLs, Breadcrumps и мета данни за всяка страница.

2.Създаване на корпоративен уебсайт

• Администраторски панел за управление на съдържанието;

• Разработена интегрирана политика за поверителност на личните данни, включително политика за бисквитки в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR);

• SSL сертификат за сигурност;

• Възможност за многоезичност – минимум 2 езика;

• Чат бот / Чат система за комуникация с клиенти;• Aдаптивен (responsive) дизайн за мобилни телефони;

• Регистриран собствен домейн;

• Регистрирана търговска марка в България и/или в Европейския съюз;

• Имплементирани инструменти за маркетинг и анализ;

• Изработени минимум следните вътрешни страници – oписание на дейността на предприятието; описание на продуктовото портфолио; контакти;

• Интегрирани базови възможности за SEO (Search Engine Optimization) – минимум SEF URLs, Breadcrumps и мета данни за всяка страница.

3.Маркетинг в социални медии (social media marketing), включително управление на PPC (pay-per-click) реклама

• Изготвяне на основна/базова стратегия за развитие на избраните маркетинг канали, включваща основни цели и ключови показатели за изпълнение.

• Изготвяне на план-график за публикуване на съдържание в избраните маркетинг канали;

• Създаване на текстово съдържание (content) за реклама и за публикуване в профилите – рекламни послания, постове за социални мрежи, блог постове и др.

• Създаване на визуално съдържание (creative) за реклама и публикуване в профилите – банери, обработка на продуктови снимки, видео формати и др.

• Създаване и настройване на рекламните акаунти и свързването им с необходимите системи за анализ на целите и показателите;

• Създаване и управление на рекламни кампании в социалните мрежи и/или търсачките;

• Създаване на ретаргетинг/ремаркетинг кампании в социалните мрежи и/или търсачките;

• Анализ и оптимизиране на рекламните кампании в социалните мрежи и/или търсачките.

4.Въвеждане на Система за управление на ресурсите (ERP система)

• Управление на финансово-счетоводните дейности на предприятието;

• Управление на човешките ресурси;

• Управление на веригата за доставки;

• Управление на производствения процес / процеса на предоставяне на услугата/ите;• Управление на продажбите;

• Управление на складовото стопанство;

• Управление на логистичните процеси;

• Системата да поддържа множество потребителски роли и множество потребители, като при въвеждането всички потребители трябва да са персонални.

5.Въвеждане на Система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM система)

• Управление на базата данни за клиенти, партньори и доставчици;

• Управление на каналите за взаимодействие с клиенти, партньори и доставчици;

• Управление на маркетинговите дейности на предприятието (сегментиране и генериране на нови потенциални потребители);

• Управление на следпродажбеното обслужване (гаранционно обслужване, набиране на препоръки от клиенти, управление на рекламациите);

• Аналитичен модул – анализ на поведението на потребителите и анализ на бизнес резултатите.

• Възможност за интеграция с други системи в предприятието (финансово-счетоводна система / ERP система /други налични системи, ако е приложимо).

6.Въвеждане на Модул за управление на веригата за доставки на суровини/материали/компоненти/продукти за производствения процес

• Управление на доставките на суровини/материали/компоненти/продукти за производствения процес;

• Управление на логистичните процеси;

• Функционалност за генериране на справки и анализи за целите на планирането и управлението на веригата за доставки;

• Възможност за интеграция с други системи в предприятието (финансово-счетоводна система / ERP система /други налични системи, ако е приложимо).

7.Въвеждане на Модул за управление на складовото стопанство (WMS модул)

• Управление на складовите наличности (запаси от материални ресурси, незавършено производство и готова продукция);

• Управление на процесите по приемане и изпращане на продукти, стоки, суровини, материали;

• Управление на складовото пространство и логистичните зони;

• Функционалност за генериране на справки и анализи за целите на планирането и управлението на складовата дейност;

• Възможност за интеграция с други системи в предприятието (финансово-счетоводна система / ERP система /други налични системи, ако е приложимо).

8.Въвеждане на Модул за управление на производството

• Управление на производствения процес;

• Управление на жизнения цикъл на продуктите;

• Функционалност за генериране на справки и анализи за производствената дейност;

• Възможност за интеграция с други системи в предприятието (финансово-счетоводна система / ERP система /други налични системи, ако е приложимо).

9.Въвеждане на Система за управление на продажбите на дребно (Point-of-Sale система)

• Специализиран POS терминал, интегриран с програма/софтуер за управление на складовите наличности;

• Баркод четец;

• Фискално устройство;

• Възможност за интеграция с други системи в предприятието (финансово-счетоводна система / ERP система /други налични системи, ако е приложимо).

10.Въвеждане на Система за бизнес анализи (Business Intelligence система)

• Функционалност за събиране/извличане и обработка на данни;

• Анализ на продажбите;

• Анализ на поведението на клиенти, доставчици и партньори;

• Анализ на финансовите резултати;

• Функционалност за извършване на сравнителни анализи на данни;

• Възможност за интеграция с други системи в предприятието (финансово-счетоводна система / ERP система /други налични системи, ако е приложимо).

11.Въвеждане на Система/платформа за вътрешнофирмени обучения на служители от разстояние в електронна среда

• Сигурен отдалечен достъп за провеждане на вътрешнофирмени обучения на служители на предприятието от разстояние в електронна среда;

• Възможност за интеграция на образователни ресурси за целите на провеждането на вътрешнофирмени обучения на служители на предприятието;

• Възможност за управление и проследяване на процеса на обучение;

• Функционалност за проследяване на компетенциите на служителите, анализ и оценка на резултатите от проведени вътрешнофирмени обучения на служителите на предприятието.

12.Въвеждане и сертифициране на Система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на международния стандарт БДС ISO/IEC 27001

• Извършване на първоначален одит на наличните системи/процедури и практики за управление на сигурността на информацията;

• Разработване на политики, процедури, регистри и документи в съответствие с изискванията на стандарта;

• Преглед от ръководството;

• Провеждане на вътрешен одит;

• Сертифициране на въведената система за управление на сигурността на информацията от независим акредитиран орган по сертификация.

13.Изграждане на система за защита на информацията в локална мрежа

• Защитна стена за филтриране на интернет трафика;

• Система за разпознаване на пробиви (IPS);

• Система с централизирано управление за защита на сървъри и работни станции от зловреден код и мрежови атаки (EDR);

• Управление и филтриране на достъпа до интернет за ограничение на достъпа до нежелани сайтове;

• Централизирано управление на достъпа, интегрирано с всички компоненти на системата, включително свързване с мрежата посредством жична или безжична връзка и многофакторна автентификация (MFA);

• Възможност за сигурен отдалечен достъп до ресурсите на организацията (VPN);

• Централизирано събиране, анализ и наблюдение на журнални файлове за разпознаване на събития, свързани с киберсигурността (SIEM), който агрегира журналите от гореизброените системи;

• Физически или виртуален сървър, точки за безжичен достъп, мрежови комутатор, мрежови маршрутизатор.

14.Изграждане на система за архивиране на информация

• Анализ и изготвяне на план за архивиране на информацията, обработвана от предприятието;

• Автоматично архивиране на информация от сървъри/работни станции/мобилни устройства съгласно изготвения план;

• Вградена защита от атаки от типа “ransomware”;

• Интеграция с централизирано управление на достъпа (при наличие на такова);

• Разработване на процедури за възстановяване от архив;

• Физически или виртуален сървър за съхранение на информация.

15.Изграждане на система за управление на съхранението и споделянето на информация

• Централизирано управление на достъпа на служителите до информация и споделянето ѝ;

• Централизирано управление на достъпа до информация, интегрирано с останалите системи в структурата на организацията;

• Наличие на журнален запис на действията на потребителите (audit log);

• Физически или виртуален сървър за съхранение и управление на информация и данни.

ВАЖНО:

1. В минималния обхват на всички ИКТ услуги и решения от Групи I, II и III е включено предоставянето на обучениe за служителите на предприятието-кандидат за работа с внедрените ИКТ решения от страна на избрания изпълнител на съответната ИКТ услуга/решение.

2. В случай, че предложенията за изпълнение на инвестиции включват въвеждане на Система за управление на ресурсите (ERP система), посочена в т. 4 от Списъка по-горе, то не е допустимо включването на услуги/решения за въвеждане на отделните модули, посочени в т. 6, 7 и 8 от Списъка. Предложенията могат да включват или услуга/решение за въвеждане на цялостна ERP система (т. 4 от настоящия Списък) или услуги/решения за въвеждане на отделните модули, посочени в т. 6, т. 7 и т. 8 от Списъка.

3. В случай че за въвеждането на дадена услуга/решение е необходимо придобиването на хардуерни елементи, които не са сред изрично изброените като част от минималния обхват/функционалности на съответната услуга/решение, то разходите за необходимите допълнителни хардуерни елементи са за сметка на кандидата.

Консултaция по проектите от Consult Hub

Какво можем да направим за Вас?

Поставяме фокус върху резултата, законосъобразността и ефекта

Свържете се с нас за повече информация и консултация по европейски програми!

актуални проекти и новини

Още полезни публикации