16/02/2023

Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията

ВЕИ за бизнеса

Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА процедура чрез подбор по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”.

Накратко

 

Целта на процедурата е предоставяне на безвъзмездни средства за изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление, комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия, с което да се насърчи прехода на частния сектор към екосъобразна дейност.

Общият бюджет по процедурата е 200 000 000 лв.

Допустимите кандидати са микро, малки, средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация (персонал до 499 човека, оборот до 100 млн евро и активи до 86 млн евро) или дружества със средна пазарна капитализация (персонал до 3000 човека, без ограничение за оборот и активи) , които са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

Допустими са предприятия, осъществяващи дейности в областта на индустрията и услугите.

Минималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране за индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция е 75 000 лв., а максималният e 1 000 000 лв.

Максималният % на помощта е от 35% до 50% в зависимост от категорията предприятие и мястото на изпълнение на инвестицията.

По процедурата е предвидено изграждане на нови фотоволтаични инсталации до 1 MW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии).

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 15.05.2023 г.

Пълна информация

Министерство на иновациите и растежа обяви процедура за подкрепа на предприятия за инвестиции в изграждане на ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия.  Основните критерии за допустимост (съгласно Указанията за кандидатстване) по тази процедура включват:

1. Кой може да кандидатства (допустими кандидати):

– търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите

– регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

– Микро, малки и средни предприятия;

– малки дружества със средна пазарна капитализация или дружества със средна пазарна капитализация:

– Малки дружества със средна пазарна капитализация (Small Mid-Caps) – предприятия, които по показатели не са МСП, но средно списъчният брой на персонала им е до 499 служители, и чийто годишен оборот не надвишава 195 583 000 лева или чийто годишен баланс не надвишава 168 201 380 лева, като са взети предвид всички отношения на партньорство и свързаност с други предприятия по смисъла на чл. 4 от ЗМСП.;

– Дружества със средна пазарна капитализация (Mid-Caps) – предприятия които имат до 3 000 служители, които не са МСП, нито са малки дружества със средна пазарна капитализация, като са взети предвид всички отношения на партньорство и свързаност с други предприятия по смисъла на чл. 4 от ЗМСП.

Кандидатите трябва да имат нетни приходи от продажби за 2021 г., както следва:

Микропредприятие ≥ 80 000 лева

Малко предприятие ≥ 200 000 лева

Средно предприятие ≥ 800 000 лева.

Малко дружество със средна пазарна капитализация или дружество със средна пазарна капитализация ≥ 3 000 000 лева

Да са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008

2. За колко може да се кандидатства:

 

Общ бюджет по процедурата: 200 000 000 лева (102 258 376.24 евро).

 

Разпределение по сектори:

 

 

Групи сектори на икономическа дейност:

Микро предприятия

 

Малки предприятия

Средни предприятия

Малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация

Индустрия (включваща сектори B, C, E и F)

13 000 000 лева

 

40 000 000 лева

 

39 000 000 лева

 

38 000 000

лева

Услуги (включваща сектори G, H, I, J, L, M, N, P, Q, R и S)

10 000 000 лева

 

21 000 000 лева

 

21 000 000 лева

 

18 000 000

лева

 

 

Минимален размер на финансиране: 75 000 лв.

Максимален размер на финансиране: 1 000 000 лв.

Максималният размер на безвъзмездно финансиране не може да надвишава:

за микропредприятия: 90% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

– за малки предприятия: 60% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

за средни предприятия, 25% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

за малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация: 10% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

Процент на съфинансиране:

 

Категория на предприятието

Максимален интензитет на помощта за дейности

извън ЮЗР (NUTS2)

Максимален интензитет на помощта за дейности

в ЮЗР (NUTS-2)

Микро и малки предприятия

50%

50%

Средни предприятия

50%

45%

Малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация

45%

35%

 

 

3. Кой НЕ Може да кандидатства:

 

– предприятия, чиято основна икономическа дейност попада в следните сектори съгласно КИД-2008:

– сектор А  „Селско, горско и рибно стопанство“ и

– сектор D “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“.

– сектор K „Финансови и застрахователни дейности“

– 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;

– 10.2 „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;

– 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;

– 10.4 „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;

– 10.5 „Производство на мляко и млечни продукти”;

– 10.6 „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;

– 10.81 „Производство на захар”;

– 10.83 „Преработка на кафе и чай”;

– 10.84 „Производство на хранителни подправки и овкусители“;

– 10.91 „Производство на готови храни за животни”;

– 11.02 „Производство на вина от грозде”;

– 11.03 „Производство на други ферментирали напитки”;

– 11.06 „Производство на малц”.

– кандидати, които чрез изградената по предложението фотоволтаична система и съоръжения за локално съхранение на произведената енергия ще захранват с електрическа енергия сгради/обекти, в които упражняват едновременно дейност в допустими сектори и в недопустими сектори по настоящата процедура.

 

 

4. За какво може да се кандидатства (допустими дейности):

 • Изграждане на нови фотоволтаични инсталации до 1 MW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии).
 • Изградените фотоволтаични системи и батерии следва да отговарят на минималните технически характеристики, посочени в края на този документ.
 • Изградената фотоволтаична система за собствено потребление не следва да надвишава повече от 2 (два) пъти размера на предоставената мощност, съгласно удостоверение за предоставена мощност, издадено от електроразпределителното дружество (ЕРД) или договор с ЕРД за предоставена мощност на кандидата, но не повече от 1 MW.
 • при кандидати с повече от една сграда/обект, които са самостоятелно обособени стопански обекти и производствени единици, е допустимо изграждане на отделни фотоволтаични системи в комбинация с батерии за отделните стопански обекти, като в този случай инсталираната мощност на отделното енергийно съоръжение не следва да надвишава повече от 2 (два) пъти размера на предоставената мощност съгласно договора с ЕРД за съответния обект, но общата инсталираната мощност на всички фотоволтаични системи не може да бъде повече от 1 MW.
 • Локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии), следва да са с общ минимален капацитет (в kWh) равностоен на съхранение с продължителност от поне 1 (един) час за поне 100% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система, изградена по настоящата процедура.
 • Батериите задължително следва да бъдат свързани към изградената по настоящата процедура фотоволтаична система, и да съхраняват енергия от нея.
 • Фотоволтаичната система и локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии) следва да се изграждат единствено върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към електропреносната, електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа, и/или върху недвижими имоти към тях, в урбанизирани територии.
 • Фотоволтаичната система с батерии трябва да се изграждат върху сграда/имот, която/който е изцяло собственост на кандидата. В случай на сграда, същата следва да е въведена в експлоатация към датата на кандидатстване.
 • ИЛИ
 • Фотоволтаичната система с батерии трябва да се изграждат върху сграда, за която единствено кандидатът има учредено право на строеж. Сградата, за която има учредено право на строеж, следва да е въведена в експлоатация към датата на кандидатстване.
 • Инвестицията не може да се изпълнява върху сграда/имот, които се ползват от кандидата чрез договор за наем или концесия.
 • Произведената енергия от фотоволтаичната система не може да бъде предмет на търговска сделка за покупко-продажба през периода на устойчивост (5 (пет) години от въвеждане в експлоатация на фотоволтаична система).
 • Изградените с настоящата инвестиция фотоволтаична система и локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) не могат да се преместват след първоначалното им изграждане в периода на устойчивост (до 5 (пет) години от окончателното плащане).
 • Инвестицията трябва да се изпълни от един изпълнител (юридическо лице).
 • Задължително 5-годишно отчитане (ежегодно) за произведената от новата фотоволтаична инсталация енергия. Произведената електрическа енергия от изградената по проекта фотоволтаична система следва да не е по-малко от 260 kWh  на годишна база за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното съоръжение . При неизпълнение на изискването, крайният получател възстановява по 25% от предоставената помощ за всяка една година на неизпълнение в рамките на 4-те години, следващи годината на въвеждане в експлоатация на фотоволтаичната система.

5. Какви разходи ще се покриват:

 

 • Разходи за изграждане на фотоволтаична система до 1 MW за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии):
  • разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА);
  • разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА);
  • разходи за строително-монтажни работи на покрив/фасада/прилежащ имот;
  • разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер.

ВАЖНО: Всички разходи по инвестицията следва да са извършени от един изпълнител (юридическо лице).

 

ВАЖНО: Пределна (максимална) цена за изграждане на фотоволтаична система до 1 MW за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии) в размер на до 3 000 лева без ДДС за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното съоръжение (фотоволтаична система в комбинация с батерии).

 

6. Максимална продължителност на проектите: 18 месеца.

7. Задължителни документи за кандидатстване:

7.1. В зависимост от степента на проектна готовност за изграждане на фотоволтаичната система за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии), включени в предложението, кандидатът следва да представи изготвен от лице с проектантска правоспособност, вписано в съответния регистър на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране , налични на следния адрес – https://kiip.bg/register.:

 • Идеен проект (ако за обект/ите на интервенция няма пълна проектна готовност към момента на кандидатстване)
 • ИЛИ
 • Технически/работен проект (за обекти в пълна степен на проектна готовност).

Документите се изготвят от лице с проектантска правоспособност,

7.2.  Удостоверение, издадено от ЕРД, или Договор с ЕРД , от което/който е видна предоставената мощност на кандидата към 01.12.2022 г. за обекта, където ще се изгради фотоволтаичната система с батериите.

8. Документи за предварителна оценка:

 

 • Отчет за приходите и разходите – във формат, подаван към НСИ – за 2019, 2020, 2021;
 • Счетоводен баланс – във формат, подаван към НСИ – за 2019, 2020, 2021;
 • Отчет за заетите лица – – във формат, подаван към НСИ – за 2019, 2020, 2021;
 • Справката за нетекущите (дълготрайните) активи за 2019 г., 2020 г. и 2021 г – формат, подаван към НСИ
 • Справка за предприятието, част от ГФО за 2021 г.
 • Код на основна икономическа дейност за 2021 г. съгл. НСИ;

9. Кандидатстване:

Електронно през ИСУН 2020, раздел НПВУ единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП) на името на фирмата, с посочено официално представляващо лице или на официално представляващия, като физическо лице.

 

10. Крайният срок за подаване на предложения за изпълнение на инвестиции по настоящата процедура е 16:30 часа на 15.05.2023г.

Консултaция по проектите от Consult Hub

Какво можем да направим за Вас?

Поставяме фокус върху резултата, законосъобразността и ефекта

Свържете се с нас за повече информация и консултация по европейски програми!

актуални проекти и новини

Още полезни публикации