13/12/2022

Европейска програма за ВЕИ и батерии за предприятия – Предварителни условия

фотоволтаици и батерии ВЕИ

Информация за процедура BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” по НПВУ

Министерство на иновациите и растежа обяви процедура за подкрепа на предприятия за инвестиции в изграждане на ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия.  Основните критерии за допустимост (съгласно Указанията за кандидатстване) по тази процедура включват:

 1. Кой може да кандидатства (допустими кандидати):

– търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите

– регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

– Микро, малки и средни предприятия;

– малки дружества със средна пазарна капитализация или дружества със средна пазарна капитализация:

– Малки дружества със средна пазарна капитализация (Small Mid-Caps) – редприятия, които по финансови показатели са МСП (т.е. имат годишен оборот, който не превишава 97 500 000 лева, и/или стойност на активите, която не превишава 84 000 000 лева), но средно списъчният брой на персонала им е от 250 души до 499 души, като са взети предвид всички отношения на партньорство и свързаност с други предприятия по смисъла на чл. 4 от ЗМСП;

– Дружества със средна пазарна капитализация (Mid-Caps) – предприятия, които по финансови показатели са МСП (т.е. имат годишен оборот, който не превишава 97 500 000 лева, и/или стойност на активите, която не превишава 84 000 000 лева), но средно списъчният брой на персонала им е oт 500 души до 1 500 души, като са взети предвид всички отношения на партньорство и свързаност с други предприятия по смисъла на чл. 4 от ЗМСП.

Кандидатите трябва да имат нетни приходи от продажби за 2021 г., както следва:

Микропредприятие ≥ 80 000 лева

Малко предприятие ≥ 187 000 лева

Средно предприятие, малко дружество със средна пазарна капитализация или дружество със средна пазарна капитализация ≥ 750 000 лева.

Да са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008

2. За колко може да се кандидатства:

 

Общ бюджет по процедурата: 200 000 000 лева (102 258 376.24 евро).

 

Разпределение по сектори:

Групи сектори на икономическа дейност:

Микро предприятия

Малки предприятия

Средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация

Индустрия (включваща сектори B, C, E и F)

15 000 000 лева

40 000 000 лева

 45 000 000 лева

Услуги (включваща сектори G, H, I, J, L, M, N, P, Q, R и S)

40 000 000 лева

 35 000 000 лева

 25 000 000 лева

 

Минимален размер на финансиране: 100 000 лв.

Максимален размер на финансиране: 1 000 000 лв.

Максималният размер на безвъзмездно финансиране не може да надвишава:

за микропредприятия: 100% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

– за малки предприятия: 60% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

за средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация: 25% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

 

Процент на съфинансиране:

 

Категория на предприятието

Максимален интензитет на помощта за дейности

извън ЮЗР (NUTS2)

Максимален интензитет на помощта за дейности

в ЮЗР (NUTS-2)

Микро и малки предприятия

50%

50%

Средни предприятия

50%

45%

Малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация

45%

35%

 

3. Кой НЕ Може да кандидатства:

– предприятия, чиято основна икономическа дейност попада в следните сектори съгласно КИД-2008:

– сектор А  „Селско, горско и рибно стопанство“ и

– сектор D “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“.

– сектор K „Финансови и застрахователни дейности“

– 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;

– 10.2 „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;

– 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;

– 10.4 „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;

– 10.5 „Производство на мляко и млечни продукти”;

– 10.6 „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;

– 10.81 „Производство на захар”;

– 10.83 „Преработка на кафе и чай”;

– 10.84 „Производство на хранителни подправки и овкусители“;

– 10.91 „Производство на готови храни за животни”;

– 11.02 „Производство на вина от грозде”;

– 11.03 „Производство на други ферментирали напитки”;

– 11.06 „Производство на малц”.

– кандидати, които чрез изградената по предложението фотоволтаична система и съоръжения за локално съхранение на произведената енергия ще захранват с електрическа енергия сгради/обекти, в които упражняват едновременно дейност в допустими сектори и в недопустими сектори по настоящата процедура.

  

 1. 4. За какво може да се кандидатства (допустими дейности):
 • Изграждане на нови фотоволтаични инсталации до 1 MW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии).
 • Изградената фотоволтаична система за собствено потребление не следва да надвишава повече от 2 (два) пъти размера на предоставената мощност, съгласно актуален договор на кандидата с електроразпределителното дружество (ЕРД), но не повече от 1 MW.
 • при кандидати с повече от една сграда/обект, които са самостоятелно обособени стопански обекти, е допустимо изграждане на отделни фотоволтаични системи в комбинация с батерии за отделните стопански обекти, като в този случай инсталираната мощност на отделното енергийно съоръжение не следва да надвишава повече от 2 (два) пъти размера на предоставената мощност съгласно договора с ЕРД за съответния обект, но общата инсталираната мощност на всички фотоволтаични системи не може да бъде повече от 1 MW.
 • Локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии), следва да са с общ минимален капацитет равностоен на съхранение с продължителност от поне 4 (четири) часа за поне 25% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система, изградена по настоящата процедура.
 • Фотоволтаичната система и локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии) следва да се изграждат единствено върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към електропреносната, електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа, и/или върху недвижими имоти към тях, в урбанизирани територии.
 • Изградените с настоящата инвестиция фотоволтаична система и локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) не могат да се преместват след първоначалното им изграждане в периода на устойчивост (до 5 (пет) години от окончателното плащане).
 • Инвестицията трябва да се изпълняват върху сграда/имот, която е изцяло собственост на кандидата, а когато имотът не е собственост на кандидата, същият следва да притежава документ за учредено право на строеж върху имота. Инвестицията не може да се изпълнява върху сграда/имот, които се ползват от кандидата чрез договор за наем или концесия.
 • Инвестицията трябва да се изпълни от един изпълнител (юридическо лице). Всички инвестиции трябва да отговарят на изискванията на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), Закона за енергетиката (ЗЕ), Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), Закона за управление на отпадъците и на останалата национална и европейска законова, вкл. подзаконова нормативна уредба.
 • Инвестицията (новата фотоволтаична система за електрическа енергия за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия) следва да бъде застрахована срещу кражби, умишлени действия на трети лица, пожар и други природни бедствия и други относими рискове за периода от въвеждане в експлоатация до минимум 5 (пет) години от окончателното плащане.

5. Какви разходи ще се покриват:

 

 • Разходи за изграждане на фотоволтаична система до 1 MW за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии):
  • разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА);
  • разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА);
  • разходи за строително-монтажни работи на покрив/фасада/прилежащ имот;
  • разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер.

ВАЖНО: Всички разходи по инвестицията следва да са извършени от един изпълнител (юридическо лице). 

6. Максимална продължителност на проектите: 18 месеца.

7. Задължителни документи за кандидатстване:

В зависимост от степента на проектна готовност за изграждане на фотоволтаичната система за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии), включени в предложението, кандидатът следва да представи изготвен от лице с проектантска правоспособност:

 • Идеен проект (ако за обект/ите на интервенция няма пълна проектна готовност към момента на кандидатстване)
 • ИЛИ
 • Технически/работен проект (за обекти в пълна степен на проектна готовност).

Документите се изготвят от лице с проектантска правоспособност, вписано в съответния регистър на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране , налични на следния адрес – https://kiip.bg/register.

Документите се изготвят съгласно Наредбата № 14 от 15 юни 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия.

 

8. Документи за предварителна оценка:

 • Отчет за приходите и разходите – във формат, подаван към НСИ – за 2019, 2020, 2021;
 • Счетоводен баланс – във формат, подаван към НСИ – за 2019, 2020, 2021;
 • Отчет за заетите лица – – във формат, подаван към НСИ – за 2019, 2020, 2021;
 • Справката за нетекущите (дълготрайните) активи за 2019 г., 2020 г. и 2021 г – формат, подаван към НСИ
 • Справка за предприятието, част от ГФО за 2021 г.
 • Код на основна икономическа дейност за 2021 г. съгл. НСИ;

9. Кандидатстване:

Електронно през ИСУН 2020, раздел НПВУ единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП) на името на фирмата, с посочено официално представляващо лице или на официално представляващия, като физическо лице.

 

10. Индикативна дата на обявяване на процедурата – след 13.01.2023 г.

Консултaция по проектите от Consult Hub

Какво можем да направим за Вас?

Поставяме фокус върху резултата, законосъобразността и ефекта

Свържете се с нас за повече информация и консултация по европейски програми!

актуални проекти и новини

Още полезни публикации