Проектно консултиране

Най-важен е крайният резултат!

Нашите основни принципи на работа при реализиране на проекти са:

Идентифицираме и реализираме устойчиви решения за нашите клиенти
Предоставяме информация за актуални и предстоящи възможности за предоставяне на безвъзмездна помощ
Идентифицираме подходящите източници на финансиране
Оценяваме допустимостта на клиента и проектната идея спрямо правилата на програмата
Оценяваме и комуникираме с клиента потенциалните рискове
Намираме оптималното решение и структурираме проекта с оглед нуждите на клиента и изискванията на финансиращата програма
Разработваме проектни предложения за получаване на безвъзмездна финансова помощ
Извършваме управлението на вече одобрения за финансиране проект с оглед неговото ефикасно и законосъобразно изпълнение, съобразно правилата на финансиращата програма
Предоставяме консултантска помощ при подготовка и провеждане на тръжните процедури за избор на изпълнители; изготвяме необходимите междинни и окончателни отчети по проекта, ангажираме се с цялостно съдействие в процеса на изпълнение на проекта
Поставяме фокус върху резултата и ефекта
Държим сметка за процеса на текущ и последващ мониторинг
Управление на трансрегионални проектни инициативи с други държави членки на ЕС
Други услуги