03/06/2022

Саниране на многофамилни и еднофамилни къщи, производствени и търговски обекти – възможности по програмите на ЕС

В този материал ще намерите подробна информация за възможностите, които предоставя ЕС при саниране на недвижими имоти.

Съдържание:

Общо описание на компонента

Реформи и инвестиции

Таблица на финансирани суми по фондовете

>>> Кандидатстване с помощта на Consult Hub

Мярката за санирането на сгради (както фамилни, така и производствени) е заложена по предстоящата да бъде одобрена програма “Развитие на регионите” 2021 – 2027 г и по Националния план за възстановяване и устойчивост.

 1. По Програмата „Развитие на регионите 2021-2027“, ще мога да се подкрепят еднофамилни къщи при следните условия:

Програмата ще покрива общо 50 общини и ще бъде разделена на две основни направления.

 По първото направление ще могат да кандидатстват обекти в 10-те най-големи общини в страната – Столична, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Русе, Стара Загора, Видин, Велико Търново и Благоевград,

По второто направление, ще могат да кандидатстват къщи от 40-те общини, както следва: Враца, Ловеч, Лом, Монтана, Троян, Габрово, Горна Оряховица, Севлиево, Разград, Свищов, Силистра, Добрич, Търговище, Шумен, Сливен, Ямбол, Нова Загора, Айтос, Карнобат, Казанлък, Свиленград, Харманли, Димитровград, Кърджали, Хасково, Асеновград, Велинград, Смолян, Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Карлово, Ботевград, Гоце Делчев, Дупница, Кюстендил, Перник, Петрич, Самоков и Сандански.

Какво ще се включва и кой може да участва?

Програмата ще финансира различни мерки за енергийна ефективност – ремонтни дейности по сградите, саниране, подмяна на отопление.

Важно условие е, че ще се финансират проекти, чиито мерки са предвидени в плановете за интегрирано развитие на общините (ПИРО), които са разработени от общинските власти. С други думи, за да могат къщите в дадена община да се възползват от тези пари, самата община трябва да е заложила това в плана си.

Задължително условие за обновяване на еднофамилните жилищни сгради ще бъде наличието на изготвено обследване за енергийна ефективност и техническо обследване на сградата, което собствениците могат да възложат на специализирани фирми.

Тези обследвания могат да се финансират от програмата, ако например собственикът вече ползва финансов инструмент за санирането. Такива финансови инструменти (заеми с по-ниски лихви, по-дълъг срок на изплащане, по-ниски гаранции) и в момента са пуснати от Фонда за устойчиви градове и Регионалния фонд за градско развитие. Очаква се от тази година да тръгнат и допълнителни финансови инструменти към новата програма.

Тепърва престои да се уточни моделът за подкрепа на мерките, както и общият брой сгради, които ще могат да се финансират.

2. По Националния план за възстановяване и устойчивост

Като  част от сектор енергетика в Националния план за възстановяване и развитие са отделени  1,2 млрд. лв за жилищните сгради, а за обществените сгради има предвидени 370 млн. лв.

Програмата предвижда изпълнението на три компонента. В първия се предвижда да бъдат финансирани мерки за повишаване на енергийната ефективност в жилищния сграден фонд на страната. Вторият и третият компонент предвиждат мерки за финансиране за енергийно обновяване на нежилищни сгради, включително обществени сгради и сгради в областта на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм.

Обект на частта по програмата за жилищните сгради са многофамилните жилищни сгради (предимно панелни блокове), които се управляват чрез етажна собственост. Мерките са насочени към намаляване на въглеродните емисии, генерирани от жилищни сгради, неотговарящи на изискванията за енергийна ефективност, каквито са 93% от сградите в страната.

Моделът, който ще се използва за предоставяне на финансова помощ е разделен в две групи с различно финансиране, спрямо срока на кандидатстване на сдруженията на собствениците на сградите:

 • Група 1 обхваща периода на кандидатстване от месец юли 2022 до месец март 2023 година. При нея процента на финансиране е 100%. Допустимите обновителни дейности са: инвестиционен проект и авторски надзор, оценка на съответствието и строителен надзор, инвеститорски контрол и професионално управление на процеса, както и самите строително-монтажни дейности (които ще се покриват до референтни стойности).
 • Група 2 обхваща период за кандидатстване от месец април 2023 до месец декември 2023 година. Процента на финансиране на тази мярка е до 80%, с 20% самоучастие на собствениците на сградите. 20% съфинансиране биха могли обаче да се осигурят чрез друг финансов механизъм или чрез договор за енергийно спестяване (ЕСКО компонент). Дейностите са идентични с група 1.
 • Финансирането на дейностите по техническо обследване (ТО), технически паспорт (ТП) и обследване за енергийна ефективност (ОЕЕ) ще бъде определено в насоките за кандидатстване по процедурите.

Допустими кандидати и в двете групи са многофамилни жилищни сгради, които са в режим на етажна собственост, съгласно Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС). 

Самостоятелни къщи и еднофамилни сгради не подлежат на безвъзмездна помощ за саниране по тази програма. За тях има предвидени две други мерки в Плана за възстановяване:

 • изграждане на фотоволтаични системи
 • системи за битова гореща вода.

И двете мерки се управляват от Министерство на енергетиката.

Какви дейности включва безплатното саниране по програмата?

Мерките за енергийна ефективност, които ще се изпълняват по конкретните проекти ще бъдат детайлно разписани в насоките за кандидатстване, но основно ще са за:

 • топлоизолация и подмяна на дограма (прозорци, врати и др.)
 • ремонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната им ефективност;
 • реконструкция на вертикална система за отопление в хоризонтална с осигуряване на индивидуално отчитане на разход на топлина за всеки обект при наличие на възможност в сградата;
 • изграждане на инсталации за ВЕИ – соларни панели;
 • ремонт на електроинсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление;

Няма да се финансират ремонт, обзавеждане и оборудване в самостоятелния обект/жилище; подмяна на отоплителни тела в самостоятелния обект/жилище; подмяна на асансьори с нови

 

Какви документи са необходими за кандидатстване?

 

Собствениците на сгради могат да кандидатстват по проекта като предоставят съответните TO, ТП и обследване за енергийна ефективност. Именно обследването определя класа на енергопотребление на сградата и необходимите мерките за постигане. Изискването е да бъде постигнат минимум клас на енергопотребление В, включително чрез използването на ВЕИ, там където е технически изпълнимо и икономически целесъобразно.

При одобрение сдружението на собствениците сключва договор за финансова помощ с управляващия орган (МРРБ). Конкретните правила, които е необходимо да се спазват при възлагане на дейности от собствениците на сгради, какви цени на санирането ще се одобряват и референтните стойности, ще бъдат детайлно описани в насоките за кандидатстване по проекта.

Структура, която ще се създаде в МРРБ ще разработи конкретните указания и правила за изпълнение на проекта. Очакваният срок за стартиране на проекта е първата четвъртина на тази година.

Промените: вкарване на професионални домоуправители и услуги на “едно гише”

В плана за възстановяване са предвидени две реформи, свързани с програмата за саниране – създаване на звена на принципа “едно гише” и изменения в ЗУЕС.

Тъй като собствениците на сгради нямат умения и капацитет за създаване, изпълнение и финансиране на толкова големи проекти, те се нуждаят от информация и предоставяне на помощ. Именно това ще е функцията на “едно гише”. Тези структури, когато се изградят, трябва да предоставят цялостна услуга – от първоначална информация от надежден източник, през интегрирани правни, организационни, технически, финансови и социални услуги, до контакти и препоръки за инвеститорски контрол и качество на изпълнението на инвестиционния процес.

Предоставянето на услуги на принципа “обслужване на едно гише” е различно от създадените областни информационни центрове в страната. Основната им функция ще бъде да подпомагат онези от втора група, които имат 20% съфинансиране.

Предвижда се звената за обслужване да 28 на територията на цялата страна, по едно за всяка област и първите да заработят в края на тази година, като до края на 2023 г. вече има навсякъде. Дейността на структурите ще се координира от централно координационно звено, чрез което ще се получава унифицирана информация посредством единна информационна система.

 

Кои други сгради подлежат на саниране?

 

Тук попадат обществени сгради (всички сгради собственост на държава и общини) и сгради в областта на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм.

 

Каква е разликата при саниране на производствени и търговски сгради?

 

За първи път в програмата ще бъдат включени и сгради в сферата на производството, търговията и услугите. За тях има предвиден ресурс от от 235 млн. лв. От мярката са изключени сгради в сферата на селското стопанство.

Конкретни бенефициенти са микро-/малки, средни и големи предприятия на територията на цялата страна. Разпределението на ресурса е 40% за големи предприятия, 35% за средни предприятия и 25% микро-/малки предприятия.

Предприятията, които ще получат финансиране, ще бъдат определени чрез конкурентен подбор, с цел постигане на равен достъп до ресурса и стимулиране развитието на по-зелен бизнес. Тук, за разлика от жилищните сгради, принципът няма да е на първите по ред, а ще се приемат предложения, които после ще бъдат оценявани. Основни критерии, според фиша, ще бъдат наличието на енергийно обследване и финансов анализ.

Начинът на финансиране тук също е различен. До 50% от стойността ще бъде безвъзмездна по програмата, като останалото ще бъде покрито от предприятията. Използването на съфинансиране или договори с гарантиран резултат – ЕСКО услуги, ще бъде насърчавано.

Какво ще се включва в санирането на такива сгради

Тук дейностите са по-широки. Позволено е:

 • обследване за енергийна ефективност;
 • изготвяне на концепция за устойчивост;
 • проектиране;
 • подмяна на съществуващи дограми с по-ефективни;
 • подобряване на топлинната изолация на външни ограждащи елементи;
 • подмяна на съществуващи отоплителни уреди с по-енергоефективни или използването на отпадна топлина от технологични процеси;
 • използване на ВЕИ в сградите;
 • подмяна системи за осветление с по-енергоефективни;
 • повишаване ефективността на системи за вентилация, климатизация и битова гореща вода.

Най-ранен старт на проекта и първите дейности по изготвяне и публикуване на насоки за кандидатстване може да се очаква през второто тримесечие на тази година.

 

(В материала е използвана информация от Програмата за развитие на регионите 2021-2027, Националния план за възстановяване и устойчивост и статии във в-к Капитал).

Консултaция по проектите от Consult Hub

Какво можем да направим за Вас?

Поставяме фокус върху резултата, законосъобразността и ефекта

Свържете се с нас за повече информация и консултация по европейски програми!

актуални проекти и новини

Още полезни публикации