05/09/2022

Предварителна информация за процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на нежилищния сграден фонд“

Предварителна информация за процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на нежилищния сграден фонд“ по НПВУ

 

Основни критерии за допустимост (съгласно Указанията публикувани за обществено обсъждане) по тази процедура ще включват:

 

 1. Кой може да кандидатства (допустими кандидати):

– Микро, малки, средни и големи предприятия, които имат минимум три приключени финансови години (2019, 2020 и 2021 г.);

– регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

 

 1. За какво може да се кандидатства (допустими дейности):

 

Дейности за изпълнение на СМР за прилагане на мерки за ЕЕ (енергоспестяващи мерки за достигане на енергиен клас „А“ или постигане изискването за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия (nZEB), по изключение клас „В“, с оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, въвеждане на системи за енергиен мониторинг и др.) и мерки за ВЕИ, в т. ч. всички съпъстващи СМР, необходими за изпълнение на мерките.

 

Изисквания за постигнати енергийни параметри от приложените мерки:

 • След изпълнение на енергоспестяващи мерки (ЕСМ) сградите следва да постигат клас на енергопотребление „А
 • Задължително изискване е след изпълнение на мерките в сградите да се постигне минимум 30% спестяване на първична енергия за всеки обект. Това трябва да е видно от доклада за енергийно обследвани, като процентът на енергийни спестявания се изчислява от сертификата за енергийни характеристики на сградата, обект на интервенция, на база годишен разход на първична енергия при актуално състояние и годишен разход на първична енергия след въвеждане на енергоспестяващите мерки (ЕСМ).
 • Приоритет на проектни предложения за енергийната ефективност в съчетание с използването на възобновяеми енергийни източници.
 • Приоритет на навлизането на високоефективните охладителни и отоплителни инсталации, на въвеждането на иновативните технологии, използващи геотермална, хидротермална и слънчева енергия, и на използването на отпадна топлина и студ.
 • В случай, че мерките включват системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми източници (ВИ), допустими са само такива за собствено потребление. Изграждането на съоръжение за производство на енергия от ВИ е допустимо само, ако съоръжението за производство на енергия от ВИ ще бъде собственост на Кандидата!
 • Дейности за използването на ефективно централно отопление и централно охлаждане, което ще намали загубите по преноса и разпределение на топлинна енергия и ще доведе до намаляване емисиите на СО2.

Всички дейности следва да се предхождат от обследване за енергийна ефективност на съответната сграда. Обследването за енергийна ефективност следва да бъде придружено от валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ. Докладът от обследването за енергийна ефективност следва бъде изготвен в обхват и съдържание съгласно изискванията, опредени в приложимата подзаконова нормативна уредба. Наличието на енергийно обследване е предварително условие за кандидатстване по настоящата процедура.

Проекти, свързани с внедряване на мерки за енергийна ефективност, ще се финансират само след извършено обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл.169, ал.1 и ал. 3 от ЗУТ в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.

 

При дейности за производството на електрическа и/или топлинна енергия , доклада от обследването, трябва да докаже че производството на електрическа и/или топлинна енергия е за собствено потребление и същото не надхвърля необходимото количество енергия за покриване нуждите на съответната сграда. (в случаите, когато предложението включва мерки за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми източници).

 

Проектните предложения следва да предвиждат:

 • всички енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност, в т.ч. мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (при доказана техническа осъществимост и икономическа целесъобразност), които водят до съответствие на сградата с нормативните изисквания за енергийна ефективност – най-малко клас на енергопотребление „А“ или по изключение клас на енергопотребление „В“.
 • всички мерки по конструктивно възстановяване/усилване, които са предписани в техническите паспорти на сградите;
 • всички необходими и технически възможни мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда в съответствие с Наредба РД-02-20-2 от 26.01.2021 г. в резултат на извършена оценка на достъпността съгласно чл. 2, ал.2 от Наредбата

 

Допустими са интервенции в действащи към момента сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм .

 

ПИИ следва да включват изпълнение на енергоспестяващи мерки в целите сгради. В случай на собственост в сградата, различна от тази на крайния получател, крайния получател следва да поеме ангажимент за внедряване на мерки за енергийна ефективност на цялата сграда, като частта от сградата – собственост на друга организация или институция, следва да се финансира със собствени средства.

 

 1. Допустими разходи: разходи, които се признават при отпускане на средствата
 • Разходите са допустими за финансиране, ако са направени от крайния получател на средствата и са платени след датата на подаване на предложението за изпълнение на инвестиция до 30 юни 2026 г.
 • Разходи за строително-монтажни работи (СМР/инженеринг). В рамките на общата стойност на СМР могат да се включат и непредвидени разходи за строително-монтажни работи до 10%; В случай на инженеринг непредвидени разходи за строително-монтажни работи не са допустими.

 

 1. За колко може да се кандидатства (размер на помощта):

 

Минимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятие 

Максимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятие

 

 

 

 

 

 

100 000 лева

 

Микро предприятия: 300 000лева

 

 

Mалки предприятия: 500 000 лева

 

 

Средни предприятия: 750 000 лева

 

 

Големи предприятия: 2 500 000 лева

 

 

При режим минимална държавна помощ (de minimis) Максималния размер на помощта е 200 000 евро за период от 3 години с натрупване (в зависимост от ползваните помощи по същия режим). Процента на съфинансиране ще зависи от общата стойност на проекта.

 

Процент на съфинансиране при режим „Инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“:

 

Категория на предприятието

Максимален интензитет на помощта за дейности

извън ЮЗР (NUTS2)

Максимален интензитет на помощта за дейности в ЮЗР (NUTS-2)

Микро и малки предприятия

45% (+20%)

35% (+20%)

Средни предприятия

45% (+10%)

35% (+10%)

Големи предприятия

45%

35%

 

 

 

 1. Максимална продължителност на проектите: 24 месеца.

 

 1. Общ размер на средствата по процедурата

 

Общият размер на средствата по настоящата процедура е в размер на 235 200 000,00 лева.

 

 

Компоненти

(по видове предприятия)

Общ размер на финансовите средства, в лева

Компонент 1

Микро/малки предприятия (25%)

58 800 000,00

Компонент 2

Средни предприятия (35%)

82 320 000,00

 

Компонент 3

Големи предприятия (40 %)

94 080 000,00

Общо:

235 200 000,00

 

 1. Степен на готовност при кандидатстване:

 

На етапа на кандидатстване, кандидатът следва да представи:

 • Обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ, за всяка сграда включена в предложението;
 • Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и Технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите, за всяка сграда включена в предложението;
 • Обща ситуация на проекта (схема, чертеж) с обяснителна записка и обобщена КСС по окрупнени показатели;
 • Писмо по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони от съответната компетентна институция – РИОСВ/МОСВ, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от същата наредба,
 • или
 • Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, съгласно чл. 8 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда с характер „да не се извършва ОВОС“ или Решение по ОВОС за одобряване, съгласно чл. 18 от същата наредба;
 • или
 • Решение по чл. 18 или чл. 28 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони за одобряване.
 • В случай на издадени Решения по ЗООС и ЗБР инвестиционният проект трябва да е съобразен с условията и мерките в решенията и да съответства на описаните параметри в тях.

 

 

 1. Очакван старт на процедурата – октомври 2022

Консултaция по проектите от Consult Hub

Какво можем да направим за Вас?

Поставяме фокус върху резултата, законосъобразността и ефекта

Свържете се с нас за повече информация и консултация по европейски програми!

актуални проекти и новини

Още полезни публикации