10/05/2021

Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува за кандидатстване Насоки и приложенията към тях по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ по приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Процедурата е чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в съответствие с чл.25, ал.1, т.2 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Конкретен бенефициент е Министерство на здравеопазването, като проектите могат да бъдат изпълнявани и в партньорство между Министерство на здравеопазването с общини и/или с общински лечебни заведения (за интервенции в общински лечебни заведения).

Предвиденият бюджет е в размер на 129 271 258,60 лева.

Мерки за справяне с пандемията

Дейностите по процедурата са насочени към укрепване капацитета на болничната мрежа, чрез реконструкция, проектиране и ремонтни дейности за обособяване на изолирани структури за лечение на пациенти с COVID-19 към болници, осигуряване на медицинско и болнично оборудване за структурите, създадени за лечение и грижи за пациенти с COVID-19, повишаване капацитета на центровете за трансфузионна хематология за диагностика на COVID-19 и внедряване на телемедицина с оглед редуциране на контактите на инфектираните с коронавирус пациенти при получаване на медицински грижи.

Инвестициите по процедурата са по линия на инструмента REACT-EU.

Важна информация

Крайният срок за подаване на проектни предложения от страна на Министерство на здравеопазването е до 19:00ч. на 29.07.2021г. (включително) в модула за електронно кандидатстване на информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg. Насоките за кандидатстване, заедно с приложенията към тях, са публикувани на интернет сайта на програмата www.bgregio.eu, в меню „Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020“, „Актуални процедури“, процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ и на Министерство на регионалното развитие и благоустройството - www.mrrb.bg.

актуални проекти и новини

Още полезни публикации