04/08/2023

Информация за предстояща схема по Програма Конкурентоспособност и Иновации 2021-2027

Информация за предстояща схема по Програма Конкурентоспособност и Иновации 2021-2027

 

Процедура „Внедряване на иновации в предприятията“

 

 1. Кой може да кандидатства (допустими кандидати):

– търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите

– регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.

– Микро, малки и средни предприятия;

– малки дружества със средна пазарна капитализация – (Small Mid-Caps) – предприятия, които по показатели не са МСП, но средно списъчният брой на персонала им е до 499 служители, и чийто годишен оборот не надвишава 195 583 000 лева или чийто годишен баланс не надвишава 168 201 380 лева, като са взети предвид всички отношения на партньорство и свързаност с други предприятия по смисъла на чл. 4 от ЗМСП.;

– Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022 финансова година в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:

 

Категория на предприятието

Нетни приходи от продажби за 2022 г.

Микро предприятие

≥ 100 000 лева

Малко предприятие

≥ 300 000 лева

Средно предприятие

≥ 1 000 000 лева

Малко дружество със средна пазарна капитализация

≥ 2 000 000 лева

 

 

2. За колко може да се кандидатства:

 

Общ бюджет по процедурата: 150 000 000 лева.

 

Разпределение по региони:

 

 

Регион ниво NUTS II

Бюджет

 

Югозападен район на планиране

29 337 450 лева

 

Всички останали РП

264 037 050 лева

 

ВАЖНО: Проектните предложения следва да се изпълнява САМО В ЕДИН от горепосочените две категории региони. В случай че проектът ще се изпълнява едновременно в двете категории региони (кандидатът е посочил места на изпълнение на проекта в регион в преход и в по-слабо развити региони), проектното предложение се отхвърля. 

 

Разпределение по категория предприятия:

 

Тематични области

Категорията

Регион в преход

По-слабо развити региони

Общо

Приоритет 1 „Иновации и растеж

 (За проекти в тематични области:

1. “Информатика и ИКТ”;

2. “Мехатроника и микроелектроника”;

3. “Индустрии за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии” и

4. “Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии”)

Микро- и малки предприятия

8 801 235 лева

4 500 000 евро

79 211 115 лева

40 500 000 евро

88 012 350 лева

45 000 000 евро

Средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация

8 801 235 лева

4 500 000 евро

79 211 115 лева

40 500 000 евро

88 012 350 лева

45 000 000 евро

Общо

17 602 470 лева

9 000 000 евро

158 422 230 лева

81 000 000 евро

176 024 700 лева

90 000 000 евро

Приоритет 2 „Кръгова икономика“ 

(За проекти в тематична област 5. “Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика”)

Микро- и малки предприятия

5 867 490 лева

3 000 000 евро

52 807 410 лева

27 000 000 евро

58 674 900 лева

30 000 000 евро

Средни предприятия

5 867 490 лева

3 000 000 евро

52 807 410 лева

27 000 000 евро

58 674 900 лева

30 000 00 евро

Общо

11 734 980 лева

6 000 000 евро

105 614 820 лева

54 000 000 евро

117 349 800 лева

60 000 000 евро

 

 

ВАЖНО: Единствено микро-, малки или средни предприятия (МСП) могат да заявят подкрепа за проекти, които водят до внедряване на иновация в тематична област “Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика” на ИСИС 2021-2027, по приоритет 2 „Кръгова икономика“ на ПКИП.

 

 

Размер на безвъзмездното финансиране:

 

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ в зависимост от категорията на предприятието-кандидат

50 000 лева

Микропредприятия: 200 000 лева

Малки предприятия: 500 000 лева

Средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация: 800 000 лева

 

В допълнение, максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуално проектно предложение НЕ следва да надвишава:

– за микропредприятия: 100% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

за малки предприятия: 50% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

за средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация: 25% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

 

Процент на съфинансиране

 

При режим регионална инвестиционна помощ

 

Категория на предприятието – кандидат

Максимален интензитет на помощта за дейности

извън ЮЗР (NUTS-2)[1]

Максимален интензитет на помощта за дейности

в ЮЗР (NUTS-2)

Микро- и малки предприятия

45%

София град (столица): 40%

София област: 45%

Област Благоевград: 45%

Област Перник: 40%

Област Кюстендил: 45%

Средни предприятия

45%

София град (столица): 30%

София област: 45%

Област Благоевград: 45%

Област Перник: 30%

Област Кюстендил: 35%

Малки дружества със средна пазарна капитализация

 

45%

София град (столица): 20%

София област: 45%

Област Благоевград: 45%

Област Перник: 20%

Област Кюстендил: 25%

 

 

 

При режим минимална помощ

 

Категория на предприятието-кандидат

Максимален интензитет на помощта

Микро, малки, средни и малки дружества със средна пазарна капитализация

45%

 

3. За какво може да се кандидатства (допустими дейности):

 

ЕЛЕМЕНТ А „Инвестиции“ (задължителен):

 

Дейност 1. Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите посредством придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА).

 

Дейност 2. Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите посредством придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА).

 

ЕЛЕМЕНТ Б „Услуги“ (незадължителен):

 

Дейност 1. Защита на правата по индустриална собственост върху внедряваната иновация.

 

Дейност 2. Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите:

 • Консултантски услуги за защита на индустриална собственост на национално и международно равнище
 • дейности за осигуряване на достъп до бази данни и библиотеки, които да бъдат използвани във връзка с подобряването на внедрявания по проекта продукт (стока или услуга) или бизнес процес;
 • Проектите трябва да са насочени към внедряване на продуктова иновация или иновация в бизнес процесите (насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги), която е собствена разработка или на база интелектуални права, придобити от трети лица
 • Проектите следва да водят до внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или до внедряване на иновация в бизнес процесите (насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги), попадаща в обхвата на ЕДНА от изброените по-долу тематични области и подобласти на ИСИС 2021-2027:
  1. Тематична област „Информатика и ИКТ“;
  2. Тематична област „Мехатроника и микроелектроника”;
  3. Тематична област „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии“;
  4. Тематична област „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“;
  5. Тематична област „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“  – само за  микро-, малки и средни предприятия (МСП)

3) При режим „регионална инвестиционна помощ“ (Елемент А „Инвестиции“) допустими за подкрепа са само проектни предложения, които имат за свой основен предмет осъществяването на ЕДНА от следните първоначални инвестиции  в материални и нематериални активи:

– създаване на нов стопански обект;

– увеличаване на капацитета на съществуващ стопански обект;

– диверсификацията на продукцията на даден стопански обект с продукти или услуги, които той не е произвеждал или предлагал до този момент ;

– основна промяна в целия производствен процес на продукта(ите) или цялостното предоставяне на услугата(ите), засегнати от инвестицията в стопанския субект .

 

ВАЖНО: „малки дружества със средна пазарна капитализация“, И място на изпълнение на проекта в ЮЗР (NUTS-2), е допустимо да изпълняват ЕДИНСТВЕНО дейности, които имат за свой основен предмет осъществяването на „първоначална инвестиция, която създава нова икономическа дейност“ , свързана със:

– създаването на нов стопански обект ИЛИ

– диверсификацията на дейността на даден стопанския обект, при условие че новата дейност не е същата или сходна с дейността, извършвана преди това от него .

 

4. Какви разходи ще се покриват:

 

Елемент А

 

 1. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) – машини, съоръжения и оборудване, необходими за изпълнението на проекта.
 1. Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., необходими за изпълнението на проекта. – макс. 200 000 лева.

ВАЖНО: За малки дружества със средна пазарна капитализация разходите за нематериални активи са допустими само до 50% от общите допустими разходи по Елемент А „Инвестиции“ при приложим режим на държавна помощ – „регионална инвестиционна помощ“.

 

ЕЛЕМЕНТ Б „Услуги“ (незадължителен):

 

1) Разходи за такси за заявяване и регистрация пред съответното компетентно ведомство във връзка със защита на правата по индустриална собственост върху внедряваната иновация на национално и/или международно равнище – до 10 000 лева.

 

2) Разходи за консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите .

2.1) Разходите за консултантски услуги в подкрепа на иновациите  – до 10 000 лева.

2.2) Разходи за помощните услуги в подкрепа на иновациите включват:

а) разходи за такси за достъп до бази данни и библиотеки, които да бъдат използвани във връзка с подобряването на внедрявания по проекта продукт (стока или услуга) или бизнес процес – до 30 000 лева;

б) разходи за външни услуги (чрез договор за възлагане и др.), свързани с осигуряване на услуги от лаборатории  за провеждане на изследвания, измервания, изпитвания и др.;

 

ВАЖНО: Разходите за Елемент Б „Услуги“ не следва да надвишават 25% от общите допустими разходи по проекта.

 

5. Срок за изпълнение на проекта – 12 месеца

 

6. Необходими документи за предварителна оценка

 

 • КИД на основната икономическа дейност за 2022 г.
 • Отчет за приходите и разходите формат подаван към НСИ за 2020, 2021 и 2022 г.
 • Баланс (формат подаван към НСИ) за 2020, 2021 и 2022 г.
 • Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2020 г., 2021 и 2022 г. (част от ГФО)
 • Справка за приходите и разходите по видове и икономически дейности за 2020 г., 2021 г. и 2022 г. (част от ГФО);
 • Документи, доказващи наличието на права по индустриална собственост, по отношение на които кандидатът е първоначален заявител – издаден патент за изобретение или издадено свидетелство за регистрация на полезен модел, заявка за издаване на патент или заявка за регистрация на полезен модел или промишлен дизайн

[1] Съгласно Класификацията на териториалните единици за статистически цели в България. Списък на районите за планиране в България и областите, попадащи в тях е представен в Приложение 13.

 

Консултaция по проектите от Consult Hub

Какво можем да направим за Вас?

Поставяме фокус върху резултата, законосъобразността и ефекта

Свържете се с нас за повече информация и консултация по европейски програми!

актуални проекти и новини

Още полезни публикации