10/05/2021

G06RDNP001-4.012 – Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

G06RDNP001-4.012 – Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г. има за цел повишаване конкурентоспособността на земеделието в Република България чрез:

  1. Преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;

  2. Насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал и повишаване устойчивостта, издръжливостта и подготвеността на стопанствата за предизвикателствата и възможностите на екологичния и цифровия преход.;

  3. Повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства и/или опазване на компонентите на околната среда;

  4. Спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства;

  5. Насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани;

  6. Подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти;

  7. Осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти

Инвестиции в земеделски стопанства

Краен срок: 23.07.2021 г. 17:30 ч.

Интернет адрес: https://www.mzh.government.bg

актуални проекти и новини

Още полезни публикации