18/05/2023

Процедура „Разработване на иновации в предприятията“ – Предварителна информация

Процедура „Разработване на иновации в предприятията“

 

 1. Кой може да кандидатства (допустими кандидати):

– търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите

– регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.

– Микро, малки и средни предприятия;

– малки дружества със средна пазарна капитализация – (Small Mid-Caps) – предприятия, които по показатели не са МСП, но средно списъчният брой на персонала им е до 499 служители, и чийто годишен оборот не надвишава 195 583 000 лева или чийто годишен баланс не надвишава 168 201 380 лева, като са взети предвид всички отношения на партньорство и свързаност с други предприятия по смисъла на чл. 4 от ЗМСП.;

– да са заявили проекти, които ще се изпълняват в Тематични области: “Информатика и ИКТ”; “Мехатроника и микроелектроника” и “Индустрии за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии”; “ Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии”.

– Кандидати, които НЕ са микро-, малки и средни предприятия или НЕ са малки дружества със средна пазарна капитализация могат да кандидатстват по процедурата ЕДИНСТВЕНО в ефективно сътрудничество с МСП за проекти, които ще се изпълняват в Тематични области: “Информатика и ИКТ”; “Мехатроника и микроелектроника” и “Индустрии за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии”; “ Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии”.

– Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022 финансова година в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:

 

Категория на предприятието

Нетни приходи от продажби за 2022 г.

Микро предприятие

≥ 80 000 лева

Малко предприятие

≥ 200 000 лева

Средно предприятие и Малко дружество със средна пазарна капитализация

≥ 850 000 лева

Голямо предприятие

≥ 3 000 000 лева

 

По настоящата процедура е допустимо проектите да се изпълняват в партньорство.

 • При ефективно сътрудничество минимум 30%, но не повече от 50% от общо допустимите разходи по проекта могат да се извършват от партньора.
 • Недопустимо е партньорство по настоящата процедура между предприятия, за които са налице отношения на партньорство и/или свързаност съгласно разпоредбите на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средни предприятия

 

2. За колко може да се кандидатства:

 

Общ бюджет по процедурата: 127 000 000 лева. 

Разпределение по региони:

 

Регион ниво NUTS II

Бюджет

 

Югозападен район на планиране

21 590 000 лв.

Всички останали РП

105 410 000 лв.

 

Разпределение по категория предприятия:

 

Микро и малки предприятия

Средни предприятия и

малки дружества със средна пазарна капитализация [1] 

Големи предприятия

82 550 000лева

42 207 144.79 евро

31 750 000 лева

16 233 517.23евро

 

12 700 000  лева

6 493 406.89евро

 

 

Размер на безвъзмездното финансиране:

 

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ в зависимост от  категорията на предприятието-кандидат

 

 

 

 

50 000 лева

 

Микропредприятия: 250 000 лева

Но не повече от 100% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

 

 

Малки предприятия: 400 000 лева

Не повече от 60% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

 

Средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация : 500 000 лева

 

Но не повече от: 25% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

 

Големи предприятия: 500 000 лева

Не повече от 10 % от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

 

Процент на съфинансиране

Елемент А

 

 

 

Вид изследвания

Интензитет

Микро и малки предприятия

Средни предприятия

Малки дружества със средна пазарна капитализация и големи предприятия

Експериментално развитие

 

45%

 

35%

 

25%

Индустриални научни изследвания

 

ВАЖНО: Интензитетите на помощта, могат да бъдат увеличени с още 15 %, в случай че проектът изпълнява едно от следните условия:

1) включва ефективно сътрудничество  между предприятия с участието на поне едно МСП и нито едно от предприятията не поема повече от 70 % от допустимите разходи;

ИЛИ

2) резултатите от проекта се разпространяват широко чрез конференции, публикации, отворени за достъп регистри или безплатен софтуер, или софтуер с отворен код.

 

Елемент Б – приложимият режим на помощ е помощ „de minimis“

 Макс интензитет 60%

 

3. За какво може да се кандидатства (допустими дейности):-

Елемент А

 1. Извършване на изследвания, изпитвания, измервания и валидиране, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
 2. Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.

 

ВАЖНО: Разходите за възнаграждения са допустими само за персонал, участващ пряко в дейностите  за  разработване на иновацията. Разходи за възнаграждения на ръководител, координатор, счетоводител на проекта и други експерти, ангажирани с оперативното и/или финансовото изпълнение и/или управление на проекта не са допустими по процедурата.

 

Елемент Б

 1. Защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ – заявяване и регистрация на патент и/или полезен модел и/или промишлен дизайн на разработваната иновация, извършване на проучвания от Патентно ведомство на Република България и/или от лицензиран представител по индустриална собственост, дейности за изготвяне на заявка за патент и/или полезен модел и/или дизайн на национално и/или международно ниво, както и извършване на консултантски и юридически услуги, свързани с лицензиране и доходи от права върху разработваната иновация.

 

 • Разработване на иновация, попадаща в обхвата на тематичните области на ИСИС 2021-2027:
  1. „Мехатроника и микроелектроника”
  2. „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии”
 • „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии”
 1. „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика”

 

ВАЖНО: В случай на проекти, които ще се изпълняват в тематична област “Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика”, подкрепа могат да заявят само микро, малки или среди предприятия (МСП). В случай на партньорство, партньорът също следва да бъде МСП.

 

 • Разработване на продуктова иновация или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги.
 • По Елемент А да попадат изцяло в рамките на една от следните  категории изследвания:
  1. експериментално развитие, или
  2. индустриални научни изследвания .

 

 • Изпълнението на проекта следва да води до разработване на иновация, отговаряща на 6-то или по-високо ниво на технологична готовност (TRL scale):
  • TRL 6 – Технология, демонстрирана в релевантна среда;
  • TRL 7 – Прототип, демонстриран в операционна среда;
  • TRL 8 – Завършена и сертифицирана система;
  • TRL 9 – Изпробвана система в операционна среда.

 

4. Какви разходи ще се покриват:

Елемент А

 1. Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на персонал за срока на изпълнение на проекта – изследователи, технически персонал и друг квалифициран персонал, участващ пряко в дейностите за разработване на иновацията, нает единствено за целите на проекта на трудов договор при пълна месечна заетост.. – допустими както за кандидати, така и за партньори! Разходите за възнаграждения на персонал, участващ пряко в дейностите за разработване на иновацията са допустими под формата на единични разходи

 

 1. Разходи за амортизация на собствено оборудване и инструменти, вписани в активите на кандидата/партньора и представляващи дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за разработването на иновацията, доколкото те се използват, и за периода, през който се използват за проекта – допустими както за кандидати, така и за партньори!

 

 1. Разходи за амортизация на сгради и помещения , вписани в активите на кандидата/партньора, необходими за разработването на иновацията, в частта, в която се използват (кв. м.), и за периода, през който се използват за проекта.

 

 1. Разходи за външни услуги, необходими за разработването на иновацията – допустими само за кандидати!

а) разходи за възлагане на научни изследвания;

б) разходи за знания и патенти, закупени или лицензирани от външни източници на принципа на сделката между несвързани лица ;

в) разходи за консултантски и еквивалентни услуги, използвани изключително за разработването на иновацията.

ВАЖНО: В случай на проекти, включващи ПАРТНЬОРСТВО, разходите по т. 4 са допустими в размер до 20 % от общо допустимите разходи по проекта.

 

В случай на проекти, които се изпълняват ИНДИВИДУАЛНО само от предприятие-кандидат (не включват партньорство), ограничението на разходите по т. 4 от 20% не е приложимо, но се прилага ограничение до 20 % от общо допустимите разходи по проекта за „разходи за знания и патенти“ (т. 4 б).

 

ВАЖНО: В случай че проектните предложения включват разходи за външни услуги, необходими за разработването на иновацията, задължителен краен резултат от извършването им е получаването на патент/лиценз/протокол/ръководство или друг относим документ във връзка с разработената иновация, издаден/о от съответния доставчик на услугата. Ако в срока на изпълнение на проекта (не повече от 18 месеца) не бъде получен съответният документ, извършените разходи за външни услуги, необходими за разработването на иновацията, няма да бъдат признати,

 

 1. Разходи за материали и консумативи, необходими за разработването на иновацията – допустими само за кандидати!

Елемент Б

Разходите по Елемент Б са допустими само за кандидати!

 1. Разходи за защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ – общо до 20 000 лв.

–          разходи за такси за регистрация на патент и/или полезен модел, и/или промишлен дизайн на разработената иновация;

–          разходи за услуги за извършване на проучвания (за „състояние на техниката“, „новост“, „изобретателска стъпка“ и „техническа приложимост“) изготвяне на заявка за патент и/или полезен модел и/или дизайн на национално и/или международно ниво на разработената иновация;

ВАЖНО: В случай че проектните предложения включват разходи за защита на индустриална собственост, задължителен краен резултат от извършването им е получаването на патент и/или полезен модел, и/или промишлен дизайн на разработената иновация или подадена заявка за получаването на такъв.

 

–          разходи за консултантски и юридически услуги, свързани с лицензиране и доходи от  права върху разработената иновация.

 

5. Срок за изпълнение на проекта – 18 месеца

 

6. Необходими документи за предварителна оценка

 • КИД на основната икономическа дейност за 2022 г.
 • Отчет за приходите и разходите формат подаван към НСИ за 2020, 2021 и 2022 г.
 • Справка за научноизследователска и развойна дейност за 2020 г., 2021 и 2022 г. (аст от ГФО)
 • Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2020 г., 2021 и 2022 г. (част от ГФО)
 • Справка за приходите и разходите по видове и икономически дейности за 2020 г., 2021 г. и 2022 г. (част от ГФО);
 • Документи, доказващи наличието на права по индустриална собственост, по отношение на които кандидатът е първоначален заявител – издаден патент за изобретение или издадено свидетелство за регистрация на полезен модел
 • Справка за иновационна дейност на предприятието през периода 2020-2022 (част от ГФО).

Баланс (формат подаван към НСИ) за 2020, 2021 и 2022 г

Съгласно определенията, представени в Приложение 14 към Условията за кандидатстване.

Консултaция по проектите от Consult Hub

Какво можем да направим за Вас?

Поставяме фокус върху резултата, законосъобразността и ефекта

Свържете се с нас за повече информация и консултация по европейски програми!

актуални проекти и новини

Още полезни публикации