17/10/2022

Процедура “ИКТ” – Информация, кандидатстване и средства

„Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятияпо НПВУ

Общ бюджет по процедурата:

30 600 000 лв.

 1. За колко може да се кандидатства (размер на помощта):

Минимален размер на финансиране: 3 000 лв.

Максимален размер на финансиране: 20 000 лв.

Процент на съфинансиране: 100%

НЕ е допустимо съфинансиране на разходи за изпълнение на инвестициите от страна на кандидатите

Основни критерии за допустимост по тази процедура ще включват:

 1. Кой може да кандидатства (допустими кандидати):

– търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, или да са действащи адвокатски дружества по смисъла на Закона за адвокатурата

– Микро, малки и средни предприятия, които имат минимум три приключени финансови години (2019, 2020 и 2021 г.);

– регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021-ва финансова година, както следва:

Микропредприятие ≥ 41 000 лева

Малко предприятие ≥ 82 000 лева

Средно предприятие ≥ 123 000 лева.

Да имат средносписъчен брой на персонала за 2021 г., който е ≥ 1 заето лице (Отчет за заетите лица, ред 1001 + 1400+ 1600).

Кой НЕ може да участва:

 1. НЕ могат да участват и да получат безвъзмездно финансиране предприятия, чиято основна икономическа дейност попада в следните сектори и раздели съгласно КИД-2008:

сектор А  „Селско, горско и рибно стопанство”;

– сектор В  „Добивна промишленост”;

– сектор С „Преработваща промишленост”, раздел 10 „Производство на хранителни продукти” и раздел 11 „Производство на напитки”, както следва:

 • 1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
 • 2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
 • 3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
 • 4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
 • 5. „Производство на мляко и млечни продукти”;
 • 6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
 • 81. „Производство на захар”;
 • 83. „Преработка на кафе и чай”;
 • 84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“;
 • 91. „Производство на готови храни за животни”;
 • 02. „Производство на вина от грозде”;
 • 03. „Производство на други ферментирали напитки”;
 • 06. „Производство на малц”.код С16.10 „Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал“ от КИД-2008

– сектор F  „Строителство”;

– сектор Р „Образование”;

– сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа”:

 • раздел 87 „Медико-социални грижи с настаняване”;
 • раздел 88 „Социална работа без настаняване” от сектор.

– сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения”:

 • раздел 62 „Дейности в областта на информационните технологии”;
 • раздел 63 „Информационни услуги”.

– сектора на рибарството и аквакултурите, уредени с Регламент  (ЕС) № 1379/2013 ;

– сектора на първичното производство на селскостопански продукти;

– преработката и продажбата на селскостопански продукти, в следните случаи:

 • когато размерът на помощта е определен въз основа на цената или количеството на тези продукти, които се изкупуват от първичните производители или се предлагат на пазара от съответните предприятия, или
 • когато помощта е обвързана със задължението да бъде прехвърлена частично или изцяло на първичните производители.

– преработката и/или маркетинга на горски продукти .

– редприятие, получило ваучер по процедура BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

 1. За какво може да се кандидатства (допустими дейности):

– Група I. ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения:

– Създаване на онлайн магазин

– Регистрация на търговска марка в България и/или в Европейския съюз за създадения онлайн магазин

– Създаване на корпоративен уебсайт

– Регистрация на търговска марка в България и/или в Европейския съюз за създадения корпоративен уебсайт

– Маркетинг в социални медии (social media marketing), включително управление на PPC (pay-per-click) реклама

– Група II. ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси:

 • Въвеждане на Система за управление на ресурсите (ERP система)
 • Въвеждане на Система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM система)
 • Въвеждане на модул/система за управление на веригата за доставки на суровини/материали/компоненти/продукти за производствения процес
 • Въвеждане на модул/система за управление на складовото стопанство (WMS)
 • Въвеждане на модул/система за управление на производството
 • Въвеждане на модул/система за управление на продажбите на дребно (Point-of-Sale система)
 • Въвеждане на система за бизнес анализи (Business Intelligence система)
 • Въвеждане на Система/платформа за вътрешнофирмени обучения на служители от разстояние в електронна среда

– Група III. ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията:

– Въвеждане и сертифициране на система за управление на сигурността на информацията съгласно

изискванията на международния стандарт БДС ISO/IEC 27001;

 • Изграждане на система за защита на информацията в локална мрежа;
 • Изграждане на система за архивиране на информация;
 • Изграждане на система за управление на съхранението и споделянето на информация;

Допустими са една или повече от услугите/решенията .

 1. Максимална продължителност на проектите: 12 месеца. 
 1. Необходими документи за кандидатстване и за предварителна оценка:
 • Отчет за приходите и разходите – във формат, подаван към НСИ – за 2019, 2020, 2021;
 • Счетоводен баланс – във формат, подаван към НСИ – за 2019, 2020, 2021;
 • Отчет за заетите лица – – във формат, подаван към НСИ – за 2019, 2020, 2021;
 • Справка за предприятието, част от ГФО за 2021 / Код на основна икономическа дейност за 2021 г. съгл. НСИ;
 1. Начален и краен срок за кандидатстване:

Начален срок: 17.10.2022 г. 13:30 ч.

Краен срок: 19.12.2022 г. 16:30 ч.

 

ИКТ услуга/решение

Минимален обхват/функционалности и допълнителни хардуерни елементи:

Група I. ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения:

1.

Създаване на онлайн магазин

Минимален обхват/функционалности:

• Система за управление на съдържание и продукти, която позволява организацията самостоятелно да извършва промени;

•  Наличие на функционалност за продуктови филтри;

•  Наличие на функционалност за свързани продукти;

•  Спазване на изискванията за информационна сигурност, извършена проверка за SQL injection, използване на криптиране на HTTPS (например TLS 1. 2 или по-нов);

•  Възможност за многоезичност – минимум 2 езика;

•  Чат бот / Чат система за комуникация с клиенти;

•  Адаптивен (responsive) дизайн, поддържащ различни размери на екраните на посетителите;

•  Регистриран собствен домейн;

•  Разработена интегрирана политика за поверителност на личните данни, включително политика за бисквитки в съответствие с

изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR);

•  Интегрирана система за електронни плащания (като например плащания с банкови карти и/или други);

•  Имплементирани инструменти за анализ на поведението на потребителите;

•  Изградено базово SEO (Search Engine Optimization) – минимум SEF URLs, Breadcrumps и мета данни за всяка страница.

ВАЖНО:

 1. В минималния обхват на всички ИКТ услуги и решения от Групи I, II и III (с изключение на услугите по т. 2 и т. 4 от Списъка по-горе) е включено предоставянето на обучениe за служителите на предприятието-кандидат за работа с внедрените ИКТ решения от страна на избрания изпълнител на съответната ИКТ услуга/решение.

 

 1. В случай, че предложенията за изпълнение на инвестиции включват въвеждане на система за управление на ресурсите (ERP система), посочена в т. 6 от Списъка по-горе, то не е допустимо включването на услуги/решения за въвеждане на отделните модули/системи, посочени в т. 8, 9 и 10 от Списъка. Предложенията могат да включват или услуга/решение за въвеждане на цялостна ERP система (т. 6 от настоящия Списък) или услуги/решения за въвеждане на отделните модули/системи, посочени в т. 8, т. 9 и т. 10 от Списъка.

 

 1. Дейностите за регистрация на търговска марка в България и/или в Европейския съюз (т. 2 и т. 4 от Списъка по-горе) са допустими само в случай, че предложението за изпълнение на инвестиция включва създаване на онлайн магазин и респективно създаване на корпоративен уебсайт:
  • ако предложението включва създаване на онлайн магазин, то по преценка на кандидатите е допустима услугата по т. 2 от Списъка;
  • ако предложението включва създаване на корпоративен уебсайт, то по преценка на кандидатите е допустима услугата по т. 4 от Списъка.

Предложения, включващи единствено услуга за „Регистрация на търговска марка в България и/или в Европейския съюз за създадения онлайн магазин“ (т. 2 от Списъка) и/или услуга за „Регистрация на търговска марка в България и/или в Европейския съюз за създадения корпоративен уебсайт“ (т. 4 от Списъка) са недопустими по процедурата.

 

 1. По процедурата не могат да се придобиват хардуерни елементи, които не са включени в минималния обхват и не са изрично изброени като допълнителни хардуерни елементи, необходими за въвеждането на съответната услуга/решение съгласно Списъка по-горе.

 

 1. В случай, че инвестицията включва услуга/решение за “Маркетинг в социални медии (social media marketing), включително управление на PPC (pay- per-click) реклама”, допустими са само разходите за управление на профилите и рекламните кампании съгласно минималния обхват, описан в Списъка по-горе. Не са допустими разходите за промотиране на съдържание и за реализация на рекламните кампании в социални медии, мрежи,търсачки.
Приложение 13 „Заявени услуги и решения съгласно Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ“ 
     
ИКТ услуга/решениеИзбор на ИКТ услуга/решениеКоличествоМерна единица
(бр.)
Пределна (максимална) цена, определена от СНД след проведено пазарно проучване
(лв. без ДДС)
12345
Група I. ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения:
1. Създаване на онлайн магазин 1бр.                                                       10 700 лв.
2. Регистрация на търговска марка в България и/или в Европейския съюз за създадения онлайн магазин 1бр.                                                         4 700 лв.
3. Създаване на корпоративен уебсайт 1бр.                                                         8 000 лв.
4. Регистрация на търговска марка в България и/или в Европейския съюз за създадения корпоративен уебсайт 1бр.                                                         4 700 лв.
5. Маркетинг в социални медии (social media marketing), включително управление на PPC (pay-per-click) реклама – 1 300 лв. на месец 1бр.                                                       15 600 лв.
Група II. ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистични процеси
6. Въвеждане на Система за управление на ресурсите (ERP система) 1бр.                                                       20 000 лв.
7. Въвеждане на Система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM система) 1бр.                                                       20 000 лв.
8. Въвеждане на модул / система за управление на веригата за доставки на суровини/материали/компоненти/продукти за производствения процес 1бр.                                                       20 000 лв.
9. Въвеждане на модул / система за управление на складовото стопанство (WMS)  1бр.                                                       20 000 лв.
10. Въвеждане на система/модул за управление на производството 1бр.                                                       20 000 лв.
11. Въвеждане на модул / система за управление на продажбите на дребно (Point-of-Sale система) 1бр.                                                       18 000 лв.
12. Въвеждане на система за бизнес анализи (Business Intelligence система) 1бр.                                                       19 000 лв.
13.  Въвеждане на система/платформа за вътрешнофирмени обучения на служители от разстояние в електронна среда 1бр.                                                       18 000 лв.
Група III. ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията
14. Въвеждане и сертификация на Система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на международния стандарт БДС ISO/IEC 27001 1бр.                                                       19 000 лв.
15. Изграждане на система за защита на информацията в локална мрежа 1бр.                                                       20 000 лв.
16. Изграждане на система за архивиране на информация 1бр.                                                       18 000 лв.
17. Изграждане на система за управление на съхранението и споделянето на информация 1бр.                                                       20 000 лв.
 Общо заявено безвъзмездно финансиране в лв.: 
 (не по-малко от 3 000лв. и не повече от 20 000лв.) 

Консултaция по проектите от Consult Hub

Какво можем да направим за Вас?

Поставяме фокус върху резултата, законосъобразността и ефекта

Свържете се с нас за повече информация и консултация по европейски програми!

актуални проекти и новини

Още полезни публикации